ԶՐԿԱՆՔՆԵՐՈՒ ՏՈՒԱԾ ԴԱՍԸ

ԺՊՏՈՒՆ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ ԶՈՒՌՆԱՃԸ

Համայն աշխարհի մարդիկը փորձութեան օրեր կ’ապրին տարիէ մը ի վեր: Քովիտ-19 ժահրը իր ճիրաններուն տակ առած է մարդոց կեանքը եւ դադար մը տուած՝ ընթացիկ կեանքին: Ոչ մէկուն մտքէն կ’անցնէր այսպիսի ապրելակերպ, որ իրական դարձաւ:

Համաճարակը մարդոց յիշեցուց, որ այս աշխարհի գլխաւոր հարստութիւնը նախ առողջութիւնը եւ յետոյ իրենց անմիջական շրջանակն են: Մարդիկ ընկերային էակներ են, կարելի չէ որ առանձին ապրին, բայց այս սարսափելի հիւանդութիւնը մարդիկը կղզիացուց եւ միւս բոլոր մարդոցմէ հեռացնելով իրենց ընտանիքի անդամներուն հետ գլուխ գլխի ձգեց: Հիմա խորհինք, որ ասիկա պատի՞ժ թէ վարձատրութիւն էր մարդոց համար: Անոնք, որոնք իրենց կեանքին մէջ նախապատուութիւնը ընկերներուն տուած էին, ծանր պատիժ մը առին: Կը յիշեմ համաճարակի առաջին օրերը, երբ օրեր, շաբաթներ շարունակ զրկուեցանք փողոց ելլելէ: Պատուհանէն դուրս կը նայէի եւ իրենց տուները բանտարկուած մարդոց պատուհաններէ կախուած, փողոցի կարօտով լեցուն երեսը կը տեսնէի: Տուները մարդոց խուցերը եղած էին, իսկ տնեցիները ցկեանս բանտարկուածներու երեսին արտայայտութիւնը ունէին, ես ալ անոնցմէ մէկն էի: 

Կը խորհիմ, որ Աստուած այսպիսի նեղ օրերուն մեզի մեր կեանքը քննելու կը հրաւիրէ: Մարդիկ իրենց ձեռքի արժէքները հասկնալու առիթ կ’ունենան, երբ այսպիսի փորձութիւններու կ’ենթարկուին: Առաջին մարդիկը՝ Ադամն ու Եւան դրախտի իրենց կեանքին արժէքը հասկցան դրախտէն վռնտուելէ ետք: Նոյնպէս մենք մեր շուրջի անձերուն մեր կեանքին մէջ ունեցած էական տեղը կը հասկնանք անոնց մահէն ետք: Ինչ իմաստալից է հետեւեալ առածը. «Գնա՛ մեռիր, եկո՛ւր սիրեմ»: Նշանաւոր իրապաշտ գրագէտ՝ Գրիգոր Զօհրապ իր «Կոտրելէն ետքը» նորավէպին մէջ իրեն նուիրուած թագաւորական սկահակին արժէքը հասկցած է անոր կոտրելէն ետք:

Համաճարակը կարգ մը մարդոց կեանքերը խլեց, իսկ ողջ մնացողներուն պատուիրեց երեք հիմնական օրէնք. դիմակ գործածել, մաքուր ըլլալ եւ մարդոց հետ յարաբերութիւնը սահմանափակել: Այս երեքն ալ մէկ բան կը խրատեն. կեանքդ քննէ՛ ու ձեւ տո՛ւր եւ ուրիշին վնաս մի՛ տար: Երանի այս սարսափելի հիւանդութիւնը մարդոց կեանքին չի սպառնար, բայց մարդոց այս շինիչ դասերը տար: Առաջին պատուիրան՝ դիմակ գործածել․ քեզմէ ուրիշին վնաս չգայ, այսինքն օրինակ հանդիսացի՛ր շուրջիններուդ դրական կողմերովդ: Երկրորդ պատուիրան՝ մաքուր ըլլալ․ մեր մարմնին առողջութեան արժէքը գիտնանք եւ հոգ տանինք: Իսկ երրորդ պատուիրանը, որ մարդոց հետ մեր յարաբերութիւնը կը սահմանէ, կը յիշեցնէ, թէ մեր կեանքին մէջ հիմնական տեղը ընտանիքին պէտք է տանք եւ ոչ թէ ուրիշներուն:

Լաւատես անձ մը եղած եմ պզտիկութենէս ի վեր: Երբ անախորժ պահ մը ապրիմ, կը ջանամ անկէ դասեր քաղել ու ինծի համար շինիչ փորձառութեան մը վերածել: Պզտիկութեանս կարգ մը գիշերներ ելեկտրականութիւնը կը խզուէր եւ ընտանիքս ու ես հեռատեսիլ դիտելու մեր հաճոյքէն կը զրկուէինք: Այո՛, հեռատեսիլ չէինք կրնար դիտել, բայց մոմով կամ կանթեղով լուսաւորուած այդ հաճելի, խաւար գիշերներուն մէջ ինչ-ինչ մտերիմ խօսակցութիւններ կ’ընէի մօրս, հօրս, քրոջս կամ եղբօրս հետ, եւ  փառք կու տայի, որ ելեկտրականութիւնը խզուած է, եւ մենք մեզի մնացած ենք: Հեռատեսիլը իր հաճելի եւ օգտակար կողմին քով մարդոց կապերը կը խզէր եւ նոյն տան մէջ մեր յարաբերութիւնը կ’անջատէր: Միշտ անուշ ժպիտով կը յիշեմ այդ պահերը:

Մաղթանքս այն է, որ այս համաճարակէն, որ վատ փորձառութիւն մը եղաւ բոլորիս համար, կարենանք դասեր քաղել եւ իւրաքանչիւրս իր կեանքը դէպի լաւը փոխէ:  

 Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s