ՃԱՄԲԱՅ

ընձուղտ եւ փիղ 2

ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ

Փիղ մը առանձին ճամբայ ելած էր անապատին մէջ: Գլուխը ծռած, պատիճը օդին մէջ տնկած, դանդաղ քայլերով կը յառաջանար ան:

Յանկարծ ընձուղտ մը ետեւէն սուրալով կ’անցնի:

– Հէ՜յ, ո՞ւր կը վազես այդպէս,- կը հարցնէ փիղը:

– Շատ անօթի եմ, ուտելիք կը փնտռեմ,- կը պատասխանէ ընձուղտը:

– Աճապարելու պէտք չկայ, ես ալ ուտելիք կը փնտռեմ, եկուր միասին քալենք,-  կ’ըսէ փիղը, որ արդէն անօթի էր ու բաւական տկարացած. ու գլուխնին մէյ մը աջ, մէյ մը ձախ կողմ  դարձնելով ու դանդաղ քայլերով, անոնք միասնաբար կը շարունակեն ճամբան:

Բաւական քալելէ ետք կը գտնեն ծառեր, որոնցմէ ոմանք՝ դեղնած տերեւներ, իսկ ուրիշներ չորցած ճիւղեր ունէին, բայց երկուքին ալ հոգը չ’ըլլար  ու կը սկսին ծառերուն տերեւներն ու ճիւղերը լափել:

Քիչ մը կշտանալէ ետք,  ընձուղտը երկար վիզը փիղին դարձնելով կ’ըսէ.

– Ծարաւ եմ հիմա, չոր տերեւներ ուտելով ա՛լ աւելի ծարաւցայ:

– Ես ալ ծարաւ եմ,- կը պատասխանէ փիղը,- եկուր շարունակենք մեր ճամբան:

– Երբ քեզի հանդիպեցայ, շատ զարմացայ, որ առանց ընտանիքի ճամբայ ելած ես,- ուզեց գիտնալ ընձուղտը:

– Այդ նիւթը բնաւ մի բանար,- կը պատասխանէ փիղը, որուն աչքերէն կաթիլ-կաթիլ արցունքներ կը թափին: Ընձուղտը կը հասկնայ անոր վիշտը ու իր գլուխն իջեցնելով  կը շոյէ անոր գլուխը:

Փիղը տակաւին կը փնտռէր ջուրի աղբիւր մը:

Բաւական քալելէ ետք, հեռուէն, իրենց աջ կողմէն եկող վագրաձի մը ու ջայլամ մը կը նշմարեն:

– Ուրկէ՞ կու գաք, ո՞ւր կ’երթաք,- կը հարցնէ փիղը:

– Եղբա՜յր, մի՛ հարցներ,- կը պատասխանէ ջայլամը,- օրերէ ի վեր անօթի, ծարաւ կը թափառինք, անծանօթ ու օտար տեղերէ կ’անցնինք, ուտելիք-խմելիք կը փնտռենք:

Վագրաձին, որ մինչեւ հիմա գրեթէ լուռ մնացած էր, կը շարունակէ ջայլամին խօսքը.

– Յաճախ, մանաւանդ գիշերները, շատ կը վախնայինք, շուրջերնիս անծանօթ արարածներ կային, որոնք տարօրինակ ձայներ կը հանէին:

Փիղն ու ընձուղտը իրարու երես կը նային ու գլուխնին կը շարժեն, կարծես իրենք ալ նման վայրերէ ու վիճակներէ անցած էին:

– Ո՞ւր կ’երթաք,- կը հարցնէ ընձուղտը,- մենք քիչ մը անդին մի քանի ծառեր գտանք ու հիմա կը փորձենք ջուր գտնել, բայց քանի ուշ է, որոշեցինք վաղը կանուխէն փնտռտուքի սկսիլ:

Քով քովի գալով գիշեր մը կ’անցընեն:

Առտու կանուխ, երբ փիղը աչքերը կը բանայ, մեծ կ’ըլլայ զարմանքը. ան պատիճով ընձուղտի վիզին կը դպնայ ու կ’արթնցնէ զայն:

– Ի՞նչ կայ, ի՞նչ եղաւ,-  կը հարցնէ ընձուղտը:

– Չորս կողմդ նայէ՛,- կը պատասխանէ փիղը,- տե՛ս, առանձին չենք այլեւս:

Իսկապէս, շուրջերնին հաւաքուած էին ոչ թէ հարիւրաւոր, այլ հազար, տասը, քսան, յիսուն, հարիւր հազարէն աւելի ուրիշ կենդանիներ․կային յամոյրներ (antilope), գոմէշներ, ուղտեր, խոզեր, հորթեր, նոյնիսկ գետնառիւծներ, կապիկներ եւ տեսակ-տեսակ տարբեր անասուններ: Ծերը, երիտասարդը, կինը, մանուկը, նորածինը․․․ Բայց միայն երկու-երեք հատ տղամարդ։

Փիղն ու ընձուղտը կը կանչեն բոլորը, որոնք կը հաւաքուին իրենց շուրջ…

Բայց անոնք անօթի ու ծարաւ էին:

Ընձուղտը կը հաւաքէ կենդանիները ու կը տանի զիրենք այդ ծառերուն մօտ, ուր ինքն ու փիղը եղած էին։ Փիղն ալ ինքզինք կը հաւաքէ ու կ’երթայ ջուր փնտռելու․

Ժամեր կ’անցնին: Հեռուէն փիղը լուր կու տայ, որ արդէն գտած է խմելիք: Բոլորը ուրախութեան ճիչեր արձակելով կը վազեն ընձուղտին ետեւէն:

Երբ գիշեր կ’ըլլայ, բոլորը կը հաւաքուին փիղին ու ընձուղտին շուրջ ու ամէն մէկը կը սկսի պատմել:

– Հարիւրաւոր տարիներ մենք հանգիստ կ’ապրէինք մեր գիւղերը, գեղեցիկ բնակարաններ ունէինք,- կ’ըսէ մէկը։

– Ծնողքս ալ արտերուն մէջ կ’աշխատէր ու արտերը կը հերկէր, ուր ահագին պտղատու ծառեր կային, եւ բնաւ անօթի չէինք մնար,- կ’ըսէ  միւսը:

– Ընտանիքիս բոլոր անդամներուն հետ աս անտառներուն ու անապատին մէջ կը պտտէինք եւ բնաւ վախ չունէինք,- կը շարունակէ փիղը:

– Օրին մէկը նոյնիսկ մեր բարեկամներն ու դրացիները մեր վրայ յարձակեցան վայրի գազաններու նման,- կը մրմնջեն ուրիշներ:

– Ծնողքս ու ես դաշտերուն մէջ կ’աշխատէինք, երբ տասնեակ վագրեր խուժեցին մեր վրայ ու սպաննեցին բոլորը. ես ալ պահուըտեցայ ախոռի մը մէջ, ուր սատկած կենդանիներ կային, անոր համար զիս չգտան,- կ’ըսէ ուրիշ մը։

Ու այսպէս կը շարունակուին պատմութիւնները, երբ հեռուէն ծիծեռնակներ ու արագիլներ եւս կը սկսին իրենց ճիչերով մասնակցիլ անոնց բողոքին։

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s