ՈՐԲ Է

ԿԱՐԻՆԷ ՊԱՏԱԼԵԱՆ

Որբ է հիմա
հանդէսը գարունի:
Ան իր լայն ու շքեղ
հանդերձին ընդմէջէն,
Երբ տակաւ…
Աչքերը կը սեւեռէ անըմբռնելի
համբոյրին, զերթ մտերիմ,
դեռ թաց ոտնահետքերուն:
Ախ, հոգի ընձիւղող գարուն…
Երկիրս չփոխեց եղանակը դժխեմ:
Երբ տակաւ…
Նրբաւարտ նոճիները
կը սոսկան երէկի
աշունի դղրդիւններէն:
Երբ տակաւ…
Կարմիրը կը շեշտէ
Երկնքոտ մեր
հին արձագանգները:
Այո, անոնք արդէն իմացան
խորին խորհուրդը Աստուածային:
Երբ անցան անդարձ
խնկագոյն պատարագով,
իրենց ճամբաները հաւատքի:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՆԼՐՋՈՒԹԻՒՆ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ահա մեր թշնամին
Ծանօթացէք լաւապէս
Ամէն տեղ
Ամէնուն քով
Պետական ու փէտական
Կրօնական մրօնական
Քաղաքականութիւն ու
Քաքականութիւն
Ինչպէս գրած էր մամուլը օր մը
Ոչ ես
Իր մաքուր հայերէնով
Հայաստան եւ Սփիւռք
Գտէք մէկ հատիկ կազմակերպութիւն
Որ գործ կը տեսնէ
Եւ իր գործը արդիւնք կու տայ
Արդիւնքը ձեռք ու ոտք ունի
Եւ կը քալէ դէպի առաջ
Մենք ոչ թէ կը նահանջենք
Այլ նահանջ ենք
Օ աս ի՜նչ յոռետեսութիւն
Հապա յո՞յսը բո՞յսը լո՞յսը
Այդ բոլորը
Եթէ կրնաս
Սիրելի եւ յարգելի լաւատես
Մնայուն լաւատես
Կոյր լաւատես
Ապացուցէ
Մեզի ցոյց տուր
Մենք Թովմաս ենք
Մենք ալ տեսնենք ուրախանանք
Յոտնկայս ծափահարենք թափահարենք
Մէկ լման դար
Եթէ պէտք է
Թեւ անցընենք մեր ուսերուն
Եւ թռչինք ուզած ուղղութեամբդ
Բառերը վառած ես
Դուն անոնց մոխիրին վրայ
Պալատ կ’ուզես կառուցել
Նախ շօշափէ մոխիրը
Հասկցիր որ մոխիր է
Յետոյ պալատիդ համար շինանիւթ գնէ
Եթէ կրնաս
Յետոյ յոյսն ալ կու գայ
Բոյսն ալ լոյսն ալ
Բոլորը քեզի է որ կը սպասեն 
Գիշեր-ցերեկ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՓԱՐԻԶԵԱՆ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

փողոցներ արատակիր են
Փարիզի
քաղաք անրջային
ելեկտրաձողի մը տակ պառկած
անտունին
փսխեր է քիչ անդին
գիշերը 
զառամեր 
քունին մէջ 
ուրկէ՞ է սա նուագը
գործիք մը որ խռպոտ կը հնչէ
Զազը կ’երգէ
կը պատմէ
փողոցին մէջ կեանք կայ
ձգեցէք զիս
կայուն վայրկեաններու մէջ
փարիզեան փողոցները 
միջնադար կը հոտին
կին մը կանգնած է մայթին վրայ
թեւը սրունքը չէ որ կը ցուցադրէ
կերակուր է ձրի
հրամցնելու իր հեւքին մէջ թաքուն
կը սպասէ
Փարիզի մէջ օրը ուշ կը մթնէ
քաղաքին լոյսերը վառ կը ճառագայթեն
աչք կը քթթեն սիրահարներու
քաղաք իրապէ՞ս 
Էյֆէլի շուքին
հովը ցուրտ կը փչէ
իրարու մօտիկ երկու սիրտ կը տաքնայ
Մոնմարթրի բարձունքին վրայ
նկարիչը խարտեաշ մազեր կը շոյէ
գետնուղիին օդն ու հոտը
ռունգերը կը փակեն
Սէնի ափի կամուրջին վրայ
կղպանքներ սիրտ կը կղպեն
օ փարիզեան փողոցները
նեղ ու լայն
եռանդագին կ’երգեն
ազատութեան կը հրաւիրեն

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԽԶ․)

Ծ Թ ՊԱԼԵԱՆ

ՃՁ․
Իրական նկարը
Չտեսնող
Անճշմարիտ աչքը։

ՃՁԱ․
Տիեզերքի մթութեան մէջ,
Էութեան խաւարին մէջ,
Հոսկէ հոնկէ փայլող աստղեր։

ՃՁԲ․
Աշխարհ գալէն
Մինչեւ վերջին շունչ
Ցաւը – մեր երկուորեակը։

ՃՁԳ․
Խիտ, անմահ անտառներ,
Յաւերժական կանաչ,
Նորոգուող երազներու պէս։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՊԵՐԱԽՏ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ինչ երկար ճամբորդութիւն է
մերթ կանգնիլ մերթ յառաջանալ
մէյ մը կու գայ պահը
տեղ կենալ 
անկարելի
կը գրեմ
չ’ըլլար
կը սրբեմ դարձեալ
նոր էջ կը բանամ
անսայթաք կը յառաջանայ մատիտը
ապարդիւն
վերսկսիլն է սկիզբ
առանց կենալու եւ յուսահատելու
սակայն ե՞րբ
թերեւս զիջիմ բայց ոչ քծնիմ
ուր է շեշտը
բութը հապա հարցակա՞նը
սրբէ
չէ
պատռէ եւ ստեղծէ
երբ գան ու տեղաւորուին
գաղափարներ խորշերու մէջ անկիւններու
ահա պիտի յորդի պահն այն յամրօրէն
անցնիլ կամուրջը որուն տակէն
յորդ ջուրեր ժայռերը կը կլլեն
ահա հիմա կը թափին 
տառեր սեւուլիկ
մրջնաքայլ կը պարեն
դաշնակին վրայ զերթ ստեղներ
քովէ քով կը ժպտին
կը շշմին կու լան
եւ նորէն
կը յիշեմ ապերախտ ես դո՛ւն
օ՜, գրականութիւն

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՔԱՋ ՄԱՆՈՒԿ

ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ

Գունաւոր մատիտներ բե՛ր,
Մեր տան պատերը ներկենք․
Ի վերջոյ մանուկ ենք մենք,
Քաշողական բան փորձենք։

Անայլայլ նկարագիր,
Գերիմաստ մտածումներ,
Նաեւ անսխալ վարմունք,
Ինչո՞ւ կը պահանջէք դուք:

Ձախողած ենք մենք յաճախ,
Խաղերու մէջ պարտուած,
Լիրբ խօսքերով գժտուած
Եւ բնաւ չունինք կասկած:

Ամպերը պիտի ներկենք․
Միշտ արգիլուած մեր գոյներ․
Հիմա չէք կրնար ծպտել
Կեղծաւորութիւնը ձեր:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ԻՆՉ ՈՐ ՀԱՍԿՑԱՅ ՓԱՍԹԱ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ԱՏԵՆ

ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ

Փասթա
Քաղցրահամ սնունդ
Բայց զգոյշ եղի՛ր
Երբ կերակուր մը պատրաստել
Ուզես

Սանը
Շատ տաք
Ջուրով լի որ
Վստահաբար կրնայ խստիւ այրել
Մորթդ

Սանին
Աւելի մօտ
Աւելի զգոյշ աւելի
Արթուն դուն պէտք է
Ըլլաս

Նախ
Եւ առաջ
Պէտք է բռնես
Կոթը եթէ ապահով ըլլալ
Ուզես

Ի՞նչ
Բանի համար
Կ’ըսեմ քեզի փասթայի
Մասին․ դէպի կեանքի իրականութիւն
Յառաջանանք

Որքան
Աւելի մօտենաս
Մէկուն, նոյնքան ծանրօրէն
Ան կրնայ վիրաւորել քեզ
Փոխարէնը

Որքան
Զօրաւոր յուզում
Նոյնքան մեծ ազդեցութիւն․
Դրական կամ ժխտական կրնայ
Ըլլալ

Ուրեմն
Զգոյշ եղի՛ր
Խնդրեմ անձերուն հետ
Որ արդարեւ կը սիրես
Որովհետեւ

Եկէ՛ք
Միացնենք մտերմութիւն
Եւ փափկութիւն տաքցնելու
Զիրար զգուշութեամբ առանց որեւէ
Այրուածքի

Որովհետեւ
Մօտ գալը
Միակ ճամբան է
Յաղթելու անտանելի սառ ցուրտին
Մինակութեան

Ըլլանք
Կապուած իրարու
Սիրած մարդոց հետ
Այս է գործիքը շահելու
Ազատութիւնը

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՕՐԵՐՈՒՆ ՀԵՏ ԱՅՍ

ՅԱՍ

Կապոյտ երկնակամարին անձնատուր
անդոհանքս յանձնեցի արեւուն 
սիրտս տուի ջուրերու զուլալին
ու ինքնամփոփ
հետ օրերուն
այս կղզիական
ուր ամէն մէկ րոպէ
լարուած մի ական
գոյժի սուտի 
քամահրական…
խոկացինք
սիրտը, միտքն ու ես
ներհայեաց
անցանք անցեալ
– անցած ըլլար…
գացինք ապագայ
– արդեօք պիտի գա՞ր
ու այլայլած
գլխապտոյտ բաւիղներէն անել
անվերջանալի
ափերով աչքերս սքօղեցի 
կոպերուս լուրթ երկինքին  
ծնան աստղեր իմաստնակաթ 
մեկնեցին ելք աւետալի
պարզ ընդունելի
«ՔԱՆ ՆԵՐԿԱՆ
ՉԿԱՅ ԱՅԼ ՊԱՀ 
ԱՊՐԵԼՈՒ ՑՄԱՀ» 
գետեր համբերքածին
կամքէս ժայթքեցան
յոյսն ու սէրը  
զիս պարուրեցին
հաւատքն ու կեանքը
դարձեալ ժպտեցան
ու ես անձնատուր
անգամ մը եւս  
ժպտեցայ բոլորին   

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ

ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ

Քառասնորդացին չկան նորութիւններ,
ապաշխարումը հերքում է առօրեան
եւ ներկան զրկում աշխարհից։

Նորութիւններ, լուրեր, գովազդներ,
յետադարձ կապեր կայքային էջերում՝
հեղուկ մի աշխարհում, որ հերքում է
հայրերին եւ հեռանում ալեկոծ ծովերից,
որոնք անլռելի են Քառասնորդացին։

Որբութիւն աղերսող նաւաստիներ
լողանում են ուղեկորոյս 
եւ կորցնում իրենց դէմքերը ջուրերի վրայ
կարծես թէ փորձութիւն լինի, ալիքի խաղ,
եւ հերքումը՝ տիրոջ, փորձի եւ բանի։

MacBook Airի պահպանակը սահմանում է ծովը
եւ իր առջեւ շարունակում է ընկերների խօսակցութիւնը
Coca Colaի եւ եգիպտացորենի միջեւ։
Գոնէ այսպէս են վկայում պարականոն աւետարանները։

Մինչեւ Քառասնորդացի աւարտը
դատարանները զբաղուելու են տուեալների
անիրաւական փոխանցման հարցով,
որոնք ըստ շարականների հայրերն են աւանդել։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

եկեր էիր
հինէն նորէն խօսելու
նորէ՛ն
մանուկ սրտիս մէջ
յուշեր արծարծելու
խօսք անկարելի
շղթայուած վայրկեաններու
հոսքն է աւելի
հեռու զօրաւոր փախուստ
մոռացութեան անկիւններ
արտասուքի մէջ
ելեր են խաղի
նորը զիս չի լքեր
թաքուն կ’այցելէ
վէրքերուս սպիացած
բալասանն է բուժիչ
ան ալ հինէն ու նորէն
կը շղթայուի մատներուս
իւրաքանչիւրին օղակ-օղակ
սեղմ կը պահէ զիս մէկ հեղ
անլուռ պահերու գոգին մէջ
անդորրն է
երկունք դիմադրելի
հեշտութեամբ դուրս կը հոսին
կծկումներ ալեկոծ
մարմին բիւրեղեայ
դարձեալ կը հանգչի
երթաս անդին

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ: