ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ ՈՍՏԱՅՆ – 6 ԺԱՄԱԴՐԱՎԱՅՐ ՀԱՏՈՐԸ

Ժամադրավայր.jpg

Հեղինակին այս երկը կ’ամփոփէ հայրենիք կատարած իր վերջին չորս այցելութիւններու ուղեգրութիւնները՝ Ժամադրավայրը մեր երջանկութեան (2005), Հայաստանեան հանդիպումներ (2007), Դարձեալ եւ միշտ Հայաստան (2008) եւ Հայաստանեան խճանկար (2009)։ Գալով իր առաջին երկու այցելութիւններուն, 1991ին եւ 1994ին, ատենին անոնց ուղեգրութիւնները լոյս տեսած են իր Ոստայն 3 – Հաղորդութիւն հատորին մէջ (1999)։

2005ի ուղեւորութիւնը Մեծ Եղեռնի 90ամեակին առթիւ կայացած էր, իսկ 2008ինը՝ Հայաստանի Հանրապետութեա՛ն 90ամեակին առթիւ։ 2007ի ու 2009ի ուղեւորութիւնները խորհրդաժողովներու առթիւ էին։

Այս հատորի առաջին էջերուն մէջ կը հանդիպինք հետեւեալ տողերուն.

 «Հիմա արդէն Մոնթրէալ ենք: Երկու շաբաթը անցաւ երազի պէս, ու ես արտագաղթածի նման կը զգամ հոս:

 «Հոն` ուխտագնաց, բայց երբեք զբօսաշրջիկ, հակառակ վզէս կախուած լուսանկարչական գործիքին, որ երբեմն նաեւ գրպանս կը դնէի՝ ճիշտ այդ տպաւորութիւնը չձգելու համար: Հոն՝ տեղաբնիկ, հակառակ արեւմտահայերէնին, որմէ կը փորձէի չբաժնուիլ երբեք՝ դիմադրելով այնքա՜ն հեշտութեամբ կարգ մը բառեր արեւելահայերէնով փոխարինելու փորձութեան»:

Այս տրամադրութիւնները կը յամենան չորս ուղեգրութիւններու ամբողջ ընթացքին, ու Վրէժ-Արմէն մեզի հետ կը բաժնէ իր ապրումներն ու մտորումները, իր տխուր եւ ուրախ պահերը, բազմաթիւ ծանօթներու, ընկերներու եւ մանաւանդ մտաւորականներու հետ իր ունեցած երբեմն ծրագրուած, երբեմն պատահական հանդիպումները, ինչպէս նաեւ հայրենի չքնաղ բնաշխարհէն եւ պատմական կոթողներէն ստացած իր տպաւորութիւնները։  Հայրենաբնակ  ժողովուրդի զաւակները կ’երեւին իրենց առօրեային մէջ՝ իրենց ապրած դժուարութիւններով  թէ ցուցաբերած հիւրընկալութեամբ։

Վերջին ուղեգրութեան վերջին գլուխին մէջ (Վերադա՞րձ) հեղինակը կը գրէ.

«Կը վերադառնանք Մոնթրէալ: Կը վարանիմ ըսելու կը վերադառնանք տուն: Ահա այդ իսկ պատճառաւ ալ պարոյկ մը կայ խորագրին վրայ:

 «Իրապէս ո՞ւր կ’երթանք, ինչո՞ւ կ’երթանք…

«Այսօր, մեր “վերադարձ”էն երկուքուկէս ամիս ետք, երբ կ’աւարտեմ այս ուղեգրութիւնը, կամ ուղեպատումը (որպէս համազօրը անգլերէն travelogue-ին), անելի մը առաջնորդող այդ հարցադրումը չեմ ուզեր վերստին ընել ձեր,– մե՛ր, ի՛մ,– առջեւ: Բայց չեմ կրնար այլ հարցումներ չտալ ես ինծի ե՛ւ ձեզի, սիրելի ընթերցողներ:

«Առաջին եւ գլխաւոր հարցումը սա է. այդ ինչպէ՞ս կ’ըլլայ, որ չենք յաջողիր աւելի հզօր հայրենիք մը կերտել ազգովին:

 «Երկրորդ հարցումը՝ այլապէս ունի՞նք այլընտրանք»:

Գիրքը կ’աւարտի հետեւեալ տողերով.

«…կը մտածե՞նք, թէ ի՛նչ կրնայ ըլլալ այլընտրանքը, եթէ չյաջողինք հայրենիքը դարձնել մեր էութեան առանցքը, եթէ Հայաստանը, Արցախն ու Ջաւախքը, այլեւ բռնագրաւուած ամբողջ Արեւմտեան Հայաստանը չդառնայ իւրաքանչիւր հայու, իւրաքանչիւր դաշնակցականի, բոլոր կազմակերպութիւններու ամեն մէկ անդամի առօրեայ կեանքին մասը եւ գոյութեան իմաստը…

 «Վերադա՞րձ… մտածենք ա՛յս վերադարձին մասին»:

Գրութիւններուն ընկերացող բազմաթիւ լուսանկարները աւելի ցայտուն ու կենդանի կը դարձնեն պատումը։

Այս հատորը, ինչպէս նախորդը՝ Ոստայն 5 – Նամակապատում, լոյս կը տեսնէ միայն առցանց։ Ոստայն 4, Ոստայն 5 եւ Ոստայն 6 հատորները կարելի է անվճար կարդալ այցելելով հետեւեալ կայքէջը՝

https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր

Ոստայն 6 -Ժամադրավայր-uni

 

 

 

Advertisements

«ԻՄ ՈՒՂԵՊԱՏՈՒՄԸ». ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ

Իմ ուղեպատումը.png

               Մեր ետեւ մնաց Հին աշխարհը։

               Պայծառ երկինք մըն է։ Լոյսը կ՚ընկերանայ մեզի։ Վարը, ցիր ու ցան ամպերուն մէջէն Ատլանտեանի կապոյտն է, որ մերթ ընդ մերթ կը դիտեմ՝ կարծես կողմնորոշուելու համար պարզապէս։

               Տակաւին երկա՜ր ժամեր կան մեր առջեւ, ժամեր՝ վերյիշելու համար այն ամենը, որ ձգեցինք Հին աշխարհին։

               Գահիրէ՝ Տահեր թաղամասի մեր բնակարանը, ուր անցաւ մանկութիւնս ու վաղ պատանեկութիւնս։ Մեր տունէն ո՛չ շատ հեռու՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին, որուն սուրբերը հայու աչքեր ունէին։ Թաղը՝ հանրակառքի ճռնչիւններով ու շրջիկ վաճառորդներու անվերջ կանչերով։

               Դպրո՜ցս՝ Գալուստեան ազգային վարժարանը, որուն պատերէն հայութիւն կը ծորէր մեր հոգիներուն մէջ, եւ ուր անցան կեանքիս ամենէն կարեւոր տարիները։ «Յուսաբեր»ը՝ շէնքը, թե՛րթը մանաւանդ, որ իր հմայքին տակ առաւ զիս։ Հայկական միւս ակումբները, միւս դպրոցները, այլ կալուածները։ Առաջնորդարանը՝ եկեղեցիին կողքին։ Միւս եկեղեցիները:  

Վրէժ-Արմէն

Այսպէս կը սկսի այս հատորը, որ իւրայատուկ ձեւով կը ներկայացնէ Վրէժ-Արմէնի անցած ուղին՝ Ի. դարու կէսերէն մինչեւ մեր օրերը։ Անոր յուշերուն ընդմէջէն՝ Եգիպտոսէն Գանատա, ընթերցողը մասնակից կը դառնայ մեր ազգային կեանքի տարբեր իրադարձութիւններուն, որոնց ականատեսը եւ յաճախ դերակատարը հանդիսացած է գրողը ինքը, անոնք առընչուած ըլլան մեր կրթարաններուն, կազմակերպութիւններուն թէ մամուլին, կամ հայրենիքի հետ կապերուն, այլեւ հաղորդակիցը կը դառնայ այն ոգիին, որ այդ բոլորին ճամբով փոխանցուած է գրողին ու իր սերունդին։

Աղբիւրները չեն պակսած այդ բոլորը վերյիշելու եւ իրարու քով բերելով հետաքրքրական պատումի մը վերածելու համար։ «Բարեբախտաբար այն մեծ սնտուկը, որ մեզմէ առաջ ճամբայ էր ելած արդէն, ոչ միայն մեր կահկարասին ու հագուստկապուստը կը փոխադրէր, այլեւ մեր հազարաւոր գրքերուն հետ նաեւ մեր թուղթերը՝ շարադրութեան տետրակներէս, նամակներէս, օրատետրերէս սկսեալ մինչեւ հրատարակուած յօդուածներս, լուսանկարներու մի քանի տասնեակ ալպոմները, որոնք մայրս կազմած էր տարիներու ընթացքին, ինչպէս նաեւ իր ալ օրատետրերն ու նամականին։ Այս թռիչքը ըրած պահուս, դեռ չէի գիտեր ե՞րբ պիտի գար առիթը օգտուելու այդ բոլորէն ու գրելու», կը կարդանք գիրքին ներածականին մէջ։ Օգտագործուած է նոյնպէս հեղինակին շուրջ կէս դարու արխիւը՝ հաւաքուած Գանատայի՛ մէջ։

Այժմ, Ա. (2013) եւ Բ. (2014) տպագրութիւններէն ետք, գիրքը բոլորին անվճար մատչելի է առցանց՝ հետեւեալ կայքէջին վրայ.

Հայերէնblog/Գիրքեր

Ոստայն4-Իմուղեպատումը (1)

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ

Բ․ Գիրք, Գրական Հանդէս
Առցանց
2016, 387 էջ

%d5%a2%d5%b6%d5%bd%d5%bf%d5%b2

«Բանաստեղծութիւն» գրական հանդէսը կը բովանդակէ ինքնագիր ու թարգմանածոյ բանաստեղծութիւններ Սփիւռքէն, մէկ բացառութեամբ, զրոյցներ
բանաստեղծութեան ու գրական քննադատութեան շուրջ, ակնարկներ
ու նշմարներ։

Խմբագիրներ՝ Մարուշ Երամեան, Իշխան Չիֆթճեան
Գեղարուեստական ձեւաւորում՝ Լուսինէ Աւետիսեան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Իշխան Չիֆթճեան
Մարուշ Երամեան
Բանաստեղծութիւն Բեն

Կորիւն Շահինեան
Անվերնագիր
Վիճակ սիրոյ
Միջնարար
Բանաստեղծութիւն
*** Անծանօթին հետ

Գառն
համար 15
«էնեթւովոռխ նակաւիդ ի»
կարապետը հանգչեր է
«անշարժ եղիցի»
*** եւ մեռելը մեռելներ կը թաղէ
*** ձուկ

Վարան ՈյԺ
Յակինթի պարտէզը

Վարդան Մատթէոսեան
Նահանջ երգո՞վ
Մոռցուած նախնիներու ստուերներ
Կիզակէտ
Հակա-երազ
Մայիսեան առաւօտ

Սոնիա Սանան
Ջրաքանդակ
„nevermore“
Մայիս 9
Անոր

Յարութ Վարդանեան
Պապ ըլ-Ֆարաճի ժամացոյցը չ’աշխատիր

Յակոբ Նալպանտ
Ճակատագիր
Circulation
Վանկեր
Լիցքաթափում

Խաչիկ Տէր Ղուկասեան
*** Ընդյատակեայ գնացքին
*** Չի խանգարեր այլեւս
*** Ոչ անէծք է, ոչ խորհուրդ
*** Համր ես
*** Օր մը եւս իր աւարտին կը հասնի
*** Հեշտանքս ծնաւ կին մը
*** Քերթուած չկայ
*** Առաւօտեան՝ գլխացաւ
*** Աշնան մոխրագոյնը
*** Երբ աւարտի ամէն ինչ

Արա Ճուհարեան
Օդերեւութաբանութիւն
Նաւահանգիստ

Իշխան Չիֆթճեան
Տողէ տող տեսաբանական կացութիւն

Մարուշ
14/10

Վարդան Արօր
Տեսնուած, լսուած, ապրուած

Արա Գազանճեան
Օր Առաջին
Օր Երկրորդ
Օր Երրորդ

Տիգրան Գաբոյեան
*** 35 միլիոն տարի կ’ուզէ
*** ուրախացող փորձող պատկեր
*** Կարօտ
*** Աստուած միշտ երեսը ծուռ չի պահեր
*** երբ կը խճճուի կծկուած բայց հանգիստ
*** համբերութիւնս չի բաւեր
*** ձախողած է մարդկային ջանքը

Սեւակ Արծրունի
Աղէտէն յետոյ

Վազրիկ Բազիլ
Կատուն Նոյեան Տապանում
Գնացքում
Թիւրիմացութիւն

Ռուբինա
Հաջում են շները
*** Այնտեղ
*** Կապերի մէջ քո պրկուող
*** Երանաւէտ է ձայնդ
*** Երկինքը լցրել եմ ափերիս մէջ
*** Մայրամուտի բոյրերը ձուլ, ալեծուփ
Նա ծիծաղում է

Կարօ Արմենեան
Ճգնութիիւն 9
Ճգնութիւն 11
Ճգնութիւն 12
Ճգնութիւն 13

Լուսինէ Աւետիսեան
Տեսի
Լուսագծութիւն
Ճաճանչ
Երգ Ծովուն
Արարումն

Մ. Երամեան
Սեռի թեման
արդի անգլիագիր բանաստեղծութեան մէջ
Մայ քըլ Սբէնս, Առաջին սէր՝ երկ-տարածքով
Էտնա Սէնթ Վինսընթ Միլի, Առաջին թուզը
Էլիըթ Ֆիկմէն, Միջանցքը
Անն Սէքսթըն, Այդ օրը
Թիմըթհի Սթիլ, Տարփանք
Աննա Ուէքհըմ, Ջարդուած պտուկը
Ճոն Աբտայք, Վարոցալէզ
Թէս Կէլէկըր, Each bird walking

Վ. Մատթէոսեան
Նունօ Ժուտիչէ, Կախարդանք
Վերջալուսային
Թռչունները
Քիրա Կալվան, Geschichtsunterricht
Օլկա Օրոսքօ, Կինը՝ իր պատուհանին առջեւ
Թալիսման մը շինելու համար
Արգելքը

Ի. Չիֆթճեան
Զէհրա Չրաք, Տեղեկագրել փորձել կ’ուզեմ
Իսթանպուլ
Կանուխ ծնելու շնորհք

Ռուբինա
Ահմադ Շամլու, Ընդհանրական սէր
Ֆոռուղ Ֆառռոխզադ, Նուէր
Սոհրաբ Սեփեհրի, Գիշեր, մենութիւն, լաւ

Esther Pofahl
Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt?
Könnte ich doch nur ein Wort schreiben
Der Zug ist abgefahren
Traumbild
Tönendes Licht in den Krügen der Zeit
Das Leben durchglüht
Die Welt weiß nichts zu sagen

Եսթեր Փօֆալ
Ի՞նչ կը մնայ, երբ ոչինչ կը մնայ
Բայց բառ մը միայն կարենայի գրել
Գնացքը մեկնած է
Երազի պատկեր
Հնչուն լոյս ժամանակի կուժերուն մէջ
Կեանքը միայն անգամ մը
Աշխարհը չունի ըսելիք

(Ան)իմաստ քերթուածներուն իմաստը յետարդի
բանաստեղծութեան մէջ

Գրաւոր զրոյց Աբր. Ալիքեանի հետ

Թղթածրար – Քննադատութեան շուրջ
Հարցարան
Բանաւոր զրոյց Գրիգոր Շահինեանի հետ
Մարկ Նշանեանի պատասխանը
Իշխան Չիֆթճեան
Առանց խորագրի

Կարճ Լուրեր

Բանաստեղծներու ձեռագրեր, Ի. Չ.
Բանաստեղծութեան օր, Ի. Չ.
SUBDREAM – The Viena Journal of English-language Poetry, Մ. Ե.
PBS Poetry Book Society, Մ. Ե.
«ՔԵՐԹՈՒԱԾ» (ԱԼ ՔԱՍԻՏԷ), Մ. Ե.
Հազարէն երկուքը, Ի. Չ.
Անկիւն մը բանաստեղծութեան համար, Ի. Չ.
Առանց բանաստեղծութեան, Ի. Չ.
Արժանթինեան բանաստեղծութիւն՝ «Գարուն»ի մէջ, Վ. Մ.
Բանաստեղծութիւն ունկնդրել, Ի. Չ.

Քանի մը նկատում, Ի. Չ.

Տօնել եւ չտօնել
Լեզուի վերադարձ
Կոչեմ ապրողաց
«Բագին»ի քառասունը (1962 – 2002)
Վահէ Օշականի յարգանքը
Առ ի լուսաբանութիւն

Մատենագիտական ցուցակ սփիւռքահայ բանաստեղծական երկերու (1999 – 2003)

Գիրքը կարելի է կարդալ այցելելով հետեւեալ կապը․

Բանաստեղծութիւն – Գիրք Բ.

 

 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԵՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐ) ԱՌՑԱՆՑ ԳԻՐՔԸ

%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%b8%d5%a2-%d5%b9%d5%b8%d5%ac%d5%a1%d6%84%d5%a5%d5%a1%d5%b6

Հեղինակ՝ Յակոբ Չոլաքեան
Խորագիր՝ Աւանդական Ուղղագրութիւն
(կանոնակարգ եւ խնդիրներ)
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառեանի անուան լեզուի ինստիտուտ
Հրատարակութիւն՝ Հայկարլի ՍՊԸ
Երեւան
2016
Էջ՝ 168

file:///C:/Users/Sosy/Downloads/H_Cholakian_Avandakan_Ughagrutiun%20(4).pdf 

ԳԱՂՏՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

%d5%a3%d5%a1%d5%b2%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%ab%d6%82%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b7
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ

Հեղինակ՝ Մարուշ Երամեան
Խորագիր՝ Գաղտնագրութիւն
Բանաստեղծութիւններ
Հրատարակութիւն՝ Հայաստանի Գրողներու Միութիւն
Երեւան
2015
Էջ՝ 128
ՀՏԴ 821, 19-1 Երամեան
ԳՄԴ 84Հ-5
ISBN 978-9939-58-225-2

Յղում՝ https://issuu.com/maroushyeramian/docs/gaxtnagrutyun

 

 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՈՍՏԱՅՆ 5 – ՆԱՄԱԿԱՊԱՏՈՒՄ ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՏՈՐԸ  

%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80-%d5%be%d6%80%d5%a7%d5%aa-%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a7%d5%b6-2-png-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%a8

ՎՐԷԺ ԱՐՄԷՆ

Լոյս տեսաւ Ոստայն 5 – Նամակապատում հատորը, որ կը պարունակէ հեղինակի նամականիէն հատընտիր մը, 70 նամակակիցներու հետ՝ տարածուած 55 տարիներու ժամանակաշրջանի մը վրայ։

Այս հատորը վերնագիրը կրող իր ներածականին մէջ հեղինակը կը գրէ. «Նամակագրութիւնը սիրած զբաղումներէս մէկը հանդիսացած է պատանի տարիքէս, սկսեալ մեզմէ հեռու ապրող մեծ հօրս, ապա հեռաւոր, տարեկի՛ց ընկերներուս հետ փոխանակած նամակներէս, մինչեւ իբր խմբագիր՝ բազմաթիւ գրողներու, գործիչներու եւ մտաւորականներու հետ ունեցած հաղորդակցութիւններս։ Անշուշտ այդ հարիւրաւոր, թերեւս հազարաւոր նամակներէն անհրաժեշտ էր ընտրութիւն մը կատարել։ Այդ ընտրութիւնը կայացաւ հետեւեալ ձեւով.–  առաջին՝ զուտ անձնական պատումներն ու պարագաները չներառուեցան սոյն գրքին մէջ. երկրորդ՝ ստիպուած էի սահմանափակում մը ընել նաեւ արծարծուող նիւթերուն կապակցաբար. երրորդ՝ ընտրուած նամակներն ալ ոչ միշտ անպայման իրենց ամբողջութեան մէջ տեղ գտան այստեղ,–  ջոկուեցան յարմար հատուածներ»։  

Ի տարբերութիւն այլ հեղինակներու նամակներու հաւաքածոներուն, այստեղ կը ներկայացուի «պատում» մը, ուր փոխանակ նամակներու շարք մը երեւնալու, թուականի կամ նամակակիցի կարգով, հարցեր կը ներկայացուին, ու իրարու կը յաջորդեն նոյն հարցին վերաբերեալ առաքուած ու ստացուած նամակներ, աւելի ճիշտ՝ նամակներէ համապատասխան հատուածներ։ Իւրաքանչիւր հարցի մասին միատեղուած այդ հատուածներուն մէջէն կ’անցնի կարմիր թել մը, որ իրարու կը կապէ զանոնք, քով-քովի բերելով համադիր կամ հակադիր տեսակէտներ, ապրումներ, դրուագներ։

Գիրքը բաժնուած է հետեւեալ գլուխներուն.

-Երէցներու քաջալերանքը
-Հակազդեցութիւններ
-Մտասեւեռում՝ մամուլը
-«Հորիզոն»-ի հետ
-Աշխատակից-խմբագիր համուժը
-Տագնապներ ու ապրումներ
-Հայ ըլլալու, կուսակցական ըլլալու տագնապը
-Հայաստանը, Սփիւռքը եւ…
-Վերջապէս նաեւ Մոնթրէալը
-Նախապատւութիւնը՝ հաւաքականին

«Սակայն նիւթերու այդ բաժանումը կամայական է,– կը կարդանք նոյն ներածականին մէջ,– ընթերցողը պիտի նկատէ, որ տարբեր գլուխներու բաժնուելով հանդերձ, մտքերն ու մտահոգութիւնները յաճախ նոյն աղբիւրներէն կը բխին ու նոյն սեւեռումը կ’ունենան»։

Նամակակիցներուն մէջ կը հանդիպինք Արամ Հայկազի, Յակոբ Կարապենցի, Նշան Պէշիկթաշլեանի, Տաճատ Թէրլեմեզեանի կամ Մարկ Նշանեանի, Խաչիկ Թէօլէօլեանի ու Վեհանոյշ Թէքեանի նման բազմաթիւ ծանօթ անուններու, բայց նաեւ նուազ ծանօթներու, որոնց հետ հաղորդակցելու պատեհութիւնը ունեցած է Վրէժ Արմէն։

Հատորին վերջաւորութեան զետեղուած Եզրակացութիւն բաժնին մէջ ան դիտել կու տայ. «Այլազան հարցերու մասին այստեղ արտայայտուած կարծիքներուն պէտք է նայիլ ժամանակի ոսպնեակին ընդմէջէն։ Անոնք, տարիներու ընթացքին, թէ՛ իմ, թէ՛ ալ նամակակիցներուս մտքերուն մէջ կրնան զարգացման ենթարկուած ըլլալ, փոխուած, բարեփոխուած, նոյնիսկ շրջուած եւ դրսեւորուած թէ՛ անոնց եւ թէ՛ իմ այլ հրապարակումներուն՝ յօդուածներուն կամ առանձին հատորներուն ճամբով։ Հետաքրքրականը անոնց այդ ատեն ըսուած ըլլալն է։ Ըսուելէն ալ անդին՝ որքանո՛վ մշակուած, տարածուած ու մաս կազմած մեր հաւաքական մօտեցումներուն։ Ամեն պարագայի անոնք կը մնան որպէս վկայութիւն օրուան մեր տագնապումներուն, տագնապներ, որոնցմէ ոմանք գուցէ տակաւին կը յամենան…»

Անուանի դէմքերէն շատերու ձեռագրերէն նմոյշներ ալ կը մատուցուին այս հատորով։

Ոստայն 5 – Նամակապատում-ը ընթերցողին մատչելի է եւ անվճար։ Զայն կարելի է կարդալ այցելելով հետեւեալ կայքէջը․

Ոստայն 5 – նԱՄԱԿԱՊԱՏՈՒՄ

Ա․ ԱԼԻՔԵԱՆ-ՎՐԷԺ ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ
https://hayerenblog.wordpress.com/2016/12/14/%D5%A1%E2%80%A4-%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%84%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D6%80%D5%A7%D5%AA-%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A7%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB/

Մ. ԻՇԽԱՆ-ՎՐԷԺ ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ
https://hayerenblog.wordpress.com/2017/01/12/%D5%B4%E2%80%A4-%D5%AB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D6%80%D5%A7%D5%AA-%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A7%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB/

ՆԱՄԱԿ ՄԸ Յ. ԳԵՂԱՐԴԷՆ https://hayerenblog.wordpress.com/2017/02/21/%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF-%D5%B4%D5%A8-%D5%B5-%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A7%D5%B6/

ԳՐԻԳՈՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆ – ՎՐԷԺ ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ
https://hayerenblog.wordpress.com/2017/03/09/%D5%A3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80-%D5%B7%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D6%80%D5%A7%D5%AA-%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A7%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB/

Ա․ԵՐԿԱԹ, Ն. ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ
ՆԱՄԱԿԱՆԵՐ ԵՒ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ
https://hayerenblog.wordpress.com/2017/09/10/%D5%A1%E2%80%A4%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%A9-%D5%B6-%D5%BA%D5%A7%D5%B7%D5%AB%D5%AF%D5%A9%D5%A1%D5%B7%D5%AC%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D6%80%D5%A7%D5%AA-%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A7%D5%B6/

ՆԱՄԱԿ ՄԸ Գ. ՇԱՀԻՆԵԱՆԷՆ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻՆ

https://hayerenblog.wordpress.com/2017/11/20/%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF-%D5%B4%D5%A8-%D5%A3-%D5%B7%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D5%A1%D5%B6%D5%A7%D5%B6-%D5%BE%D6%80%D5%A7%D5%AA-%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A7%D5%B6%D5%AB%D5%B6/

Բիւզանդ Կռանեան – ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ

https://hayerenblog.wordpress.com/2018/05/09/%D5%A2%D5%AB%D6%82%D5%A6%D5%A1%D5%B6%D5%A4-%D5%AF%D5%BC%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D6%80%D5%A7%D5%AA-%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A7%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB/