ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ

ԼԻԱ ԵՈՒՐԹԿԻՒԼԻՒ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, Զ. դասարան

Գործակցութիւնը աշխարհը կրնայ փոխել։ Եթէ մարդիկ ուրիշներուն օգնեն ու անոնց հետ լաւ վարուին՝ գէշ մարդիկ գոյութիւն չեն ունենար։ Ուսուցիչին մեզ դիտել տուած տեսերիզին սկիզբը, մարդը ձեռքը գտնուող դգալը առանձին չէր կրնար բռնել ու իւրաքանչիւր փորձին ապուրը կը թափէր։ Իսկ երբ շուրջինները մարդուն եւ յետոյ իրարու օգնելու սկսան, ամէնքն ալ ապուրէն կրցան խմել ու իրենց փորը կշտացուցին։ Գործակցութեան միջոցաւ կը յաջողինք այն բաներուն մէջ, որոնք առանձին չենք կրնար ընել։ Օրինակ, դուն կ’օգնես աղքատի մը, եւ օր մը այդ օգնած անձդ կու գայ ու քեզ կ’ազատէ գէշ վիճակէդ։

ՆԱԹԱԼԻ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, Զ. դասարան

Մարդիկ իրարու օգնելով ամէն բան կրնան ընել։ Մէկ հոգի առանձին շէնք մը չի կրնար կառուցել։ Մէկ աշակերտով վարժարան մը չ’ըլլար։ Ասոր նման կան շատ մը օրինակներ։

Դժուար վիճակի մը մատնուելու պարագային մեր շուրջիններէն օգնութիւն կը սպասենք, ուրեմն պէտք չէ որ եսասէր ըլլանք։

Եթէ մէկը դժուարութեան մէջ է, պէտք է, որ մեր ձեռքէն եկածը ընենք․ յայտնի չ’ըլլար. մենք ալ օր մը անոր տեղը կրնանք ըլլալ։

Ուրիշներուն օգնելով միեւնոյն ժամանակ կ’օգնենք մենք մեզի։ Իրարու օգնել երկկողմանի շահ կը բերէ, օգնողն ալ օգնութիւն առնողն ալ կը շահին։

«Մէկ ձեռքը ձեռք կը լուայ, երկու ձեռքը՝ երես» ասացուածքը այս նիւթը շատ լաւ կը բացատրէ։ Օգնելը եւ գործակցութիւնը մեր կեանքին մէջ կարեւոր են։ Եւ մենք ալ մեր կեանքին մինչեւ վերջը պէտք է օգնենք մեր շուրջիններուն։

ԱԼԻՆ ՄԷՆԷՎԻՇ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, Զ. դասարան

Ուսուցիչին մեզ դիտել տուած  տեսերիզը մեզի կը պատմէ ընկերութեան կարեւորութեան մասին։ Սկիզբը ապուրին շուրջը շարուող ամէն մարդ ապուրէն դգալ մը խմել կ’ուզէ, որպէսզի կշտանայ։ Բայց ամէնքն ալ նոյն վայրկեանին կ’երկնցնեն իրենց դգալները։ Ոմնաց դգալը կը կոտրուի ուրիշներունը՝ կ’իյնայ։

Բայց պահ մը վերջ մէկը կ’օգնէ իր քովինին ու այսպիսով դգալը կրնայ երկնցնել։ Յետոյ զիրար տեսնելով մէկը միւսին կ’օգնէ ու ամէն մարդ կը կշտանայ։

Մենք ալ այսպէս իրարու օգնելով իրարու գործը կրնանք դիւրացնել։ Եւ ամէն մարդ ուրախ կ’ըլլայ։

ԴԱԼԻԱ ԵՇԻԼՏԷՓԷ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, Զ. դասարան

Ամէնքս օրուայ մէջ ունինք շատ մը պատասխանատուութիւններ։ Մեր մայրիկներուն մեզմէ ուզածները, ուսուցիչներուն տուած պարտականութիւնները եւ այլն։ Եւ բոլոր ասոնք իրականացնելու համար շատ կը յոգնինք։ Երբեմն ալ կը դժուարանանք։ Ոմանց մէջ կը յաջողինք։ Իսկ ուրիշներ ալ կէս կը ձգենք։ Եւ կ’ուզենք, որ այս գործերը մեր տեղը ուրիշները ընեն։

Եթէ դժուար գործերուն մէջ մեր շուրջիններէն օգնութիւն ուզենք, մեր գործը աւելի դիւրին կ’ըլլայ։ Մենք ալ աւելի քիչ կը յոգնինք։ Մեր գործը կը դիւրանայ ու մենք մեզ ալ աւելի լաւ կը զգանք։

ՄԵԼԱՆԻ ՍԻՐՈՒՆ ՉԷԹԻՆՔԱՅԱ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, Զ. դասարան

Կռուիլը ոչ մէկ բանի կը ծառայէ։ Իսկ երբ միասին աշխատինք ու ջանք թափենք,  մեր բոլոր ուզածները կ’իրականանան։

Երբ մարդիկ իրարու օգնելու սկսին եւ հասկացողութիւն ցոյց տան, պիտի տեսնենք, թէ խաղաղութիւն պիտի տիրէ ամբողջ աշխարհին։

Կարեւոր չէ․ երբեմն օգնած անձիդ հետ կրնաս լաւ չհասկցուիլ։ Բայց նորէն ալ իրեն կրնաս օգնել։

Եթէ կ’ուզես խաղաղութեան մէջ ապրիլ,

Եթէ կ’ուզես աւելի լաւ աշխարհ մը,

Ձեռքէդ ինչ որ կու գայ՝ փորձէ։

ԼՈՐԻՆ ԻՒԿԷ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, Զ. դասարան

Ուրիշին օգնել շատ լաւ բան մըն է։ Տեսերիզին սկիզբը ամէն մարդ նոյն ժամանակին ապուրը խմել ուզեց։ Ամէնը երկցուցին իրենց դգալները։ Բայց մէկուն դգալը ինկաւ, միւսը չկրցաւ ապուրին հասնիլ եւ այլն։

Յետոյ խումբին մէջէն մէկը միւսին օգնեց ու այս շարժումը տարածուեցաւ նաեւ մնացեալներուն մէջ։

Մարդ ըլլալ ուրիշին օգնել է։ Եթէ մեր շուրջը մէկը օգնութեան պէտք ունի, իրեն անպայման պէտք է որ օգնենք։ Որո՛ւն եւ ե՛րբ օգնութեան պէտք ունենալը բնաւ յայտնի չ’ըլլար։ Այսօր մեր օգնած ոեւէ մէկը վաղը մեզի փորձանքէ մը կրնայ ազատել։ Եւ պէտք չէ մոռնանք, որ մեր օգնած իւրաքանչիւր անձէն բան մը կը սորվինք։

Եթէ կ’ուզես ուրախ զգալ՝ ուրեմն օգնէ՛ շուրջիններուդ։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s