ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 12 – ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 12 Հանգոյցներ» առցանց հատորը, որ կը բաղկանայ չորս մասէ՝ «Խրախճանք», «Գարուն ա, ձուն ա արել…», «Զարտուղի պատմուածքներ» եւ «Հայեր»՝ 27 գրութիւններով, 72 էջ։

Իր ներածական «Երկու խօսք»ին մէջ հեղինակը կը գրէ.

«Առաջին մասը կը պարունակէ զանազան խրախճանքներու կամ տօնակատարութիւններու առթիւ ապրուած պահեր, մտորումներ։

«Երկրորդին յօդուածները կապուած են բնութեան, յատկապէս ձմռան, ձիւնին ու սառանձրեւին, որոնք մեր կեանքին անբաժան մասը կը կազմեն այս քաղաքին մէջ։

«Երրորդ մասը զարտուղի պատմուածքներ են, թէեւ առնչուած մեր առօրեային, սակայն տարօրինակ դարձուածքներով, որոնք ոչ միայն հաճելի պատում մը կրնան հանդիսանալ, այլեւ մտածելու նիւթ հայթայթել։

«Վերջապէս չորրորդ մասին մէջ պիտի հանդիպինք հայերու, որոնց գոյութիւնը, կեանքն ու մտածումները աննկատ չեն անցած գրողին աչքէն»։

Վրէժ-Արմէն դիտել կու տայ, թէ բոլոր գրութիւններն ալ կը հանդիսանան շարունակութիւնը իր նախորդ հատորներուն, յատկապէս «Ոստայն 4 – Իմ ուղեպատումը» հատորին, «քանի որ բոլորը իրարու միացնող ընդհանուր յայտարարը մեր ապրած առօրեան է։ Օրատետրային, յուշագրական եւ ուղեգրական բնոյթ կը կրեն անոնք ու պատումի մը ոճով ընթերցողը հաղորդ կը դարձնեն զիս յուզող, մտահոգող, խանդավառող կամ անհանգստացնող ու զայրացնող հարցերուն։ Այդ հարցերը կ՚արծարծուին տարբեր ձեւերով՝ մնալով միշտ հեղինակին կիզակէտին վրայ», կ՚աւելցնէ ան։

Այս հատորը հարստացած է Գրիգոր Ակոբեանի կտաւներով, որոնք կը զարդարեն շապիկի առաջին էջը, ինչպէս նաեւ չորս մասերը իրարմէ բաժնող էջերը։

Հեղինակին վերջին ինը հատորները՝ սկսեալ «Ոստայն 4»էն, մատչելի են ընթերցողին Հայերէնblog կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին մէջ (https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր)։ Այնտեղ կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի ոչ-անձնական բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի ամբողջանայ։

12 Յունիս 2019

Գիրքը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել այս կապը`

ՈՍՏԱՅՆ 12 – ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ

Advertisements

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԽԱՉԲԱՌԵՐ, ՓԱՐԻԶ, 2019

Դպրոցասէր Վարժարան, Լը Ռէնսի, Ֆրանսա
կազմեցին՝ 6րդ եւ 7րդ դասարաններու աշակերտները
(Ապրիլ 2017 – Մարտ 2018)
պատրաստեցին՝ Նորա Պարութճեան, Անի Բրդոյեան-Ղազարեան

ԱՆԿԵՂԾՕՐԷՆ՝ ԵՍ ԳՈՀ ԵՄ

Այս տետրակը կ’ամփոփէ խաչբառերու տարուան մը աշխատանք՝  Ապրիլ 2017էն Մարտ 2018։ Հեղինակները՝ Դպրոցասէր Տիկնանց Վարժարանի 7րդ եւ 8րդ դասարանի աշակերտներս։ Քառասունհինգն ալ օրը օրին լոյս տեսան ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿ  կայքէջին մէջ.

https://hayerenblog.wordpress.com/

Պէտք է ըսել որ այդ օրերուն պատանիներուն մէջ մեծ խանդավառութիւն տիրեց, խաչբառային հով կը փչէր դասարանին մէջ. բառարաններ սկսան բնականաբար բացուիլ,  թուղթեր սկսան բնականաբար գրասեղանս դիզուիլ, բառեր սկսան բնականաբար գործածուիլ եւ, ինծի համար ամենակարեւորը, աշակերտներէս ոմանք նորածանօթ բառերուն իմ տուած բացատրութենէս անդին անցնելով անոնց տուին ինքնուրոյն սահմանում։ Խաչբառեր կազմելու ճամբով դասանիւթը իւրացուեցաւ եւ չմնաց դաս։ 
Հիմա, որ այս փուլը գլորեցինք ու անցանք, փորձառութիւնը կը մնայ խանդավառիչ, կրկնելի եւ յանձնարարելի։

Քաղուած պտուղը ձեռքիս, շնորհակալութեան խօսք ունիմ ոմանց.

Նախ՝ ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿի տնօրէն՝ պարոն Իշխան Չիֆթճեանին, որ

կայքէջին էջերը տրամադրեց աշակերտներուս խաղերուն։ Ամէն հրատարակութեան, ամբողջ դասարանով կը բարձրանայինք համակարգիչներու սրահ, միասնաբար վայելելու կայքէջին մէջ երեւցող անունները։ Յաջորդ դասապահին կրկնապատկուած թիւով խաղեր կը հասնէին ինծի։ 

Ապա, ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿի խմբագրուհի՝ տիկին Անի Բրդոյեան-Ղազարեանին. շնորհակալութիւնը քիչ է անոր։ Ան աշակերտներուս հեռակայ ուսուցչուհին եղաւ եւ իմ թանկագին գործակիցս։ Կազմեց խաչբառերը, պատրաստեց հրատարակութեան եւ իր խորհուրդներով ինծի նեցուկ կանգնեցաւ։ Իրեն կը պարտիմ նաեւ այս տետրակին պատրաստութիւնը, որովհետեւ ծրագրին հազիւ տեղեկացած, յանձն առաւ կատարուած աշխատանքին վերանայումը, խմբագրութիւնը, էջադրութիւնը, բազմաթիւ սրբագրութիւնները։ Ուսուցչուհիէ աւելի ուսուցչուհի։ 

Շնորհակալութիւն քրոջս՝ Սալբիին, որ դրսեցիի նկատողութիւններով մեր ուշադրութեան յանձնեց սրբագրելի կէտեր։

Իսկ սլաքը աղեղէն արձակողը եղաւ մեր տնօրէն Հայկ Սարգիսեանին ինքնատիպ ԱՅՈն՝ երբ տետրակի միտքս իրեն ներկայացուցի։ 

Իմ առաջին, վերջին, մնայուն, անսասան երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ աշակերտներուս, որոնք նմաններուս կրակը վառ կը պահեն։ 

Ապրիք դուք, շատ ապրիք, լաւ ապրիք։ Կը հաւատամ ձեզի։ 

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ 

25 Մարտ 2019        

Ստորեւ կապը՝

ԽԱՉԲԱՌԵՐ                                                                                     

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 11 – ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 11 – Դեգերումներ» առցանց հատորը, որ կը բովանդակէ 31 յօդուածներ՝ բաժնուած չորս գլուխներու՝ «Երթուդարձ», «Հեքիաթներ», «Ժամանակին հետ» եւ «Մուսայիս հետ», տարածուած 100 էջերու վրայ։

«Մտնելով այս «Ոստայն»ին մէջ…», իր ներածութեան մէջ, Վրէժ-Արմէն կը գրէ. «Ընթերցողը պիտի անդրադառնայ, թէ ինչո՛ւ իրերայաջորդ հատորներս միշտ կը կրեն «Ոստայն» վերտառութիւնը։ Այո՛, պիտի անդրադառնայ, թէ անոնք իրարու շաղկապուած են կարմիր թելով մը, որ, հակառակ նիւթերու այլազանութեան, կ՚անցնի անոնց բոլորին մէջէն։

«Այդ թելը գրողին ապրումներն են, մտորումներն ու զգացումները, որոնք կը դրսեւորուին տարբեր իրավիճակներու, տարբեր կացութիւններու կամ պատահարներու միջոցով»։

Ապա հեղինակը հետեւեալը կ՚աւելցնէ. «Ընթերցողը պիտի անդրադառնայ նաեւ, թէ միեւնոյն հարցերը, որոնք զիս կը հետաքրքրեն, կը մտատանջեն, գրելո՛ւ կը մղեն եւ որոնք կ՚արծարծուին նաեւ «Հորիզոն»ի մէջ շաբաթական «Այս անկիւնէն» կամ այլ վերտառութիւններու ներքեւ լոյս տեսնող սիւնակներուս մէջ, «Ոստայն» շարքին մէջ կը դրուին նուազ հրապարակագրական եւ աւելի գրական պարունակի մը մէջ, ունենալով օրագրական կամ յուշագրական բնոյթ։ Այդ պատճառաւ ալ, այնտեղ նկարագրուող իրավիճակները պէտք է նկատի առնուին իրենց ժամանակին մէջ։ Այս գրութիւններուն ընդմէջէն կ՚երեւին այդ իրավիճակներու թէ՛ փոփոխութիւնները եւ թէ՛ մնայուն տարրերը։

«Այս շարքին չորրորդ հատորը իբր տիտղոս կը կրէր «Իմ ուղեպատումը» վերնագիրը։ Ինծի այնպէս կը թուի, որ միշտ այդ ուղեպատումն է, որ կը պատմուի հատորէ հատոր…»։    

Հատորին շապիկի նկարը գործն է Տեմսի Արզումանեանի։  

Հեղինակին վերջին ութ հատորները՝ սկսեալ «Ոստայն 4»էն, մատչելի են ընթերցողին Հայերէն blog կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին մէջ (https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր)։ Այնտեղ կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի ոչ-անձնական բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի ամբողջանայ։

10 Մարտ 2019

Գիրքը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել այս կապը`

ՈՍՏԱՅՆ 11 – ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 10 – ԺՊՏԱՄԱՐՏ» ՀԱՏՈՐԸ

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 10 – Ժպտամարտ» առցանց հատորը, որ կը պարունակէ 38 երգիծական յօդուածներ։

«Ինչո՞ւ այս հատորը» վերնագրուած նախաբանին մէջ հեղինակը դիտել կու տայ, թէ ընթերցողը կրնայ ժպտիլ կամ խնդալ կարդալով այս գրութիւնները, սակայն անոնց նպատակը խնդացնել չէ. «Անոնք արդիւնք են տարիներու ընթացքին զգացուած նեղութիւններու, ապրուած հիասթափութիւններու, հանդիպած այլանդակութիւններու, զայրոյթի եւ ընդվզումի»,– կը գրէ ան, ապա կ՚աւելցնէ,– «Եթէ ընթերցողը այս ակնարկներուն մէջ տեսնէ մեր հաւաքական կեանքին վերաբերող՝ իրեն ծանօ՛թ իրավիճակներ՝ պատահականութեան արդիւնք չէ՛ ատիկա, քանի որ վստահ եմ, որ միայն գրողը չէ՛, որ կ՚անդրադառնայ այս երեւոյթներուն։ Եթէ ընթերցողը իրեն ծանօթ դէմքերու ալ յատկանիշերը նկատէ, թող այդ ալ պատահականութեան չվերագրէ։ Այդ դէմքերը,– կարեւոր չեն անունները, որոնք չեն տրուած,– անհատներ չեն, կերպարնե՛ր են, որոնց կը հանդիպինք ամեն օր, ամեն տեղ, բոլո՛ր ժամանակներուն։ Իր օրին Յակոբ Պարոնեանն ալ նման դէմքերու հանդիպած է, գիտէք։ Վերջապէս եթէ ընթերցողը ինքզի՛նք տեսնէ այստեղ, ու խնդա՛յ՝ այդ կ՚ըլլայ մեծագո՛յն վարձատրութիւնս…»։

Իր կարգին, «Կարդալէ առաջ…» իր ներածականին մէջ Բժ. Արմենակ Եղիայեան կը մատնանշէ՝ «Այստեղ,– բոլորովին fictif՝ գոյութիւն չունեցած կուսակցութիւններու եւ կուսակցականներու, միութիւններու եւ միութենականներու, տեղի չունեցած ժողովներու եւ ժողովականներու, չկայացած հանդիսութիւններու եւ հանդիսականներու ընդմէջէն,–  համակրելի ու բոլորովին իւրայատուկ հնարամտութեամբ մը, այլեւ սեւեռումով ու սուր հեգնանքով մը Վրէժ-Արմէն խոշորացոյցի տակ կ’առնէ սփիւռքահայ կուսակցութիւններու, կուսակցականներու, ազգային գործիչներու բարքերուն ծիծաղելի, անհեթեթ ու սնամէջ երեսները, որոնց ծանօթացած է եւ որոնք բիւրեղացած են իր գիտակցութեան մէջ իր ազգային, ընկերային ու կուսակցական գործունէութեան երկարամեայ ծառայութեան բերումով»:

Հատորին շապիկի գծագրութիւնը, անգամ մը եւս, գործն է Կարօ Մարկոսեանի։ Այս գրքին մէջ ներառուած են նաեւ Տեմսի Արզումանեանի երգիծանկարները, ինչպէս նաեւ Յակոբ Ճանպազեանի եւ Զաւէն Սարգիսեանի գծմծումները։  

Հեղինակին վերջին եօթ հատորները՝ սկսեալ «Ոստայն 4»էն, մատչելի են ընթերցողին Հայերէնblog կայքէջի «ԳԻՐՔԵՐ» բաժնին մէջ (https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր)։ Այնտեղ կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի ոչ-անձնական բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի ամբողջանայ։

5 Յունուար 2019

Գիրքը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել այս կապը`

ՈՍՏԱՅՆ 10 – ԺՊՏԱՄԱՐՏ

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 9 – ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ» ՀԱՏՈՐԸ

Untitled.png

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 9 – Մանրանկար» առցանց հատորը, որ կը պարունակէ 33 կարճ պատմուածքներ։

«Մուտք» վերնագրուած ներածականին մէջ հեղինակը կը գրէ.

Ինչո՞ւ «Մանրանկար» եւ ոչ՝ «Մանրապատում»։ Չէ՞ որ այդպէս ալ կարելի էր բնութագրել այս «Ոստայն 9»իս մէջ համախմբուած գրութիւնները։

Հատորը բացող «Պահը» գրութեան մէջ, խօսելով լուսանկարչական արուեստին մասին, հետեւեալը կ’ըսուի. «Պահու զգայնութիւնը շատ կարեւոր է լուսանկարիչին համար։ Այդ տեսակէտէն ան կը տարբերի բոլոր միւս արուեստագէտներէն, բայց մանաւանդ իր արուեստին ամենէն մօտ՝ կերպարուեստի վարպետներէն»։ … «Լուսանկարիչը չունի շքեղանքը օգտուելու յաջորդական պահերու ընծայած հնարաւորութենէն։ Ան պէտք է “որսայ” կամ “բռնէ” տուեալ պահը։ Եթէ չորսաց կամ չբռնեց՝ պահը չքացած է, ուրիշ մը յաջորդած է անոր, որ այլեւս նման չէ նախորդին, որ ներշնչած էր զինք։ Եւ ճիշտ ա՛յդ արագ շարժելուն մէջ կը կայանայ անոր վարպետութիւնը»։

Այս «մանրանկար»ները համարելու ենք լուսանկարներ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը փորձած է «պահ» մը որսալ։ Բոլորն ալ ապրուած պահեր են, այս տողերը գրողին իսկ կողմէ, ոմանք ալ ուրիշներու, որոնք զանոնք պատմած են առանց գուցէ կասկածելու, որ օր մը կրնան գրի առնուիլ։ Ֆրանսերէն արտայայտութիւնը՝ «pris sur le vif», լաւապէս կը բացատրէ այս մանրանկարներուն բնոյթը, այսինքն առնուած կեանքէն՝ իրենց բնական վիճակին մէջ իսկ, առանց շպարի, առանց զարդարանքի։

Հատորին շապիկը գործն է ու ձեւաւորումը Կարօ Մարկոսեանի։

Հեղինակին վերջին վեց հատորները մատչելի են ընթերցողին Հայերէնblog կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին մէջ https://hayerenblog.wordpress.com։ Այնտեղ կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի ոչ-անձնական բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի ամբողջանայ։

18 Յունիս 2018

 

Ոստայն 9-Մանրանկար