ՔԷՍՊՈՒ «ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ»

ՔԵՍԱՊԻ ԲԱՐԲԱՌ

%d6%84%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%ba-1  %d6%84%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%ba-2

ՅԱԿՈԲ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ըրք-չուք օր եարանջ, այնաթ տամօր քէսպըցէ մը հիտ հա չէնկերէմ: Այնաթ տամօր, պաս՝ ասլը քէսպըցա: Բէրիկումըս Գալատուրընցա էր…: Նա իսա: Հա չէնկերէնք եուսիկէց-եունիկէց, հալ-քէֆ ու ֆալան ֆըշթըղան: Մէյմըլի, բէրիկումըս ըսոց.

– Նիէթօծիմ ըրք-չուք օր ուրթիլ «րիլաքս» ինիլա դա Քէսպու մայրաքաղաքը՝ Գէլէտըրուն:

– Կէմոց-կէմոց, -ասամ էր-, չըվը մայրաքաղաք չըվը բուն, Քէսպու մայրաքաղաքը Սիւ Աղբոյրնի:

– Սիւ Աղբոյրը Քէսպու արուարձաններէն մէյնի, չըվը մայրաքաղաք, չըվը բուն:

– Դօն պաս Քէսօպ ուրթոս, մէյմը եօնիթան հարցօ, ըմմո՞յնի Քէսպու մայրաքաղաքը, իշի չէք կը ճուպէպին քի:

Հա տուշմըշըններէմ ուրիրըս քէսպընոք բուն մը գըրիլ: Պազը քանծաս չանա ինիլը փայլատակից գաղափարը, քի Քէսպու «մայրաքաղաքը» մասէն գըրիմ: Ասամ միալ քէսպըցէն, քի՝

– Տօ, տօ, հա բէթվերէմ քի բուն մը գըրերէմ, ըհը, հատիէր գըրիլէք ըղօվ:

– Պաս տիքաթ իրօ շըպէն, իրէզըլ չընոս, չումքի ալէյնըլի գուտին, քի Քէսպու մայրաքաղաքը Գէլէտըրունն ի:

– Տօ, փաստիր կուն քի Սիւ Աղբոյրնի Քէսպու մայրաքաղաքը:

– Տօ՛ ինծիք փաստ մը իշիմ:

– Համան-համան ալէք գըղիրէն ըրվան աչք կ’ունա Սիւ Աղբոյրը, ընտծըս թագուհի քըրմոծի էր տիյէղը: Ամմա Գալատուրանը… ըրկը սարբիրէն միյէջը թաղվոծ ի, իլան չոցըլի միր Քէսպու Աշուղը կ’երգի, քի «թըքը կիսօր էրիւ չը տիսոծի, պազը կիսօր կիսպոծի»:

– Ատ էսոծըդ բուն մը չի: Էսօ՛ իշիմ, ծով կ’ունէ՞ք: Սարբիր կ’ունէ՞ք: Պուղազնա կ’ունէ՞ք:

– Ո՞ւվ ըսոց ծով չունենք: Գալատուրունը միր մէկ գըղոյնի, իլան էր ծովը միրնի:

– Գէլէտըրունը Սիւ Աղբոյրէնը չի, իլան հայաթը չընոր: Պազնաք, աս հարցումէս ճուպոպ տօ՛: Թի ընտծըս քոյն էսօծը, Սիւ Աղբոյրը Քէսպու մամլաքաթնի, ալէք գըղիրէն կը հսկի, իլան էր չուճուխնէն աղուր տիքաթ իլան տիրութէն կինի, «մունտասնէն» ըմմո՞ւ դիոնցը մըտուն Քէսօպ 2014ը Մարտէն, Սիւ Աղբուրու դիոնցը չէ՞ր: Ալ չէ՞ք հա երգիս ընտծատ:

– Ատ կոպ չունա, չումքի պաս Սիւ Աղբոյրու դիոնցը չըմըտոն, պազնաք ատ մընիլ-ընիլը ըրկա՜ն հաքիոթի, գուտիցողը գուտի…

– ԳԷԼԷՏԸՐՈՒՆը կը մընու երկրային մամլաքաթ, իլան գալատուրունցէն՝ արքայից արքայ:

– Հէ, հէ, պալա հայինի քի միր միջէն աշըղը Դօն իս շըպէն: Իլան հէմու աֆ իրօ, միր խաչ սաաթը ըփէյը էնքուն ի, պարկէմ քիէչ մը, քի սպախթան բունը ուրթում:

– Հա, հաաա, հա փախէս: Իլան ատ էսիլի քի քապըլ իս քի Քէսպու Մայրաքաղաքը Գէլէտըրունն ի:

– Չիը, չիը, չըփախէմ: Հէմու աս գըրիմ մէյմը, իշինք միր միլաթը չէք արձագանք պըր ուտու, էտուր ըրվան կը թէքմըլինք շըպէն:

 

Էջմիածին, 16 Նոյեմբեր 2016

%d6%84%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%ba-3

Դժուար հասկնալի բառեր

այնաթ տամօր – յամառ
աֆ իրօ – ներող եղիր
հա բէթվերէմ – կը փնտռէի
գըղիրէն – գիւղերուն
եարանջ – առաջ
եուսիկէց-եունիկէց – հոսկէ-հոնկէ
եօնիթան – այնտեղ
ըմմո՞յնի – ո՞րն է
ըրկը – երկու
թըքը – մինչեւ
իշիմ – նայիմ
նա իսա – ինչ որ է
իրէզըլ – խայտառակ
կիսպոծի – այրուած է
հա բէթվերէմ – կը փնտռէի
հա չէնկերէմ – կը խօսէի
հատիէր – պատրաստ
ճուպոպ – պատասխան
մէյմըլի – յանկարծ
միալ – միւս
նա իսա – ինչ որ է
նիէթօծիմ – մտադիր եմ
շըպէն – ընկերական արտայայտութիւն, որով իրարու կը դիմեն իրարու մտերիմ մարդիկ
չանա – շատախօսութիւն
չէնկերէմ – կը զրուցեմ
չոցըլի – ինչպէս որ
չումքի – որովհետեւ
պազնաք – յետոյ
սարբիր – լեռներ
տիքաթ իրօ – ուշադիր եղիր
տուշմըշըններէմ – կը մտածէի
տօ – բացագանչութիւն, որով իրարու կը դիմեն իրարու մտերիմ մարդիկ
տօ՛ – տո՛ւր
քըրմոծի – նստած է
ֆալան ֆըշթըղան – եւայլն, եւայլն

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s