ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԿԸ․)

ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ

ՈՀԱ․
Մենք դրամ կը բաժնենք արեւմտահայերէնով ստեղծագործել փափաքող հայ երիտասարդներուն, բայց չենք գիտեր ինչ ըսել է «ստեղծագործել», ինչ ըսել է «ստեղծագործութիւն»։ Ինչ որ սխալագրութիւն է՝ բարի եկած է, մենք մեր փափաքին գոհացում կու տանք, փափաքէն անդին չենք կրնար անցնիլ, ձեռքերնէս միայն փափաքիլ կու գայ, արդէն առանց սխալագրութեան արեւմտահայերէնը կարելի չէ։

ՈՀԲ․
Կը տեսնես, որ երկրի նախագահներ, հոգեւորական ու աշխարհական ղեկավարներ իրարու կը փաթթուին, իրարու ձեռք-ոտք կը բռնեն, ուրիշ անդամներ կը բռնեն, իրենց սիրոյն ու բարեկամութեան մարմնական արտայայտութիւն կու տան, հոգ չէ թէ իրարու ետեւէ ինչ կը խօսին կամ ինչ քար կը նետեն կամ ինչ պատերազմի կը սկսին այդ հանդիպումներէն առաջ կամ ետք։ Ձեր սէրը, եթէ ունիք անանկ բան մը, աս փաթթուիլներով արտայայտելու պէտք չունիք, սիրելինե՛ր։ Մենք ձեր սիրոյն ու բարեկամութեան ծանօթ ու վկայ ենք։ Մեզի անծանօթները այդ սիրոյն յաջորդելիք քայլերն են։

ՈՀԳ․
Ամերիկայի մէջ դիւրին է այսօր երգել՝ «դեռ ճամբայ ունինք, պիտ հասնինք Սասուն»։

ՈՀԴ․
Բարերարներուն նիւթական՝ դրամական աջակցութիւնը, որուն համար շնորհակալ ենք, հասկնալի է արդարեւ, սա «բարոյական» աջակցութիւն կոչուածը ի՞նչ է։ Անբարոյական բարերարներուն բարոյական աջակցութիւնը ի՞նչ է արդեօք։

ՈՀԵ․
Մարդը անշուշտ պիտի օգտագործէ ժողովուրդը, իր ժողովրդականութիւնը, որովհետեւ դուք թքեցիք այդ ժողովուրդին վրայ, կոխկռտեցիք զայն ու քալեցիք՝ անոր վրայ առ առաւելն միայն խնդալով։ Այսպիսի կացութեան մէջ եթէ պոպուլիզմը չյաջողի, հապա ի՞նչը յաջողի. ձեր սրիկայութի՞ւնը։

ՈՀԶ․
Ազերիներն ու թուրքերը ըմբշամարտի մէջ միշտ կը պարտուին հայ ըմբշամարտիկներէն ու բոլոր այլ մարզաձեւի մարզիկներէն։ Դեռ օր մը համացանցի վրայ չհանդիպեցանք լուրի մը, որ ազերիի մը կամ թուրքի մը հայ մարզիկի մը դէմ տարած յաղթանակը արձանագրէր, այնքան որ իսկապէս թուրք եւ ազերի մարզիկները մեր գութը կը շարժեն․․․։

ՈՀԷ․
Պէյրութի այսինչ վարժարանը Հայաստանի այսինչ համալսարանին քանի մը սնտուկ գիրք նուիրած է, որոնք արեւմտահայերէնով եւ Սփիւռքի մէջ լոյս տեսած են։ Ասքանին մէջ մեծ բան մը չկայ, սակայն որպէսզի փաստենք, թէ մենք սա պարզ արարքը կրնանք լուրջ արարողութեան, հայրենասիրական քարոզչութեան եւ կամ պիտի տեսնէք․․․ ատկէ ալ աւելի բանի մը վերածել, այսինքն փիղի մորթով մրջիւն կրնանք բուծանել, սոյն քաջագործութիւնը «հոգեւոր ներգաղթ» կ’անուանենք։ Սնտուկները ստացողները կը յուսան, որ «նմանօրինակ քայլը օրինակ կծառայի մյուս կազմակերպություններին՝ այն համոզմամբ, որ ժամանակն է արդեն մտածենք նաև հոգևոր ներգաղթի մասին»։

Չկարդացուող ձեր գիրքերը աղբ թափելու տեղ Հայաստան ղրկեցէք, որպէսզի․․․ «հոգեւոր ներգաղթ» տեղի ունենայ։

ՈՀԸ․
Ասիկա ժողովո՞ւրդ է։ Ասիկա անհովիւ հոտ է, որ մէյ մը ասկողմ կ՚երթայ, մէյ մը՝ անկողմ, մէյ մը աս հրապարակը կը լեցնէ եւ «յեղափոխութիւն» կը պոռայ, մէյ մը՝ միւս։ Բայց այդպէս մի՛ ըսէք։ Մարդիկը դեռ նոր արթնցան։ Չեն ալ հաւատար, որ արթնցան։ Մէկ քունէն միւս քունին չանցնին։

ՈՀԹ․
«ԵԱՀԿ Երկիրներու Դեսպաններուն Ներկայացուեցաւ Հանրաքուէի Կայացման Հանգամանքները»։

Նախակրթարանի մէջ աշակերտներուն կը բացատրես, որ բայը ինչ պայմաններու տակ յոգնակի եւ ինչ պայմաններու տակ եզակի պէտք է գործածել։ Պէյրութի «Աղքատ» օրաթերթի նախակրթարանի աշակերտներուն ալ պէտք է բացատրել, որ վերի նախադասութեան մէջ «հանգամանքները» յոգնակի է եւ որովհետեւ պահանջատէր է՝ կը պահանջէ «ներկայացուեցաՆ» բայը, ոչ թէ՝ ներկայացուեցաՒ։

Բայց որովհետեւ Հայաստանը մեր հայրենիքն է, արեւելահայերէնն ալ արեւմտահայերէնին հայրենիքը կ’ըլլայ բնականաբար, մանաւանդ՝ իր սխալներով։ Եթէ հոն այդ սխալը տարածուած է, ինչո՞ւ մեր քով ալ չտարածուի։ Չէ՞ որ հայրենիքը սրբութիւն է իր ճիշդով ու սխալով։

ՈՁ․
Հայոց Ցեղասպանութիւնը չէին ընդունած, մինչեւ որ պատերազմը եկաւ եւ քիթերնէն, բերաննէն եւ ականջնէն դուրս ելաւ, ու հիմա անդրադարձան, որ այդպիսի բան մը եղած է։ Առջեւդ նայէ, որ ետեւդ տեսնես։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s