ԳԼԽԱՐԿԸ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Գլխարկ մըն էի տիրոջս գլխուն վրայ: Անոր գլուխը կը պաշտպանէի ցուրտէն, անձրեւէն, կը պահպանէի նաեւ արեւուն կիզիչ ճառագայթներէն: Սակայն ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ եղաւ՝ չեմ գիտեր․ օր մը զօրաւոր հով մը փչեց եւ թռայ գլխէն ու ինկայ գետին: Այնքա՜ն զօրաւոր կը փչէր քամին, որ տէրս չկրցաւ բռնել զիս եւ սկսայ գլորուիլ գետին: Կլոր-կլոր, կլոր-կլոր դարձայ: Երբ կը դառնայի, շուրջս կը դառնար ամէն բան: Ի վերջոյ գացի եւ զարնուեցայ պատին. կանգ առի․ սաստիկ ցնցուած էի: Չէի գիտեր, թէ ո՛ւր էի եւ չէի տեսներ, թէ ո՛ւր էր տէրս: Շատ փոշոտած էի: Հիմա, ի՞նչ պիտի ըլլար:

Ես վարժուած էի պտտիլ տիրոջս գլխուն վրայ, բարձր եւ մաքուր: Իսկ հիմա գետին տապալեր էի, կը սողայի: Ո՞վ կը փափաքէր փոշոտած, ցեխոտած գլխարկ մը կրել։

Անկիւն մը կը կենայի. մարդիկ կ’անցնէին առջեւէս ու կ’երթային հեռուները: Ոմանք հապճեպ կը քալէին. որոշ էր, որ ունէին գործ կամ գործեր, ժամադրութիւն կամ այցելութիւն․ ոմանք ալ դանդաղ էին․ արդեօք քալէի՞ն, թէ ո՛չ՝ կանգնէի՞ն: Անոնք, որոնք կ’աճապարէին, կ’ուզէին պաշտպանուիլ անձրեւէն, որ սկսեր էր կաթկթիլ: Իսկ անոնք, որոնք կը դանդաղէին, կը պաշտպանուէին անձրեւէն, իրենց հովանոցին շնորհիւ: Ո՛չ անձրեւը եւ ոչ ալ քամին իրենց հոգն էր:

Բազմութիւնը սկսաւ շատնալ: Մարդոց ոտքին տակ որպէսզի չճզմուէի, սմքեցայ անկիւնս, կծկուեցայ, սակայն ի զո՜ւր: Յանկարծ մէկը տեսաւ կամ չտեսաւ, կից մը զարկաւ եւ գլորուեցայ. անդիէն՝ ուրիշ անցորդ մը կոխեց վրաս ու քալեց, գնաց: Ո՜հ, այս ի՜նչ չարչարանք էր: Մէկը չկա՞ր, որ վերցնէր զիս գետնէն, վերցնէ՜ր եւ անկի՛ւն մը դնէր: Եզերքը՝ հոն լքուած էի եւ կը սպասէի վախճանիս: Չէ՜, դիւրին չէր այսքան, շուտ պիտի չհասնէի վերջաւորութեան: Հիմա մայթի մը եզերքը, հազիւ հազ կը պրծէի ինքնաշարժներու անիւներէն: Անձրեւը սաստկացեր էր. ճամբու եզերքէն կը քշուէի ջուրի հոսանքին ազդեցութեամբ: Հազիւ կրնայի դիտել շուրջս արցունքոտ աչքերով, թաց-խխում: Միայն ես չէի թրջողը: Մանուկներ կային, որոնք կը յենէին ինքնաշարժներուն եւ դրամ կը մուրային: Աղտոտ հանդերձներով կիներ, ծծկեր մանուկներ իրենց գիրկը, թաշկինակ կը ծախէին: Շուրջս շարժուն շուկայ մըն էր: Անդին բոկեղավաճառ մը խոշոր հովանոցի մը տակ իր գործը կ’ընէր, ասդին միեւնոյն ձեւով շագանակավաճառ մը կանգնած էր եւ կը ջանար պաշտպանուիլ անձրեւէն:

Զբօսաշրջիկներ կային, որոնք իրենց անձրեւանոցները հագած՝ լուսանկարել կ’աշխատէին շուրջի եռուզեռը: Ափիբերան կը դիտէի այս իրարանցումը հանգիստի եւ անհանգիստի, հարուստի եւ աղքատի, արդարի եւ անարդարի, շտապողի եւ դանդաղողի, երեւակայելի եւ աներեւակայելի այս անցուդարձը, այս զանազան դրուագները, որոնք շուրջս կը պատահէին: Յանկարծ ձայն մը իմացայ, ձայն մը, որ հետզհետէ կը մօտենար խլացուցիչ աղմուկով. մօթօրսիքլէթ մըն էր, որ վրաս կու գար. մօտեցա՜ւ, մօտեցա՜ւ, հազիւ թէ պիտի ճզմուէի անիւներուն տակ… օ՜, փոքրիկ տղայ մը գետնէն վերցուց զիս: Մազ մնացեր էր վախճանիս, բայց ազատեր էի:

Ազատեր էի, սակայն ծեծ կ’ուտէի: Փոքրիկը կը զարնէր ինծի, չէ՜, աւելի ճիշդը կը թօթուէր զիս, զարնելով իր ծունկին: Փոշին եւ ջուրի կաթիլները կը թափէին վրայէս: Ան որքա՜ն կը զարնէր, ես այնքան կ’ուռէի եւ հին վիճակիս կը հասնէի: Տղան գործը վերջացնելէ վերջ զիս աջ ու ձախ դարձուց, եզերքներս շտկեց եւ դրաւ գլուխը: Լաւ տփոցէ մը վերջ, ահա՛, ինքզինքս վերագտայ: Նորէն բարձրացեր էի եւ այլեւս զերծ էի վտանգներէ եւ հասակ պիտի առնէի կամաց-կամաց:

Հիմա նոր տէր մը ունէի: Թէեւ քիչ մը մեծ եկեր էի փոքրիկ տիրոջս գլխուն, բայց հոգ չէ, փրկուեր էի եւ ամէն բան ծայրէն կը վերսկսէր: Ան պիտի մեծնար, ես պիտի յարմարէի անոր գլխուն: Նորէն մէկը պիտի պահպանէի անձրեւէն, տաքէն, հովէն, ցուրտէն եւ աւելին՝ փոքրիկ տէրս պիտի ներկայացնէի իբրեւ մարդ: Ան գլխարկով պիտի բարեւէր շուրջիններուն, գլխարկովը պիտի ներկայանար հանրութեան եւ գլխարկովը պիտի յարգուէր անոնց կողմէ, որոնք ազնուութեան, կարգ ու կանոնի հետամուտ էին: Գոհ էր ան, գոհ էի ես:

Նախկին տէ՞րս: Շուտո՜վ մոռցեր էի զայն: Ա՞ն. ան նոր գլխարկ մը գնած էր շատո՜նց:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s