ԳԱՐՕԴԻԾԱ

ՀԱՄՇԷՆԻ ԲԱՐԲԱՌ

23698553_1684172018299495_1005217762_o.jpg

ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ

Ցոյդը էգաւ, դընէյս դակ է,
փէճկօ կուզիմ ամա էլի,
հըմ էլ նէսը գըրագ ըլլի,
ճըտճըտունը լըսիմ փէդին:

Մէմ էլ կուզիմ գէջին նստաձ
դէսնուշ իմ հօյս,
քօվի լընգագ սէղնին վըրըն մաձուն՝ փըռշաձ
ուդէլիկնին օնուշ էպվաձ ձէռօկ խաս մօյս:

Գարօդիծա,
վէյուշի չակ,
կօռուշի չակ,
մէռնուշի չակ
գարօդիծա եէս ձընօղնուս հօմ ու հէդին…

 

ԿԱՐՕՏԵՑԻ
Թարգմանութիւնը հեղինակից

Ցուրտը եկաւ, տունը տաք է,
վառարան եմ ուզում բայց ես,
համ էլ՝ մէջը կրակ լինի,
ճըտճըտոցը փայտի լսեմ:

Մէկ էլ՝ հօրս կ’ուզեմ տեսնել,
աթոռակին ցածրիկ նստած,
նրա կողքի լայն սեղանին՝ մածուն բրդած,
ու ճաշերը համեղ ու տաք մօրս եփած:

Կարօտեցի,
լացելու չափ,
գոռալու չափ,
մեռնելու չափ
կարօտեցի ծնողներիս համ ու հոտին:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ՀԱԶՈՒՐ ՕՅՆԸ ՀԱՐԷՐ ԵԸՐՍՕՆԸ ՕՅՆԸ

ՄՈՒՍԱ ՏԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌ

23600720_809779825870685_1562826189_o.jpg

ՍԻՐՎԱՐԴ ԱՍԱՏՈՒՐ

Մուսա լօյռին էրմանէք ըրկը բիժէն իղէյուծի, եանի հնչակ-դաշնակ, մէմիկալի հիյտ չո հասկցուայրըն։ Պիթըն դաշնակնէն Անճար, Պարէթ, Սուրիա գացեն։ Ժողովուրդէն շօյտ Անճար կը տեղաւորվեն։

Առաջ, Վաքըֆ գէյղ էրմանի ֆրանսըզ մաքթապ կիցէյր։ Էմ հայրէյկը տիքը տուսնը վիցը տարի մաքթապ գացէյր, շիւտ աղվիր հայրէն եւ ֆրանսըզճա գիտիր։ Էմ մամօ ատ ըրկը լիզէուն մանկապարտէզ սուրվէյուծ։

Էրմանէյք ուրթիլին սօնկ ադ մաքթապնէն կը փակուա։

 

ՀԱԶԱՐԻՆՆՀԱՐԻՒՐԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆ

Մուսա լերան հայերը երկուքի բաժնուեր են, այսինքն հնչակ-դաշնակ, իրարու հետ չէին հասկցուեր։ Բոլոր դաշնակները Այնճար, Պէյրութ, Սուրիա գացին։ Ժողովուրդին մեծ մասը Այնճար կը տեղաւորուի։

Առաջ Վաքըֆ գիւղը հայկական-ֆրանսական [ֆրանսական թեքումով] դպրոց մը կար։ Իմ հայրս մինչեւ 16 տարեկան դպրոց գացեր է։ Շատ աղուոր հայերէն եւ ֆրանսերէն գիտէր։ Մայրս ալ այդ երկու լեզուները մանկապարտէզը սորված էր։

Հայերուն հոնկէ մեկնելէն ետք դպրոցները կը փակուին։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ՀԱԶՈՒՐ ՕՅՆԸ ՀԱՐԷՐ ՏԸՍՆԸ ՀԱՆԿԸ ՔԱՌՍԱՈՒՆ ՈՒՐ ՄՈՒՍԱ ԼՕՅՌ

ՄՈՒՍԱ ՏԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌ

23634049_1682206621829368_793666859_o.jpg

ՍԻՐՎԱՐԴ ԱՍԱՏՈՒՐ

Եութթը գէյղ ժողովիցուն չիւք սահաթվէյն ճամբըք քիլիցեն եւ Մուսա Լօյռ իլուն։ Իրինց հէյտ տարեն ասսանք եւ ուտիլա։ Հուն քառսաուն ուր մնացեն։

Իրենց ըրմէյն տըսնը աութը հիգգայ տիճկանք զարկիցեն։ Իրինք ուգուղ ասկարնէն զարկիցեն։

Ուտիլեն թմմիցու։ Շիւտ դիժուրութեն քիշիցեն։ Տիսուն ինկլիզ եւ ֆրանսըզ կէմինա։ Իժկիտիցեն պայրուք։ Անընք տիսուն, իկեն, առեն զիրընք։ Տարեն Փորթ Սայիտ, Թրապլուսկարթ։ Չիւք տարա մընացեն, բանիցուն։ Էմ պապակ ֆրընճլըք իրէյց, էր կասայրըն ֆրըն պապակ։

Սօնկ հարցուցեն Ամերիկա՞ ու Աւրուբա կուզըք ուրթու։ Անընք ուզիցեն եիտ իրինց գէյղ ուրթիլ։ Տիքը համու տեւամ կօ ինի։ Եօթը գիղին մըկ գիղ մնից համու, կասւա Վաքըֆ գէյղ։ Ամըն տարա, Աստուածածնէն, ղայր տիղի էրմանըք կուգուն, անտըղըցը էրմանըքն ալ կուգուն։

 

ՀԱԶԱՐ ԻՆՆ ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՍՆՀԻՆԳԸ
ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՕՐ ՄՈՒՍԱ ԼԵՌ

Եօթը գիւղ հաւաքուեցան, չորս ժամուան ճամբայ քալեցին եւ Մուսա լեռ ելան։ Իրենց հետ տարին անասուններ եւ ուտելիք։ Հոն քառասուն օր մնացին։

Իրենցմէ տասնութ հոգի տաճիկներու կողմէ զարնուեցան, իրենք եկող զինուորները (տաճիկ) զարկին։

Ուտելիքը վերջացաւ։ Շատ դժուարութիւն քաշեցին։ Տեսան անգլիական եւ ֆրանսական նաւեր։ Շարժեցին դրօշակները, անոնք տեսան, եկան, առին զիրենք, տարին Փոր Սայիտ, Թրապլուսկարթ։

Չորս տարի մնացին եւ հոն աշխատեցան։ Մեծ հայրս հացագործ եղած է։ Զինք կը կոչէին հացագործ պապուկ։

Իրենց հարցուցին՝ Ամերիկա՞ կ’ուզէք երթալ, թէ Եւրոպա։ Անոնք ուզեցին իրենց գիւղը վերադառնալ։ Հիմա այդ եօթը գիւղէն մէկ գիւղ կը մնայ, կը կոչուի Վաքըֆ։ Ամէն տարի, Աստուածածնին, ուրիշ տեղերէ հայեր կու գան, տեղացի հայերուն կը միանան։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

ԿԱՐՄԷՐ ՖՍՏԱՆ ՀԱԳԷՈՒԾԻ

ՄՈՒՍԱ ՏԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌ

23601022_1682104498506247_1729824304_o

Տրամադրեց՝ ՍԻՐՎԱՐԴ ԱՍԱՏՈՒՐ
Գրի առաւ՝ ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

Կարմէր ֆստան հագէյուծի,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Չուց ալ աղվիր վիլլէյուծի,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Կիղիցէն բէ իլէյուծի,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Պռ նշանուեմ ացէյուծի,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Վայզը կախէյրի հննիր,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Զէս դը կուզայր չէ կննիր,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Ադ հննէյր իսկա կննիր,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Խմենք հայկական գինա,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Աս զատա տեվամ կինի,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Ամըն տարա աս ուրէյր,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Մը մարնաքըզ Մուսա Լօյր,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

 

ԿԱՐՄԻՐ ՀԱԳՈՒՍՏ ՀԱԳԵՐ Է

Կարմիր հագուստ հագեր է,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Ինչ ալ աղուոր վայլեր է,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Եկեղեցիին բակը ելեր է,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Պիտի նշանուիմ ըսեր է,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Վիզը կախեր է հլուն,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Զիս ուզէիր՝ ի՞նչ կ’ըլլար,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Այդ հլունը ոսկի կ’ըլլար,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Խմենք հայկական գինի,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Այս տօնը կը շարունակուի,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Ամէն տարի այս օրեր,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Մի մոռնաք Մուսա Լեռն,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

ԹԱՌՍ ԱՇԽԱՐ

ՀԱՄՇԷՆԻ ԲԱՐԲԱՌ

23555088_1679602738756423_2102266673_o.jpg

ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ

Ինկըդ քէզի տըրաձ ունիս ղուվատլու դէղ,
Սիդըդ, Հոկիդ լըն ու բոլ ին, դէղըդ՝ շադ նէղ,
Սըրա-սըրա վայուշի դեղ՝ ձիձաղիս կու,
Ձիձաղօղնուն նէսն ալ բազի-բազի տուն վայիս կու:

Մաշտկուտինին կօռձն ա ադմուն, – վէ՞վ փօխօղ ա,
Զաւալիգն ա ալայնածը պեռ դօնօղը,
Քու դայդերուդ դարմօն ընօղ՝ սաֆի տուն իս,
Ղայիմ չըլլիս՝ ինճ ալ ընիս՝ ձէձվաձ շուն իս:

Միտկ ընիս ալ, միտկ չընիս ալ – օրէյդ օնծօն,
Քօնի՞ Հոկի ակընս քէզի ձիձաղէծօն…
Ի՞նճ օկուտ օր՝ խասն ու կէյշը տուն հասկընծար, –
Թառս սօմի՞նը տա աշխըրին՝ շիդգըվիծաւ…

 

ՇՐՋՈՒԱԾ ԱՇԽԱՐՀ
Թարգմանութիւնը` հեղինակից

Դու ինքըդ քեզ դրել էիր ուժեղի տեղ,
Սիրտդ, Հոգիդ լայն ու մեծ են, – տեղդ` շատ նեղ,
Յաճախ լացելու տեղ ծիծաղում ես,
Ծիծաղողների մէջ մէկ-մէկ դու լալիս ես:

Մարդկութեան հաշիւն է այդպէս, – ո՞վ կը փոխի,
Խեղճ ու կրակն է ամէնքի բեռան տակին,
Քո ցաւերի բալասանը միայն դու ես,
Պինդ չլինես՝ ինչ էլ անես ծեծուած շուն ես:

Մտածես թէ՝ չմտածես – կեանքդ անցաւ,
Քանի՞ Հոգի քո բաց դէմքին այսօր ժպտաց,
Ի՞նչ օգուտ, որ՝ լաւն ու վատը դու հասկացար,
Թէ՞ շտկուեց այս աշխարհի սիւնը շրջուած…

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

***

ՀԱՄՇԷՆԻ ԲԱՐԲԱՌ

Աշունը գէշտա

ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ

Աշունը գէշտա…

Կուն-կուն
Դէրէվնին մէգդէղաձ՝
Գօմած մը բակնին գու իրար:

Կիդին. էշտօղը՝ կընաց,
Մընըծաձնին ալ՝
Դէսնօղ չին ալ իրած…

 

***
Թարգմանութիւնը հեղինակից

Աշունը գնում է…

Գոյն-գոյն
Տերեւներն հաւաքուած՝
Կամաց համբուրում են իրար:

Գիտեն. գնացողը գնաց,
Մնացածներն էլ՝
Չեն տեսնելու էլ միմեանց…

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ՆԱՄԱԳ ԿԸՐԻՄ ՊԱՐԷ ՔԷԶԻ

ՀԱՄՇԷՆԻ ԲԱՐԲԱՌ

22050771_1633486643368033_1818943436_o (1).jpg

ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ

Նամագ մը կըրիմ քէզի,
Ղըրգիմ քօմուն հէդն ինտուս,
Կիդնաս, կիդնաս տա օրի՞
Սիդըս կուզա զիդ դէսնուշ:
Մըննագ թօղուլ մի ինձի,
Թէվէյս գօդռաձ ին, աշա,
Հէռվըն սիրիմ գու քէզի,
Ուվէկ սիրուշըս չիդա:
Եէս հօզ իմ, տուն ալ հօդ իս,
Վէ՞վ խանգարօղ ա սիրուշ,
Մըտկէյս դայմա քու հէդ ին,
Աճվիդ հազ գընիմ օնուշ:
Քօնի գաս տուն աշխըրին,
Նա դայդ ունիմ, նա ալ ցաւ,
Ըմըն օյ ձունդռը գընիմ –
Եէս վիր գաշիմ, Աստուաձ՝ վար:
Հէռու ըլլուշ զարայ չա,-
Կիդիմ, տուն ալ զիս կ’ուզիս,
Հօկուդ գըրագը բահա –
Ընօվ դակ ա իմ Հօկիս:
Մի թօղուլ մըննագ ինձի,
Թէվէյս պուսօն, դէ աշա,
Հէռուըն սիրէծի քէզի,
Ֆըռօմ գու՝ ուվէկ չիդա:
Նամագ մը կըրիմ պարէ,
Ղըրգիմ քօմուն հէդ քէզի,
Կիդնաս, կիդնաս տա ինճպէս
Սիդըս կ’ուզա դէսնուշ զիդ…

 

ՆԱՄԱԿ ԳՐԵՄ ՔԵԶ, ՅԻՐԱՒԻ
Թարգմանութիւնը հեղինակից

Մի նամակ գրեմ ես քեզ,
Եւ ուղարկեմ քամու հետ,
Ինչո՞ւ այդպէս է, տեսնես,-
Սիրտս ուզում է տեսնել քեզ:
Սիրտն իմ քեզ կ’ուզէ տեսնել:
Մենակ չթողնես դու ինձ,
Տե՛ս, ջարդուել են թեւերն իմ,
Սիրում եմ քեզ ես հեռուից,
Այդ մասին ոչ ոք չգիտի:
Ես այստեղ եմ, դու՝ այդտեղ,
Ո՞վ կը խանգարի սիրել,
Մտքերս միշտ քեզ հետ են,
Սիրեմ քո քաղցր աչքեր:
Քանի կաս դու աշխարհում,
Ոչ դարդ ունեմ, ոչ էլ ցաւ,
Ամէն օր եմ աղօթում,
Վեր եմ նայում, Աստուած՝ վար:
Հեռու լինել վնաս չէ,
Գիտեմ, դու էլ կ’ուզես ինձ,
Վառ պահիր hոգուդ հրդեհ,
Նրանով է տաք hոգիս:
Մի թող, մի թող ինձ մենակ,
Թեւերս աճեց, դէ նայիր,
Հեռուից ես քեզ սիրեցի,
Ճախրում եմ, մարդ չգիտի:
Նամակ գրեմ, յիրաւի,
Քամու հետ ուղարկեմ քեզ,
Իմանաս թող, թէ ինչի՞
Սիրտն իմ տեսնել կ’ուզէ քեզ:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: