ՀԱՅԵՐԷՆ BLOG

ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

19022640_735734899941845_1739089195_o

«Հայերէն blog» անունին մաս կը կազմէ լատինատառ օտարը (blog)։

Հայերէն պլօկը ի՞նչ կ’առաջադրէ։

Ինքնաներկայացման կամ նպատակներու յստակացման այս ներածական բաժինը կու գայ այս կայքէջին ծնունդէն (8 Ապրիլ 2016) տարի մը ու երկու ամիս ետք (8 Յունիս 2017)։ Այս հետագայութիւնը մաս կը կազմէ կայքէջին առաջադրութեան։ «Ըսել եւ ընել»ը հոս շրջուած կը գտնէք։ Եւ այս շրջուածքն ալ՝ ոչ իբրեւ ծրագրուած, այլ՝ բնական կացութիւն։ Տեսնելէն ետք կու գայ տեսութիւնը։

Ինչո՞ւ այս պլօկը։ Անոր գոյառումէն աւելի քան տարի մը ետք տրուած այս հարցումը ուշացած կրնայ սեպուիլ շատերու համար, երբ արդէն կատարուած հարիւրաւոր տեղադրումներ կրնան իրենց գոյութեան մասին վկայել, եւ տարեկան հաշուեյարդարի ժամանակն ալ անցած է:

Հարցումը տեղ մը աւելորդ ալ է, որովհետեւ առանց այս հարցումին պատասխանելու ճամբայ ելլելն ու հոս հասնիլը կապուած են պլօկին նպատակներուն, անոր էութիւնն իսկ են։

Ճամբայ ելլել, ճամբայ բանալ, որովհետե՞ւ…։ Անպատճառ են այդ ելքն ու ընթացքը։ Ապրելուն պէս, գրելուն պէս բնական են անոնք, ունին հաւանաբար բազմաթիւ պատճառներ, որոնք արդ մեր հետաքրքրութիւնը չեն շարժեր։

Հայերէն պլօկը գրադաշտ ու գրագործարան է։ Հոն կան գիրականն ու գրականը միաժամանակ, կողք կողքի, աւելի ճիշդ՝ վրայ վրայի կամ տակ տակի, օրական դրութեամբ իրարու յաջորդող։ Գրականութենէն դուրս, անոր սահմաններուն եւ անկէ ներս կը գտնուի Հայերէն պլօկը միաժամանակ, սահմանի հարցը դնելով ու հանելով, ճիշդ աշխարհագրական սահմաններուն յաճախ շարժուն գոյութեան պէս։

Հայերէն պլօկը հեռու կը մնայ հետեւեալ ու նման հեղգ արտայայտութիւններէ․Գրող չկայ։ Ընթերցող չկայ։ Լեզուն մեռած է։ Լեզուն կը մեռնի։ Պատասխանատու չկայ։ Ղեկավար չկայ։ Պէտք է լեզուն պահել, զայն ապրիլ, ապրեցնել։

Հայերէն պլօկին մէջ կամ վրայ լոյս կը տեսնեն գրութիւններ, որոնք ամբողջապէս անտիպ են՝ ոչ մամուլով, ոչ ալ ելեկտրոնային այլեւայլ միջոցներով հրապարակում ունեցած են։

Հայերէն պլօկը կը պայքարի արտատպում կոչուած համատարած ախտին դէմ իր բոլոր միջոցներով։ Հայերէն պլօկէն «արտատպում կատարելու պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել պլօկի վարչութեան հետ»՝ կը կարդաք իւրաքանչիւր տեղադրումին ներքեւ:

Հայերէն պլօկը համացանցային իրականութիւն մըն է։ Անոր աշխարհագրութիւնը  համացանցին սահմաններով գծուած է։ Հոն կան գրիչներ տարբեր երկիրներէ, տարբեր տարիքի ու տարբեր հասունացման մէջ գտնուող։ Զիրար կարդալով անոնք կրնան փոխանակութիւն կատարել։ Գրողները օդէն չեն իջներ, ոչ ալ գետնէն կը բուսնին։ Լեզուն գործածուելով ու պեղուելով կը գոյանայ ու կ’աճի։ Իսկ գրողները կ’աճին փորձելով, կիրարկելով զայն։

Վարչութիւն եւ աշխատակից կապը շատ կարեւոր է։ Փորձառութեանց ու գաղափարներու փոխանակումը հարստացուցիչ եղաւ անցնող շրջանին։

Հայերէն պլօկը կը հաւատայ ՀԱՅԵՐԷՆին, մանաւանդ անոր անցեալին ու ապագային։

Հայերէն պլօկը ունի հետեւեալ ենթաբաժանումները․

Ակնարկ
Անտիպ
Աշակերտական Անկիւն
Աշխատակիցներ
Առակ
Արձակ Բանաստեղծութիւն
Բանաստեղծութիւն
Բառ ու Բան
Բարբառ
Բովանդակութեան Ցանկ
Գեղարուեստ
Գիրքեր
Երգիծանկար
Երկարապատում
Զրոյց
Թատերգութիւն
Թարգմանութիւն
Խաչբառ
Հեքիաթ
Ձեռագիր
Մատենագիտութիւն
Միտք եւ Խօսք
Յուշագրութիւն
Պատմական Վաւերաթուղթ
Պատմուածք
Փորձագրութիւն
Քաղուածոյ
Youtube

Հայերէն պլօկին լեզուն արեւմտահայերէնն է, ունի սակայն նաեւ արեւելահայերէնով արխիւային հրատարակութիւններ (տես ԱՆՏԻՊ եւ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՎԱՒԵՐԱԹՈՒՂԹ ենթաբաժինները)։ ԲԱՐԲԱՌ ենթաբաժնին մէջ կրնաք գտնել արեւմտահայերէն ու արեւելահայերէն բարբառներով գրուածքներ։ Ցարդ լոյս տեսած են Ղարաբաղի, Քեսապի, Զէյթունի, Ապարանի, Նոր Ջուղայի եւ այլ բարբառներով գրուածքներ։

Լեզուին գործածութեան, բառերուն իմաստային գոյներուն կ’անդրադառնայ ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ ենթաբաժինը։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ, ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ, ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ բացատրութեան չեն կարօտիր։ ԵՐԿԱՐԱՊԱՏՈՒՄը պատումներու շարք է։ ԱՌԱԿ ու ՀԵՔԻԱԹ հասցէագրուած են թէ չափահաս, թէ պատանի ընթերցողին։

Երբ միտք, գաղափար, դրուագ կամ փորձառութիւն քանի մը քայլ կ’առնեն, ոստում ու զարգացում կը գտնեն, սակայն կարճ են՝ ԱԿՆԱՐԿ ենթաբաժնին մէջ լոյս կը տեսնեն։ Երբ անոնք կ’ընդարձակուին՝ կը մտնեն ՓՈՐՁԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ենթաբաժնին մէջ։

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆը Հայերէն պլօկի կարեւոր նպատակներէն մէկն է, ուր կը ներկայացուին արեւմտահայերէնի վերածուած գրական կտորներ։

ԶՐՈՅՑ բաժինը այլեւայլ հարցերու մասին երկախօս կամ բազմախօս զրոյց ծաւալելու կոչուած է։

Հայերէն պլօկը կը հաւատայ վաղուան հայերէնին ու ան հայկական վարժարաններու աշակերտներուն շարադրութիւնները կը հրապարակէ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ եւ ԽԱՉԲԱՌ ենթաբաժիններով։ Հայկական վարժարաններու շարք մը նուիրեալ տնօրէններ, ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ մեր թանկագին գործակիցները կը հանդիսանան ամբողջ աշխարհի տարածքին։

ՁԵՌԱԳԻՐ ենթաբաժնով կը ներկայացուին հատուածական նմոյշներ հայ գրողներու, բանասէրներու ու մտաւորականներու ձեռագիր նամակներէն, յօդուածներէն, ստեղծագործութիւններէն կամ պարզապէս ստորագրութենէն։ Նիւթին բովանդակութիւնը այստեղ ամբողջական չէ, որովհետեւ ներկայացումին նպատակը միայն գեղագիտական է։

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏի մէջ կան երբեմն անտիպ նիւթեր՝ գրողներու եւ մտաւորականներու դիմանկարներ, երբեմն ալ՝ մամուլի մէջ արդէն լոյս տեսածներ։

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐը մամուլի տարբեր հաւաքածոներէ կը մէկտեղէ նիւթերը։

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ենթաբաժնին մէջ կարելի է գտնել Հայաստան կամ Սփիւռք լոյս տեսած Սփիւռքահայ Գրականութեան հրատարակութիւններու մատենագիտական ցանկ մը՝ բանաստեղծութիւն, արձակ, թատերգութիւն, մենագրութիւն-ուսումնասիրութիւն, ինքնագիր եւ թարգմանածոյ։ Այբբենական ու ժամանակագրական կարգը խառն է, հասկնալի պատճառներով։

ԳԻՐՔԵՐ ենթաբաժինը կը ներկայացնէ թուայնացած հատորներ։

ՄԻՏՔ ԵՒ ԽՕՍՔ բաժինը կը զբաղի երկերէն միտք եւ խօսք հաւաքելով։

ՔԱՂՈՒԱԾՈՅին մէջ կարելի է գտնել տարբեր աղբիւրներէ օգտուած ու հաւաքուելով ներկայացուած նիւթեր։

YOUTUBE կը բովանդակէ լսատեսողական արձանագրութիւններ, յաճախ՝ գրութեանց առընչուած։

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐՆ ալ ներկայ են իրենց աշխարհագրական տուեալներով։

Ամէն ամիս կը հրապարակուի ամսուան ընթացքին լոյս տեսած հրապարակումներուն ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿը:

Հայերէն պլօկի բովանդակութեան ծանօթանալու համար կրնաք դիմել ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ բաժնին, ուր ցանկագրուած են բոլոր տեղադրումները։ Այդտեղէն կրնաք ընդօրինակել խնդրոյ առարկայ գրութեան խորագիրը ԳԼԽԱՏԱՌ, այնպէս ինչպէս որ է, զետեղել զայն search-ի տարածքին ու գտնել համապատասխան գրութիւնը կամ նիւթը։

Մեզի հետ կապուելու համար դիմել մեր դիմատետրային հաղորդակցական միջոցին (Հայերէն blog, messenger)։

ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
https://hayerenblog.wordpress.com/

 

Advertisements

2 thoughts on “ՀԱՅԵՐԷՆ BLOG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s