ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆԻ ԴՐԱՊԱՇՏ ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԸ՝ «ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» (Դ․)

ՃԱՆ ԷՐԶՈՒՐՈՒՄԼՈՒՕՂԼՈՒ

Տէմիրճիպաշեանի Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժումին մէջ տեղ կը գրաւեն նաեւ նամակներ, պատմական նիւթեր, ազգային կեանքի հետ առընչուած առօրեայ խնդիրներ, նոր հրատարակութիւններ, բանաստեղծութիւններ, գրաքննադատութիւններ, պատմուածքներ եւ այլն: Նիւթերու եւ սեռերու բազմազանութեան տեսանկիւնէն հանդէսը ճոխ բովանդակութիւն մը ունի: 

Տէմիրճիպաշեան տեղ կը յատկացնէ օտար հեղինակներու՝ յատկապէս ֆրանսական աղբիւրներէ թարգմանական աշխատանքներու: Յատուկ թիւով կը նշէ Հիւկոյի մահը: Իրենց հանդէպ միշտ համակրանք ցոյց տալով հանդերձ[1] երբեմն ալ կը յայտնէ մտահոգութիւնը այն մասին, թէ ինչպէս օտար մշակոյթը բացասաբար կ’ազդէ հայկականին վրայ: Իր «Կրթական Հանդէսք –Պարահանդէսք» յօդուածին մէջ խստօրէն կը քննադատէ արեւմտեան մտքի այդ թիւր ըմբռնումը եւ ցոյց կու տայ նաեւ դասակարգային հակասութիւնները:[2] Արեւմտեան բարքերը կիզակէտը կը դառնան իր քննադատութիւններուն:

«Ընդունելի եւ յանձնարարելի զուարճութիւն մը՝ պարտի հետեւեալ երեք էական հանգամանքն ունենալ. առողջապահական, տնտեսական ու բարոյական: Պարահանդէսք գերազանցօրէն կը միացնեն այդ հանգամանաց… հակառակնե՛րն»։[3]

Տէմիրճիպաշեան, որ արեւմտեան մտքի թափանցման համար մեծ ճիգ թափած էր, անշուշտ համաձայն պիտի չըլլար այսպիսի սխալ ըմբռնման: Իր քննադատութեան թիրախը կը դառնան կարգ մը հայկական շրջանակները, ուր կ’իշխեն արեւմտեան բարքերը:

Ինչպէս նախապէս նշած էինք, Տէմիրճիպաշեան միշտ եղաւ գիտութեան ջատագով մը․ «Գիտութիւնն է մանաւանդ՝ որ քննել ու դատել կ’ուսուցանէ մարդուն. գիտութիւնն է՝ որ մարդն իւր միջավայրին կը յարէ, յայտնելով՝ մէկ կողմանէ՝ մարդոյն թէ այդ միջավայրն ի՛նչ գանձեր կը պարունակէ, յայտնելով՝ միւս կողմանէ՝ թէ մարդն ի՛նչ պարտի իւր միջավայրին»։[4] 

Իր թերթն ալ ասոր համար միջոց հանդիսացաւ, տպեց գիտական բնոյթով յօդուածներ, որոնց նպատակն էր գիտական զարգացումներու մասին ժողովուրդին տեղեկութիւններ փոխանցել: Այս առումով  բնական գիտութիւններու նուիրուած թարգմանական երկու յօդուածները ուշագրաւ են:[5] Նաեւ ինչպէս նախապէս գրած էինք, իր «Հրահանգիչ Խօսակցութիւնք»ն ալ կը բովանդակէ գիտական նիւթեր: Բացի ասոնցմէ, իր զանազան յօդուածներուն մէջ միշտ ընդգծած է գիտութեան կարեւորութիւնը տարբեր առիթներով: 

Տէմիրճիպաշեան կը սիրէ բառերու մասին մտածել եւ նոր բառեր կերտել: Բառարաններու եւ քերականութեան հանդէպ յատուկ հետաքրքրութիւն ունի, որուն կարելի է հետեւիլ նաեւ Շարժումի էջերէն:[6] Վերջին թիւերուն մէջ կը սկսի հրատարակել ֆրանսերէն-հայերէն ստուգաբանական բառարան մը հանդէսի էջերուն մէջ, որ թերթի փակման պատճառով կարելի չ’ըլլար շարունակել:[7] 1888ի Մարտ-Ապրիլ թիւին մէջ կը սկսի հրատարակել փիլիսոփայական բառարան մը, որ իրեն համաձայն «ամենամեծ ծառայութիւն մը պիտի մատուցանէ Հայ ազգի մտաւոր զարգացման մեծագոյն գործին»:[8] Այս աշխատանքն ալ նոյն ճակատագիրը կ’ունենայ: Տէմիրճիպաշեան 1879ին եւ 1880ին ալ հաւանաբար Վոլթերէն ներշնչուելով հրատարակած էր փիլիսոփայական բառարաններ, որոնք աւելի գրական փորձեր էին քան լուրջ իմաստասիրական բառարաններ: Իսկ վերջինը աւելի բովանդակալից կ’երեւի, եթէ նկատի առնենք այդ փոքրիկ բաժինը, որ լոյս տեսած է:[9]

Իր «Գրադատութեան պակասութիւնն» յօդուածը այսօր ալ կը շարունակէ իր այժմէականութիւնը: Տէմիրճիպաշեան ուշադրութիւն կը դարձնէ հայ թերթերու անտարբերութեան՝ այս սեռին հանդէպ: Իր համոզմամբ, նոր գրական երեւոյթներու ալ տեղ չի յատկացուիր.

«Այսպէս է տակաւին Հայ մամուլն. անտարբե՜ր գրական շարժման: Ազգային մեծ օրաթերթն ամեն շաբաթ օրեր ընդարձակ Շաբաթական տեսութիւն մը կը հրատարակէ, յորում կը յիշատակուին եօթնեկին մէջ պատահած ազգային, կրօնական, կրթական, ընտանեկան, ընկերական, տնտեսական, քաղաքական եղելութիւնք. իսկ գրական եղելութեանց, գրական շարժման, ակնարկութիւն մ’իսկ չը տեսնուիր այդ տեսութեան մէջ՝ որ մերթ տետրի մ’ընդարձակութիւնն ունի»։[10] 

Տէմիրճիպաշեանի գրականութիւնը բազմիցս վերլուծումներու ենթարկուած է, բայց կարելի չէ նոյնը ըսել իր աշխարհայեացքին եւ յատկապէս փիլիսոփայական մտածողութեան մասին: Շարժումը այս առումով մեզի կ’ապահովէ հարուստ աղբիւր մը: Տէմիրճիպաշեան, թէ հոս թէ այլ հանդէսներու մէջ գրած յօդուածներով եւ գրքոյկներով կը հանդիսանայ ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ օսմանեան մտքի յառաջատար դէմքերէն մին արեւմտեան փիլիսոփայութեան մէջ: 


[1] Ի ծո՜ւնր, ի ծո՜ւնր, Հա՛յ ազգ. եւ մեք աղօթե՛նք.
Վասն այն անմահ հանգուցելոյն ծընրադրե՛նք.
Մեր բարերարն էր, եւ համայն մարդկութեան
Եցոյց Հիւկօ բարւոյն օրհնեա՜լ պողոտան.
Վասն ոյց չեն եւս, վասն ոյց կեան դեռ, աղօթե՛նք.
Բարեաց համար, չարաց համար աղօթե՛նք:
Աղօթե՛նք վասն որոց չունին սէր ազգի.
-Կըրկին տասն ամ Հիւկօն հեծե՜ց վասն ազգի…:
«Վիգդօռ Իւկօ», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում , Յունիս, Գ․ հատոր, 1885, էջ 100։

[2] «(․․․) գործաւորք եւ արհեստաւորք՝ դառնացուրտ իրականութեան դէմ կը շարունակեն կամ կը կրկնեն իրենց խստադաժան աննահանջելի մարտն, նոցա համար ա՛լ վաստակելով՝ որք պարեցին մինչեւ արփւոյն ծագումն եւ որք փետուրներու մէջ պիտի հանգչին մինչեւ արեւուն խոնարհումն…» («Կրթական հանդէսք – Պարահանդէսք», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, Մարտ, Բ․ հատոր, 1884, էջ 55)։

[3]  «Կրթական հանդէսք – Պարահանդէսք», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, 1884, էջ 53։

[4] «Գաւառք եւ ընծայարան առ մեծ Յովհաննէս էֆ. Թիւյսիւզեան», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, Դեկտեմբեր, Դ․ հատոր, 1886, էջ 205։

[5] «Գիտական վեհաժողովք – Եղեռնական մարդաբանութիւնն յամին 1885», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, Փետրուար, Դ․ հատոր, 1886, էջ 30-34, Մայիս, Դ․ հատոր, 1886, էջ 94-96, «Հրատ (Mars) մոլորակն», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր, Դ․ հատոր, 1886, էջ 191-193։

[6] «Երեք պարտաւորիչ լեզուք եւ բառագիրք ֆռանսաթուրք», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, 1883, Ա․ տարի, Ե․ տետր, էջ 100-103, «Համանիշք», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, Մարտ, Դ․ հատոր, 1886, էջ 52-53։ «Քերականութեան դասեր», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում,  Յունուար-Փետրուար, Զ․ հատոր, թիւ 1, 1888, էջ 1-13, նոյն, Մարտ-Ապրիլ, Զ․ հատոր, թիւ 2, 1888, էջ 21-26։

[7] Տէմիրճիպաշեան առանձին հատորով հրատարակած է իր բառարանը:

[8] «Բառագիրք իմաստասիրական», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, Մարտ-Ապրիլ, Զ․ հատոր, թիւ 2, 1888, էջ 27։

[9] «Բառագիրք իմաստասիրական», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, նոյն, 1888, էջ 27-38։ Տէմիրճիպաշեան ակնարկելով իր 1879ի առաջին փորձին, կը գրէ հետեւեալը. «Ազատախոհեանի Փիլիսոփայական բառարանի Նախափորձն աւելի ցուցատետրակ մ’է քան կանոնաւոր բառագիրք մ’իմաստասիրական գիտութեանց», նոյն, էջ 27։

[10] «Գրադատութեան պակասութիւնն», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, Դեկտեմբեր, Բ․ հատոր, 1884, էջ 228։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆԻ ԴՐԱՊԱՇՏ ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԸ՝ «ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» (Գ․)

ՃԱՆ ԷՐԶՈՒՐՈՒՄԼՈՒՕՂԼՈՒ

Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժումը կը բովանդակէ նաեւ ազգային եկեղեցւոյ բարեփոխման եւ կրօնքի վերաբերեալ յօդուածներ, որոնց մէջ Տէմիրճիպաշեանը կը քննադատէ եկեղեցին եւ կրօնականները դրական փիլիսոփայութեան դիրքերէն:

Տէմիրճիպաշեան, որ կ’ապրէր պահպանողական հասարակութեան մը մէջ, տարուբերուած է արեւմտեան նիւթապաշտ ու բարեշրջական հոսանքներու եւ կրօնական արժէքներու միջեւ: Հակառակ անոր, որ փիլիսոփայական բառարաններու մէջ հակակրօնական մեկնութիւններ ըրած է, երբեք կապերը չէ խզած քրիստոնէութեան եւ ազգային եկեղեցիին հետ: Խարխափումները կը տեսնենք, երբ կը կատարէ վերլուծումներ իր ներքին աշխարհին մասին: Իմ կարծիքով, Տէմիրճիպաշեանի այս վերաբերումը, հակառակ ժամանակակից օսմանեան մտաւորականներու, առընչուած է ոչ թէ ճնշումներէն իր խուսափումին հետ, այլ իր հակասական ներաշխարհին պատճառով է։ Իր հոգեկան հիւանդութիւնը, որ զայն մելամաղձոտ ալ ըրած էր, օր ըստ օրէ կը սաստկանար եւ արդէն երրորդ ինքնասպանութեան փորձին մէջ պիտի յաջողէր ազատիլ բոլոր ցաւերէն: Տէմիրճիպաշեանը հետաքրքրուած էր նաեւ պուտտայականութեան հետ եւ գրած է Նիրվանայի մասին մեծ եռանդով:[1] Իր գրական գործերուն մէջ կը տեսնենք արեւելեան միսթիսիզմի թողած հետքերը: 

Տէմիրճիպաշեանի՝ կրօնքին հանդէպ ունեցած կեցուածքը կարելի չէ յստակ շրջաններու բաժնել, բայց յատկապէս 1880ական թուականներուն, այսինքն այն ժամանակաշրջանին, երբ կը զգար դրական փիլիսոփայութեան ազդեցութիւնը ուժեղ կերպով, իր վարանումները աւելի բացայայտ են:

«Դպրոցական նստարանէն սկսեալ՝ ազատական ու դրական գաղափարներով սնած եւ յառաջդիմական վարդապետութեան յարած, սակայն չեմ կրցած մտքէս յաւէտ ի բաց փարատել Տարակոյսն եւ չը գիտեմ ինչ բան մ’որ անհաշտ ըլլալ կը թուի տարակուսանաց հետ, որ մարդուս հետ գոգցես կը ծնի, որ երկբայութենէն յետոյ, որ իմաստասիրութենէն յետոյ, որ սէրէն եւ իր քա՜ղցր անուրջներէն յետոյ՝ կ’ապրի քաղցրագո՜յն ի խորս հոգւոյն, եւ որ մահկանացուաց լեզուին մէջ կը կոչուի Հաւատք»։[2]

Դրական փիլիսոփայութեան գիտապաշտ եւ նիւթապաշտ նկարագիրը անկասկած խոր ազդեցութիւն ունեցած է իր աշխարհահայեացքին վրայ: Յատկապէս ընկերային բարեշրջութիւնը Տէմիրճիպաշեանի ամենաշատ շօշափած նիւթերէն մէկն է: Տէմիրճիպաշեանի համաձայն, դրական փիլիսոփայութեան զուգահեռ հայ ժողովուրդի կրօնական հասկացողութիւնն ալ սկսած է փոխուիլ:

«Աշխատութեան կարգին մէջ կատարուածին նման բարեշրջութիւն մ’ալ Հայ ընկերութեան կրօնական դաւանութեանց մէջ կատարուեցաւ նո՛յն ազդեցութեանց ներքեւ, այսինքն դրական ծանօթութեանց ազդեցութեան ներքեւ»։[3]

Դրական փիլիսոփայութեան հիմնադիր Օկիւսթ Քոնթը մարդկութեան մտքի զարգացման պատմութիւնը կը բաժնէ երեք փուլերու. աստուածաբանական կամ երեւակայական, բնազանցական (մեթաֆիզիք) կամ վերացական եւ գիտական կամ դրական: Տէմիրճիպաշեանի համաձայն հայկական ընկերութիւնը կ’ապրի միջին շրջանը, «ուր յառաջացած է բաւական»: Այս շրջանին մէջ կոյր հաւատքը տեղի կու տայ «տակաւ իրարու յաջորդող կամ իրարու բաղխող իմաստասիրական դրութեանց ազդեցութեամբ, որք բարձրէն կամ խոնարհէն կրօնից կ’ակնարկեն»:[4] Տէմիրճիպաշեանը համոզուած է, որ հայ ազգը ամէն մարզի մէջ կը յառաջդիմէ եւ իր կրօնական ընկալումներն ալ անշուշտ պիտի ազդուին այս ընթացքէն: Կարգ մը նախապաշարումներ հետզհետէ կ’անհետանան. «Հայ ժողովուրդն այսօր աւելի կրօնասէր է քան կէս դար առաջ», որովհետեւ սկսած է իմաստասիրել եւ կրօնքի էական մասերը ըմբռնել:

«Քննական ոգւով համակուելով ու դրական ծանօթութեամբք պարարուելով, Հայք սկսան նուազ ծնրադրել ու նուազ խաչակնքել, նուազ համբուրել եկեղեցւոյ պատերն ու պատկերներն, նուազ յարգանք ընծայել նուազ արժանաւոր եկեղեցականաց: Չարի՞ք մ’է այս թէ բարիք. ի՛նչ որ ալ ըլլայ, Հայ ընկերութեան բարեշրջութեան բնական հետեւանքն է»։[5]

Տէմիրճիպաշեան համոզուած է, որ կրօնականներու ներկայ վիճակը «անխուսափելի» էր: Փոփոխութիւններու իսկական պատճառը ընկերային բարեշրջումն է:[6] Տէմիրճիպաշեանի եւ դրական փիլիսոփայութեան համաձայն պատմութիւնը կը պարտադրէ օրէնքներ: Կրօնքն ալ նոյնպէս փոփոխութեան ենթարկուած է:[7] Տէմիրճիպաշեանի այս մերձեցումը ուշագրաւ է այն առումով, որ ան կրօնքը կը համարէ մարդկային մտածողութեան արտադրութիւն:

Տէմիրճիպաշեան լուսաւորական մըն է, կրօնականները եւ ժամանակավրէպ դարձած ազգային հաստատութիւնները խստօրէն կը քննադատէ: Կրօնականները կը հրաւիրէ ազգային լուսաւորութեան նպաստելու:

«Քահանայք ընդհանուր առմամբ տակաւին այսպէս կ’ըմբռնեն իրենց կոչումն – ննջեցեալ թաղել, մկրտութիւն ու պսակ կատարել, տուն օրհնել, ու տուն պահել. Աստուծոյ տունն, Հայաստանեայց եկեղեցին կանգուն պահել, ժողովրդեան բարոյականին վրայ հսկել, ազգային լուսաւորութեան վրայ նպաստել՝ քարոզութեամբ, հրատարակութեամբ եւ անխոնջ գործունէութեամբ. ահա ա’յս է Հայ կղերին կոչումն…»։[8]

Ինչպէս օսմանեան մտաւորականները, ան ալ կը ջանայ համաձայնեցնել գիտութիւնը եւ կրօնքը: Տէմիրճիպաշեանի կարծիքով գիտութիւնը չի հակասեր կրօնքին: Իբրեւ օրինակ ցոյց կու տայ Նիւթընը եւ Տարուինը:[9]

Տէմիրճիպաշեան, ի տարբերութիւն արեւմտեան մտաւորականներուն, երբեք հակաեկեղեցական մը չեղաւ: Ան ընդգծեց եկեղեցւոյ մէջ բարեփոխումներ կատարելու եւ կրօնականներու կրթութեան անհրաժեշտութիւնը: Նախապաշարումներու դէմ պայքարեցաւ իր սուր գրիչով: Դրական փիլիսոփայութեան սերտօրէն կապուած ըլլալով հանդերձ, մերժեց անոր «Մարդկութեան Կրօնք»ի հասկացողութիւնը եւ հաւատարիմ մնաց իր ազգային եկեղեցիին: 


[1] «Մօտա-Պուռնիի սարսափելի՜ գիշերէն ի վեր իմ վարդապետութիւնս, այո՜, այդ է, եւ յաւիտեան այդ պիտ’ ըլլայ.- Դանդի՜ռ գերեզմանաց, Նիրվանա՜…», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, 1883, էջ 110:
[2] «Խոստովանութիւնք առ Հրաչեայ»,Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, 1883, էջ 162։
[3] «Մանուկն եւ Ազգն (Ազգային Բարեշրջութիւն)», նոյն, 1884, էջ 171։
[4] Նոյն, անդ, էջ 172։
[5] Նոյն, անդ, էջ 172։
[6] «Ազգային վիճակացոյց. Կրօնք եւ կրօնականք», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, 1885, էջ 22։
[7] «Նոր Տարին եւ Նոր Գաղափարն»,Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, 1884, էջ 7։
[8] «Ժամանակակից պատմութիւն. Հարեւանցի ակնարկ»,Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, 1883, էջ 43։
[9] «Նախապաշարում մը կայ թէ բնական գիտութիւնք կը հալածեն հաւատքն: Անոնք, որք կը տարածեն այդ թիւր կարծիքն, ընթերցած չեն մեծին Իսահակ Նիւդընի կենսագրութիւնն: Այլ է՞ր այնքան ընկրկինք ժամանակին մէջ. մեզ ժամանակակից, դեռ քանի մը տարի յառաջ շնչող նոյնքան մեծ Տարուինի բնապատմական գործերն աստուածապաշտութիւն չե՞ն բուրեր»։ «Գաւառք եւ Ընծայարան առ մեծ. Յովհաննէս էֆ. Թիւյսիւզեան», Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում, 1886, էջ 206։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆԻ ԴՐԱՊԱՇՏ ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԸ՝ «ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» (Բ․)

ՃԱՆ ԷՐԶՈՒՐՈՒՄԼՈՒՕՂԼՈՒ

Տէմիրճիպաշեանի փիլիսոփայական աշխարհայեացքը ջանացի ամփոփ ներկայացնել: Իրեն համաձայն փիլիսոփայութիւնը եւ մանկավարժութիւնը իրարմէ անբաժան են:[1] Գրած է բազմաթիւ յօդուածներ կրթական հարցերու շուրջ եւ արծարծած է զանազան հարցեր թէ Շարժումի մէջ, թէ այլ տեղեր.

«Տաս-տասնհինգ տարի է` կը քարոզեմ. կարդացէք Մասիս օրաթերթը, երկու յօդուածիս մէկը կրթութեան վրայ էր, տղայոց կրթութեան, աղջկանց կրթութեան, գործնական կրթութեան վրայ»։[2]

Տէմիրճիպաշեանի Շարժումին մէջ լոյս տեսած կրթութեան վերաբերող յօդուածները յառաջդիմական եւ լուսաւորական բնոյթ ունին: Միշտ կը հետեւի դրական փիլիսոփայութեան. կը ջատագովէ գիտական միտքը: Հետեւորդն է Արեւմուտքին՝ յատկապէս Ֆրանսային: Ճիգ կը թափէ, որ այնտեղ արձանագրուող նորութիւնները մուտք գործեն եւ տարածուին ազգային վարժարաններու մէջ: Այս մտահոգութիւնը բացայայտ է իր յօդուածներուն մէջ: Երբ կը քարոզէ արեւմտեան միտքը, չ’անտեսեր նաեւ ազգային լեզուի եւ մշակոյթի կարեւորութիւնը. 

«Հայկական Նամականին մոռցանք. մոռցան Հայք՝ Աբովեանն եւ իր Վէրքերն. օ՛ն, ըզմեզ բուժէ մեր օտարամոլութենէն՝ այն բոյսերով ու բժշկութեան ջուրերով, զորս հայրենի դաշտք եւ աղբերակք մատուցին Քեզ, տանելու համար տարաբնակ ու տարասէր հայրենակցացդ»:[3]

Տէմիրճիպաշեանի կարծիքով օրաթերթերը պէտք է ըլլան «իրական դասարաններ»  ժողովուրդին համար․ «զմեզ շրջապատող ազգաց վրայ մեր միակ առաւելութիւնն ի՞նչ պիտ’ ըլլայ – եթէ ոչ մեր մտաւոր մշակումն»:[4]

Տէմիրճիպաշեան, որ նուիրուած էր յառաջդիմութեան դատին, ունէր ժողովուրդը լուսաւորելու անհրաժեշտ գիտակցութիւնը: «Նախնական Կրթութիւնն ի Միացեալ- Նահանգս» յօդուածաշարքը թարգմանաբար կը հրատարակէ Շարժումի 5 թիւի մէջ: Այս յօդուածաշարքին մէջ Ա․Մ․ Նահանգներու կրթական համակարգը կը ծանօթացուի ընդհանուր գիծերով: Ֆրանսան եւ Ա․Մ․Ն․ը կը բաղդատուին եւ կ’ընդգծուի երկրորդին կրթական համակարգի բազմազանութիւնը: Դպրոցներու ձրի ըլլալը, խառն ուսուցումը եւ սեփական դպրոցներու գոյութիւնը յօդուածաշարքի անդրադարձած նիւթերէն են:[5]

Կ’անդրադառնայ նաեւ առեւտրական դպրոցի մը անհրաժեշտութեան: Յոյներու եւ կայսրութեան բացած դպրոցները իբրեւ օրինակ ցոյց կու տայ եւ կոչ կ’ընէ հայութեան, որպէսզի ան ալ բանայ իր առեւտրական դպրոցը։ Հոս հետաքրքրականը այն է, որ հայ մտաւորական մը հայերը կը տեսնէ մրցակիցը կայսրութեան մը, որ դարաւոր պատմութիւն ունի:[6] 

Ան խստօրէն կը քննադատէ կրթական աւանդական մտայնութիւնը. կրթութիւնը նաեւ գործնական նպատակներու պէտք է ծառայէ.

«(․․․) Հայոց մէջ կրթութիւնն այնպիսի՛ վիճակ մ’ունի, որ ոչ միայն չը ներեր տգիտաց թիւն նուազեցնել, այլ եւ այդ թիւն աւելցնելու կը նպաստէ: Զի, եթէ ոչ տգէտ, հապա ի՞նչ են մեր վարժարանաց ուսումնաւարտք, որք գոց գիտեն Հոմերոսն ու Ֆէնըլօնն, եւ չը գիտեն՝զոր օրինակ՝ թէ Պօլիսէն Զմիւռին քանի՛ աւուր ճանապարհ է, որք չը գիտեն թէ առեւտրական տեսակէտով Հոմերածին քաղաքն ի՛նչ կարեւորութիւն ունի. որք չը գիտեն թէ իրենց ամեն օր գործածած աճառն – ոյր սպառումէն կը չափուի՝ կ’ըսէ հեղինակ մը՝ ժողովրդի մը քաղաքակրթութեան աստիճանն – ի՛նչ մասունքներէ կը բաղկանայ.՝ որք չը գիտեն լաւ իրենց կոխած հողին եւ իրենց ծծած օդին եւ իրենց խմած ջուրին եւ իրենց կերած պանիրին բաղադրութիւնն. որք չը գիտեն թէ ի՛նչ պարտին ընել երբ թունաւոր կենդանիէ մը խայթուին, եւլն եւլն»։[7] 

Տէմիրճիպաշեան որպէս ուսուցիչ կարելիութիւնը ունեցած է մօտէն հետեւելու իրագործուող կրթական մեթոտներուն: Ուսուցիչները կը քննադատէ անոր համար, որ դասագիրքերուն կապուած կը մնան: Անոնք պէտք է սորվեցնեն այն ինչ որ բնութեան մէջ կայ. պէտք է սկսին թանձրացեալ առարկաներէն եւ ընթանան դէպի վերացականը: Օրինակէն սկսելով պէտք է հասնին օրէնքին: Ուսուցիչը իր շարժումներով աշակերտներուն աչքին, ականջին եւ մտքին պէտք է խօսի միեւնոյն ժամանակ: Տէմիրճիպաշեան ուսուցիչները քննադատելով հանդերձ կ’անդրադառնայ այն «հազուագիւտ կոչեցեալք»ին, որոնք «յաճախ տմարդի թաղական խորհրդոց գերի եւ ինքնահաւան հոգաբարձութեանց խաղալիկ ըլլալով, կը վհատին ուր ուրեմն, եւ կը սկսին աշխատիլ մեքենապէս, առանց եռանդեան, առանց կենդանութեան, հետեւաբար եւ առանց արդեան»: Տէմիրճիպաշեանի համար դարմանը բարենորոգումն է:[8]

Տէմիրճիպաշեանի քննադատութիւնները եւ առաջարկները կրթական խնդիրներու մասին կը պահեն իրենց այժմէականութիւնը: Ան աշխատած է վարժարաններու բարեկարգման համար, պաշտպանած է գիտական եւ գործնական  բնոյթ ունեցող կրթական նոր մերձեցումի մը անհրաժեշտութիւնը: Իր գրիչով պայքար մղած է աւանդական կարգերու դէմ: Վարժապետանոցներու եւ բարձր կրթութեան օգուտները ցոյց տալու համար յօդուածներ գրի առած է: Տէմիրճիպաշեանի եւ այլ հայ մտաւորականներու գործունէութիւնը խրախուսած է նաեւ կայսրութեան մաս կազմող դրացի ժողովուրդները՝ բարեկարգումներ ընելու կրթական մարզին մէջ: 


[1] «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1884, էջ 229։
[2]  «Խօսուըռտուք աղջկանց դաստիարակութեան վրայ կամ Աւելին Ճառը», Արձակ Էջեր, Նամակներ, Քերթուածներ, Փարիզ, 1955, էջ 294։
[3] «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1884, էջ 138։
[4] «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1884, էջ 230-231։
[5] «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1885, էջ 170-171, 193-194, 210-212․ 1886, էջ 8-10, 88-91։
[6] «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1885, էջ 216։
[7] «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1885, էջ 173։
[8] «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1885, էջ 83-84-85։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՆԱԽՔԱՆ ՅԱՒԵՐԺԱՆԱԼԸ

ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ

https://www.imdb.com/title/tt2390562/

Saroyan Landը, 2012ին հրատարակուած, թէ ճամբաներու երկայնքին կատարուող, թէ ալ գրողին ներքին աշխարհը ներկայացնող road movie մըն է։ Ոճին հարազատ docudrama մը։ Կտրած այդ ճամբան, ակունքները փնտռող գրողին, 1964ին դէպի Պիթլիս ճամբորդութեան բեմադրութիւնն է, Լուսին Տինքի բեմադրութեամբ ու Արա Մկրտիչեանի մեկնութեամբ։

Chevyով։ Աննկարագիր ինքնաշարժով road movie չ՚ըլլար։  

„…but he will be prowling through the city where my body no longer makes a shadow upon pavement“ի (00:18:42:00) ընթերցումէն ետք յայտնուելով, Stetsonին, par dessusին եւ հանրածանօթ իր պեխերուն շուքը պիտի իյնար ճամբաներուն, եզերքներուն, Աղթամարի խաչքարերուն, Պիթլիսի աղբիւրներուն վրայ։ Կամ ալ contre jourին ու բեմադրական որոշումներու ետին պահուելով։ Քօղազերծուելու պէտք չունէր, բոլորս գիտենք ով է/ր։ Գիտենք նաեւ որ ժամանակի խախտում մըն ալ կայ, որ գնահատելիօրէն պահուած չէ, ու այդ 50ականներու Chevyն 2000ականներու Toyotaներու կողքին է։ Մինչեւ Պիթլիսի նեղ թաղամասերը, ուր րոպէի մը մէջ կը նոյնանայ տեղացի արհեստաւորի մը գործատան ցուցափեղկի ապակիին ցոլացման մէջ, ոտքով շարունակելու համար բարձրաւանդակը ու վերջին խոկումներուն առաջ տարածուած համայնապատկերին վրայ։ Կռնակէն նկարահանուած, այս անգամ ամպերուն շուքը սահելով դիմացի բլուրներուն վրայ, պատմողին ձայնը մօտեցող որոտումին արձագանգելով։ 

Ֆիլմի սկիզբին հետ արձագանգ մը կայ հոս, յառաջացած տարիքի թիկնեղ, կրքոտ հարուածներու տարափին տակ գրամեքենան դարձի բերող, խոստովանեցնող գրողին կը հանդիպինք։ Դիմացը, աննշան տեսարանի բացուող հնամաշ պատուհաններ փակագծող տժգոյն պատ մը։ Ֆրէզնօ՞, գի՞ւղ։ Շատ հաւանաբար, քանի նման զետեղման մը մէջ է որ ֆիլմին բացման տեսարաններուն առաջին անգամ պատանի Սարոյեանին կը հանդիպինք։ 

Պատանին, դերակատարը քօղազերծուած չէ, եւ մինչեւ տարեցին դէպի Պիթլիս ճամբու դրուիլը արտօնուած է զինք տեսնել։

Վաւերագրականներու մէջ վերաբեմադրութիւնը նորութիւն չէ, Nanook of the Northէն (1922) սկսեալ ընդունուած միջոց մըն է կեանքի բերելու եւ կամ աշխուժացնելու վաւերական դէպքեր, որոնք արձանագրուած չեն կամ չէին կրնար ըլլալ։ 

Իրեն ընկերակցողը այս անգամ գրութիւններէ քաղուած ընթերցումն է։ Յաճախ խռովուն, հարցաքննող, իր խոստովանութեամբ բարկացած։ Ընթերցանութիւնը երկլեզու է։ Ե՞րբ, ո՞ւր եւ ինչո՞ւ պատմողը, կամ հաւանաբար Սարոյեանը ինք ըրած է, հայերէնին կը դիմէ, ե՞րբ եւ ինչո՞ւ անգլերէնին կը վերադառնայ։ Երկլեզու աշխարհին հետ, ամէն օր, առանց անդրադառնալու նոյնը կ՚ընենք։ Լեզուաբաններու կողմէ ուսումնասիրուած երեւոյթ է, եւ անոր գործածութիւնը հոս՝ հետաքրքրական։ Հարց է նաեւ՝ վաւերականը թէ հարազատը պահպանելու նպատակով, Սարոյեանի ամերիկահայու առոգանութեան վերարտադրութիւնը։  

Եւ այսպէս, Ֆրէզնոյէն Պիթլիս։ Գիւղաւանէ գիւղաւան։ Նոյնքան կիզագրուած սփիւռքեան երեւակայականին մէջ, որքան հայկական տարազներն ու շուրջպարը։ 

Սարոյեան գրողին ծնունդն ու խորքը սակայն քաղաքն է, մասնաւորաբար Սան Ֆրանսիսքօն։ Սան Ֆրանսիսքօն Ֆրէզնոյէն խռովածներու առաջին հանգրուանն է, ապաստանարանը։ Ամերիկացի երիտասարդին էթոսին հրամայականը։ Անոր թաղերն են որ, իրեն հետ, կը չափչփենք The Daring Young Man on the Flying Trapezeին մէջ, 3rd streetի սափրիչի աշկերտներուն կը հանդիպինք, Union Squareի ձեռքի վրայ հրեայ ծաղիկ ծախողին, կամ bookieին, որուն ռուս խումարամոլը դանակոտուած է։ Pan Handleը, 6րդի կասկածելի համբաւով պանդոկները, Civic Centerը, Հանրային Գրադարանը, Reds Java Houseը։ Հոն՝ Great Depressionի դժնդակ օրերուն։ Tenderloinը, որ տակաւին Great Depression կ՚ապրի։ FDRէն, WPAէն առաջ, հարաւի Jim Crowի օրերուն, Civil Rightsէն առաջ։ Երկու թաղ անդին սպանական Missionը։ 

ԼGBTQի իրաւունքներու պահանջատիրութիւնը հոն էր որ ոտքի պիտի ելլէր ետքը, եօթանասունականներուն։

Սան Ֆրանսիսքoն համբաւաւոր անհամբերութիւն մը ունի իրենք իրենց բանի մը տեղ դնող օրէնք պարտադրողներուն, իշխանութեան, հեղինակաւորին, վարիչ մարմիններուն հանդէպ։

Անակնածական է եւ աներկբայօրէն ձախակողմեան։

Ամէն ինչ վարդագոյն ցոյց չտալու համար յիշեցնեմ նաեւ Jim Jonesի People’s Templeը, եւ նման աղանդներն ալ հոն պարարտ հող գտած էին։

Սարոյեան նաեւ Sunset districtի 15րդ Avenueի բլուրներէն մէկուն վրայ հրաշալի բնակարան մը ունէր։ Գլխաւոր յարկը քրոջն էր, ֆրանսական Louis XV նուրբ եւ ընտիր կահաւորումով, իսկ ներքնայարկը իր յարկաբաժինն էր, ու պատէ պատ գրադարաններու մէջտեղը Player Piano մը։ Գրասեղանին դիմացի պատուhանը սակայն կը բացուէր Խաղաղականի նայող հրաշալի տեսարանի մը վրայ (Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ այդ տեսարանը նոյնքան թանկ է որքան կալուածը ինք), ինչ որ ֆիլմին նկարագրած այդ տժգոյն պատէն բաւական տարբեր է։

Սան Ֆրանսիսքօն յատկութիւն մը եւս ունի, որ այդքան ալ բացայայտ չէ։ Ան չարչարուած արուեստագէտներու շատ չի հաւատար։

Վերադառնալով Պիթլիս, ֆիլմի երկայնքին բոլոր հնարքներով եւ զգուշութիւններով դերակատարը երկվայրկեանի մը մէջ կը քօղազերծուի, երբ Պիթլիսի նեղ թաղերու խանութներէն մէկուն մէջ դէմքին ցոլացումը զինք կը յայտնաբերէ, կը քօղազերծէ՞, եւ ներսը արհեստաւորին հետ անցողակի բարեւ մը կը փոխանակէ, ետքը անմիջապէս ետ քօղարկուելու համար։ Բայց այդ արհեստաւորը, պահը ապրող վաւերականը, դիմացը ո՞վ ունէր, երբ անոնց դէմքերը ապակեփեղկի ցոլացման մէջ կը հանդիպէին։ Դերասանը գիտէր որո՛ւն ծպտուածն էր եւ ինչո՛ւ հոն էր, բայց այդ ծպտուածը այդ թաղերու պատմութեան մէջ որպէս ո՞վ կը ներկայանար, ներկայ կը դառնար, եւ ո՞վ էր, որ կը ներակայացնէր։ Իսկ մենք ճիշդ ո՞վ կը տեսնէինք հոն կամ ո՞վ կ՚ուզէինք տեսնել։ Երկուքին նայուածքին հանդիպումը բաւարար էր եւ ինծի համար հոն կրնար կենալ ֆիլմը։ Յաջողած էր։ Վերջին ծանր խոկումներուն։

Իսկ թէ մենք ինչ կը փնտռէինք տեղերէն, դէպքերէն, առասպելէն, ոճիրներէն անդին, երբ Սարոյեան իր Պիթլիսը կը գտնէր։ Ինք 1964ին, մենք 2012ին։

Մայիս 2020, Լոս Անճելոս

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆԻ ԴՐԱՊԱՇՏ ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԸ՝ «ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» (Ա․)

ՃԱՆ ԷՐԶՈՒՐՈՒՄԼՈՒՕՂԼՈՒ

«Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում»ը 1883-1888 թուականներուն հրատարակուած է Եղիա Տէմիրճիպաշեանի կողմէ, ուր ան կը քարոզէ իր դրապաշտ փիլիսոփայութիւնը: Պարբերաթերթին իւրաքանչիւր թիւը կ’ընդգրկէ 20-24 էջ եւ տպուած է Արամեան տպարանին մէջ, Պոլիս: Պարբերաթերթը փոքրածաւալ ըլլալով հանդերձ ճոխ բովանդակութիւն մը ունի եւ՝ հեղինակային կամ թարգմանական բնոյթ։ Հետեւեալ խորագիրները հետաքրքրական են եւ ցոյց կու տան, թէ որքան բազմազան են Տէմիրճիպաշեանի նախընտրած նիւթերը. Դրական իմաստասիրութիւն – դասախօսութիւն Հայկական Կրթարանին մէջ, Հայ իգական սեռն, Նիրվանա, Ընկերային բարեշրջութիւն, Կրթական շարժում ի Պէշիկթաշ, Գերեզմանք ի՞նչ կը պատմեն, Սկզբունք մանկավարժութեան, Նախնական կրթութիւնն ի Միացեալ Նահանգս, Եղեռնական մարդաբանութիւնն յամին 1885, Ժամանակակից պատմութիւն Անգլիոյ, Հրատ մոլորակն: Տէմիրճիպաշեանը գրած է նաեւ պատմուածքներ եւ բանաստեղծութիւններ:

Տէմիրճիպաշեանի յօդուածներուն մէջ յատկապէս ուշագրաւ է փիլիսոփայական նիւթեր արծարծող Հրահանգիչ խօսակցութիւնք յօդուածաշարքը, որ կը շարունակուի 5 թիւերու մէջ: Նաեւ 14 թիւերու մէջ շարունակուող Քաղաքական տնտեսութեան դասընթացքը եւ 19 թիւերու մէջ ալ՝Կատուի մը յիշագիրքը, որուն մէջ Տէմիրճիպաշեան օրակարգի մասին իր կարծիքը կը փոխանցէ իր կատուին միջոցաւ, ուշադրութեան արժանի են: Տէմիրճիպաշեան Խօսակցութիւնքի մէջ կ’ակնարկէ զանազան գիտական եւ փիլիսոփայական նիւթերու, ինչպէս՝ միջոցի, ժամանակի, նիւթի, հիւլէի եւ այլն: Կ’ընդգծէ գիտական մտքի կարեւորութիւնը.

«Միտքն առանց փորձարկութեան կը մոլորի: Փորձարկութեան հետ կը սկսի գիտութիւնն, եւ ամէնէն ճշմարիտ իմաստասիրութիւնը այն է, որ գիտութեանց վրայ հիմնուած է: Այո, բարեկամ, նոր իմաստասիրութեան համար նիւթ կայ միայն, եւ նիւթն է մի եւ կենդանի: Բնալուծութիւնը կը վերլուծէ մարմիններն եւ ամէնուրեք կը գտնէ նիւթն, ամէնուրեք կը գտնէ հիւլէն կամ ատոմն»։[1]

Ասոնք ընդհանրապէս մէջբերուած են Արեւմտեան գիտական փիլիսոփայութեան գիրքերէն, որոնց կը հետեւէր Տէմիրճիպաշեան: Եթէ նկատի առնենք  փիլիսոփայութեան յատկացուած անկախ յօդուածներու նուազութիւնը, այս խօսակցութիւնքի արժէքը աւելի յստակ կը դառնայ: Տէմիրճիպաշեանի դրապաշտ աշխարհայեացքին արձագանգող գաղափարները ընդհանրապէս ցրուած են տարբեր յօդուածներու մէջ: Տէմիրճիպաշեանի գրածները թէեւ ուրոյն չեն, բայց որպէս խմբագիր փիլիսոփայութիւնը տարածելու համար տարած ծանր աշխատանքը ողջունելի է:

Շարժումի մէջ կարեւոր տեղ տրամադրուած է նաեւ քաղաքական տնտեսութեան վերաբերեալ յօդուածներուն: Ասոնց ամենէն ուշագրաւը Հայկական Կրթարանի դասանիւթերէն բաղկացող եւ 14 թիւերու մէջ շարունակուող քաղաքական տնտեսութեան դասերն են: Տէմիրճիպաշեանի համաձայն «մեք կ’ապրինք մարդկութեան բուռն իմաստասիրական կամ դրական շրջանին մէջ» եւ յենլով Կառնիէի կը պնդէ, որ քաղաքական տնտեսութեան առարկան մասնաւորապէս «աշխատող ընկերութեան բնախօսութիւնն է»:[2] Տէմիրճիպաշեան այս յօդուածաշարքին մէջ Սմիթի, Սէն Սիմոնի, Մալթուսի պէս նշանաւոր տնտեսագէտներու ուսումնասիրութիւններուն մասին հակիրճ տեղեկութիւններ կու տայ եւ կը բացատրէ կարգ մը տնտեսագիտական յղացքներ:

Տէմիրճիպաշեանի ուսումնասիրութիւնները արժէքաւոր են այն առումով, որ նոյն ժամանակաշրջանին Օսմանեան Կայսրութեան սահմաններէն ներս փիլիսոփայական աշխատանքները սահմանափակ էին: Օսմանեան թուրքերու արեւմտեան փիլիսոփայութեան հանդէպ հետաքրքրութիւնը սկսած էր 19րդ դարու վերջերը,[3] իսկ փիլիսոփայական համարուող առաջին թերթը լոյս տեսաւ 1912 թուականին: Արեւմտեան փիլիսոփայութիւնը ընդհանրապէս անկրօնութիւն կը համարուէր: Տէմիրճիպաշեան այսպիսի մթնոլորտի մը մէջ գրած է փիլիսոփայական յօդուածներ եւ գրքոյկներ, դասաւանդած է փիլիսոփայութիւն հայկական վարժարաններու մէջ, ծանօթացուցած է դրապաշտ, բարեշրջական եւ նիւթապաշտ դպրոցներու փիլիսոփայութիւնը: Իր գործունէութեամբ դրապաշտ փիլիսոփայութեան ջահակիրներէն մէկը եղած է Օսմանեան Կայսրութեան մէջ:

[1] «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1887, էջ 61։

[2] «Գրական եւ Իմաստասիրական Շարժում», 1883, էջ 178

[3] «Օսմանեան կայսրութեան ժամանակաշրջանին արեւմտեան փիլիսոփայութեան հոսանքներու թափանցումը եւ տարածումը կը զուգադիպին յետբարեփոխումներու(թանզիմաթեան) շրջանին, երբ օսմանեան թուրք մտաւորականութիւնը ծանօթացաւ արեւմտեան գաղափարներուն, յատկապէս երբ սկսաւ հետաքրքրուիլ արեւմտեան լեզուներով, ինչ որ առիթ ընծայեց նաեւ փիլիսոփայական աշխատասիրութիւններու հանդէպ հետաքրքրութեան:

«Այս հետաքրքրութեան տուն տուող պատճառը այն համոզումն էր, որ կայսրութեան հասարակական եւ ռազմական խնդիրներուն լուծումը կարելի էր որոնել Եւրոպայի փիլիսոփայական մտածելակերպին ընդմէջէն:

«Թուրք փիլիսոփայութեան նշանաւոր պատմաբան Հիլմի Զիյա Իւլքենի համաձայն՝ «Մինչեւ այդ ժամանակ թանզիմաթեան մտաւորականները եւ նոր օսմանցիները հետաքրքրողը միայն քաղաքական միտքն էր: Արեւմտեան մտաւորական կեանքով կը հետաքրքրուէին այնքան որքան ատիկա սոյն նիւթին հետ կ’առընչուէր: Արդէն Ղազալի եւ Աւիցէննան բաւարար համարող այս սերունդը Եւրոպայի մէջ ուրիշ բան պիտի չփնտռէր, եթէ ոչ թեքնիքը եւ քաղաքական յեղափոխութեան ծառայելիք գաղափարները»։ (Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Յունուար 2019, էջ 147)», «Եղիա Տէմիրճիպաշեանի փիլիսոփայական գործունէութեան արժեւորումը օսմանեան փիլիսոփայութեան պատմութեան մէջ», Ճան Էրզուրումլուօղլու, անտիպ զեկոյց, Հայագիտական Միջազգային Գիտաժողով նուիրուած՝ Սեն Արեւշատեանի Ծննդեան 90ամեակին, Երեւան, 2019։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ԻԲՐ ԹԷ ԱՆԲԱՂԴԱՏԵԼԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ԲԱՂԴԱՏԵԼ

ՀԵՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ

Բարեկամբար՝ Anne Le Gall-Գազազեանի

Այստեղն ալ քարոտ է: Ծայրայեղ քարոտ է: Տուֆ չէ տեղական քարը, բայց քարը քար է: Միայն մասնագէտները ասոր մասին պիտի վիճաբանէին: Կրանիտը կարծր քար է: Տուֆէն կարծր է:

Տուֆ չէ, բայց ժամանակին այս քարով ալ անթիւ եկեղեցիներ, մատուռներ, խաչեր եւ շէնքեր կը շինէին: Ճարտարապետութիւնը հոս հարուստ է: Վստահաբար գաւառը համեմատաբար աւելի հարուստ էր, ժամանակին, կամ հոս հարուստներ կային, որոնք իրենց հարստութիւնը կ’ուզէին քարով արտայայտել:

Այստեղն ալ առանց քրիստոնէութեան գոյութիւն պիտի չունենար: Աներեւակայելի է պարզապէս: Անով հանդերձ կեդրոնական պետութիւնը էական դեր կը կատարէ քանի մը դարերէ ի վեր: Համեմատաբար քիչ դարերէ ի վեր: Գաւառը իր պետականութիւնը 1532ին կորսնցուցած է ֆրանսական գաւառ մը դառնալով: Նոր վիճակը ամուսնութեան եւ ուժերու յարաբերութեանց արդիւնք էր:

Այստեղն ալ ամայի գիւղերով լեցուն է: Ցեղասպանութիւն կամ այլ հալածանք տեղի չեն ունեցած: Պէտք չէ եղած: Հոս ալ մեռեալները կարեւոր դիրք կը պահանջեն: Հօրս գիւղին մէջ ամենէն կենդանի տեղը գերեզմանատունն է: Չափազանցութիւն չէ: Կը նախընտրէի որ ըլլար: Երկրին ամէն կողմէն կու գան գերեզմանները այցելելու: Ճիշդ է․ հոս գերեզմաններ կ’ունենանք: Հայերը միշտ այսքան բախտաւոր չեն ըլլար: Մեծ մայրս իր ընտանեկան գերեզմանը կը պաշտէ: Ատոր մէջ իր ամբողջ աշխարհը դրած է՝ իր մայրը, իր երկու ամուսինները եւ իր անդրանիկ մանչը՝  հայրս, այսինքն: Գերեզմանը միշտ մաքուր կը պահուի: Տարին մէկ անգամ մէկը կու գայ օճառով լուալու: Անգամ մըն ալ լրջօրէն նորոգուած է: Վստահ չեմ, որ ապրողներուն հանդէպ նոյն գուրգուրանքը կը ցուցուի: Գիտեմ, որ անհամբեր մեծ մայրս ալ հոն կ’ուզէ պառկիլ: Մահուան այս մօտիկութիւնը իմ սերունդիս համար անհասկնալի է: Մօտիկութի՞ւն է միայն կամ անտանելի փափաք: Հարիւր տարեկանի կը մօտենայ: Ալ պիտի չուշանայ:

Հոս ալ լեզու մը կը մեռնի: Անցեալ ամառ այս լեզուով խօսակցութիւն մը լսեցի: Սխալմամբ եկեղեցի մը մտած էի թաղումի մը ատեն: Երկու տարիքոտ էրիկ մարդիկ այս լեզուով կը խօսէին՝ կէս-հպարտ, կէս-ամչկոտ: Կամ ալ պարզապէս որովհետեւ իրենցն էր: Պարզ պարագայ մը չէ: Պարզը յաճախ պարզ չէ: Երկար ատեն հանրային տեղեր արգիլուած էր: Լեզուն դպրոցներուն մէջ ոչ միայն պզտիկներուն, բայց նաեւ չափահասներուն հեգնանք ու ծեծ կը պատճառէր:  Կոպիտ ու արդի կեանքին անյարմար կը համարուէր: Հանրապետութիւնը տարբերութիւններու չէր հանդուրժեր: Ամբողջ մարդկութեան առաջին ու միակ լեզուն պետականը պէտք էր ըլլար կամ շուտով դառնար: Յաջող էր այս քաղաքականութիւնը: Առանց աղմուկի լեզուն կը մեռնի կամ արդէն մեռած է: Ճշգրիտ մահուան թուականը չկայ: Ընտանիքիս մէջ միայն հայրս որոշ չափով գիտէր: Իր եղբայրները գրեթէ բան չեն գիտեր: Կորո՞ւստ է: Իսկական կորո՞ւստ է: Որո՞ւն համար: Ո՞վ պիտի որոշէ: Այս կորուստը ազատութեանս մասնակի պայմանն էր արդեօ՞ք: Այս կորուստը բազմաթիւ հետաքրքրութիւններս կը բացատրէ արդեօ՞ք:

Այսօր, անտրամաբանականօրէն, տեղանունները յաճախ երկու լեզուով գրուած են: Խօսողները անհետացած են, բայց հիմա հին լեզուն chic կը համարուի: Շինծու եւ մակերեսային տայվըրսիթին հոս ալ ազդեցիկ է: Այսքան յետ մահու յարգանք կ’արժէ: Այսօր ձայնասփիւռի ծրագիրներ կան այս լեզուով: Հոս եղած ատեն մտիկ կ’ընեմ: Գիտցած չորս-հինգ բառս չի բաւեր: Հարկաւ չի բաւեր: Արդէն չորս-հինգ բառ սորված ըլլալը հրաշք է: Փոխանցել ուզողներու բացակայութեան սորվիլը հրաշք է: Իսկական կեանքէն դուրս է այս լեզուն: Տեղեակ եմ, որ կեանքէն դուրս դրուած է: Այսքանը գիտնալը վիճակը չի փոխեր: Այս լեզուով մամուլ բնաւ չեմ տեսած: Երբեմն „Ouest-France“  օրաթերթին մէջ այս լեզուով կարճ յօդուածներ լոյս կը տեսնեն: Ըստ իս, լեզուն իր անհետացումէն վերջ կծու կատակի համ ունի: Գիտեմ որ պարբերաթերթեր կան կամ կային միայն սակաւ եւ հմուտ ընթերցողներու համար: Ընտանիքս այս շրջանակին չէր պատկաներ եւ չի պատկանիր: Միայն մեծ մայրս այս լեզուով ալ քիչ մը կարդալ սորված է: Կաթողիկէ եկեղեցին հին լեզուին համատարիմ էր: Մեծ մօրս գիտութիւնը քիչ ըլլալու է: Կրկնութեան վրայ հիմնուած է: Աղօթքներ եւ Սուրբ Գիրքի կտորներ գոց սորված ըլլալու է: Խօսած ատեն ինչպէ՞ս կ’արտայայտուի, չեմ կրնար գիտնալ: Գիտեմ, որ մեծ հայրս, իբր լաւ ֆրանսերէն գիտցող, մեծ համբաւ ունէր: Մարդուն երեսը դժբախտաբար բնաւ չեմ տեսած: Հայրս տաս տարեկան էր, երբ իր հայրը մահացաւ: Հոս ալ հայրեր անարդարօրէն կրնան անհետանալ:

Գիտեմ, որ այս լեզուին տարօրինակ մէկ բարբառը կը խօսին կամ կը խօսէին իմիններս: Կը խօսէին աւելի ճիշդ ժամանակն է: Պզտիկութեանս ագարակներուն մէջ ծեր ազգականներուն հետ խօսակցութեան միակ կարելիութիւնն էր ան: Լսած եմ կելտական հնչիւնները եւ լեզուին խիստ տարբեր մեղեդին: Լսածս կը բաւէ, որ անդրադառնամ, թէ այսօրուայ ձայնասփիւռէն խօսողները հին լեզուն յաճախ ֆրանսերէնի պէս կը խօսին: Գիտեմ, որ մեծ մօրս պարագային ճիշդ հակառակն է: Իր ֆրանսերէնը ոչ միայն արտասովոր, բայց ուղղակի սխալ, այսինքն բոլորովին օտար ձայներով, խօսելու ձեւերով եւ կառուցուածքով լեցուն է: Չեմ ուզեր ջանք թափողները անգթօրէն դատել: Նոյնիսկ դպրոցական ցանց մը հիմնած եմ: Ատոր անունը Տիուան (Diwan) է: Ծիլ ըսել է եղեր: Քիչ երեխաներ հոն կ’երթան: Դպրոցները առանց կեդրոնական պետական օգնութեան պիտի չդիմանան: Խնդալիք փարատոքս չէ՞: Մեծցած տեղս՝ այս գաւառէն հեռու, պարզապէս անիմաստ էր այս նիւթին մասին մտածել: Կելտախօս դպրոց երթալ կամ դասեր գտնել մեր մտքէն չէր անցներ:

Համաշխարհային երկորդ պատերազմին գերմանական իշխանութիւնները փափաքած էին այս լեզուին նպաստել: Նպատակն էր Ֆրանսան օր մը փոքրացնել եւ իբր նոր, անկախ պետութիւն մը անջատել: Անշուշտ կելտական լեզուն խօսողներուն մեծամասութիւնը տեղեակ չէր այս ծրագրին կամ ատելի կը գտնէր զայն: Այլուր եւ ուրիշ մարդոց կողմէ ամէն ինչ կ’որոշուէր: Այսպիսի նախաձեռնութիւններ լեզուի մահը միայն արագացուցած են: Ֆրանսայի ազատագրութենէն վերջ նացիական անցեալը մահապատիժի պէս բանեցաւ: Պատերազմէն յետոյ անհետացումը միակ բանական եւ նոյնիսկ բարոյական հեռանկարն էր: Գաւառին քաղաքները արդէն ֆրանսախօս էին: Տեղի պուրժուական դասակարգը հին լեզուն միշտ արհամարհած էր: Մեծ մայրս ալ քաղաք մը տեղափոխուեցաւ:

Ժողովուրդը դրամ շահելու վրայ կեդրոնացաւ: Քիչ մը տնտեսական կայունութեան հասնիլ կ’ուզէր: Հին լեզուին, անոր բարբառներուն մասին մտածելու ժամանակ, ախորժակ կամ ալ կարողութիւն չունէր: Կեանքը արագ կը փոխուէր: Հին լեզուն չփոխանցնելն ալ կը թուէր արագ յառաջադիմութեան մաս կազմել: Այս երեւոյթին մասին ո՞վ պիտի մտածէր:

Քիչ օրեր գտնուած այս տեղս, չխօսած այս լեզուս, այս անբնակ գիւղերը եւ լքուած-փլած ագարակները Մերձաւոր Արեւելքի մէջ չեն գտնուիր: Անհետացած լեզուն, որուն մասին խօսք եղաւ, արեւմտահայերէնը չէ: Զարմանալի՝ այս լեզուով Ար Մէն՝ քարը ըսել է: Իբր թէ անբաղդատելի պարագաներ իրարու հետ բաղդատելը ես շատ տեղին կը գտնեմ: Սիրտերը կը թեթեւցնէ: Մտքերը կ’առողջացնէ: Այս գաւառին անունը երկրորդական է: Չեմ գրած, բայց հետաքրքիր ընթերցողը դիւրաւ պիտի գտնէ: Միակ պարագան չէ երկրիս մէջ, ցամաքամասիս մէջ, մեր աշխարհին մէջ:

Մի՛ կարծէք, որ կորուստներ եւ անհետացումներ որեւէ տեղի առանձնաշնորհումն են:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՊԱՐԿ ԵՒ ՔԱՐՈԶ՝ ԵՐԿՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ

Հայկական համայնքներում յաճախ խօսւում է «հայկական զգացուﬕ» մասին, որ նա պակսում է երիտասարդութեան մէջ, որ առանց այդ զգացուﬕ հիւծւում է «հայկական ինքնութիւնը», որ համայնքների առաջնահերթ պարտականութիւնն է «մատաղ սերնդին» փոխանցել այդ զգացումը։ Հակիրճ ասած՝ «հայապահպանութիւնը» զգացական հարց է։

Ի հարկէ ես դեռեւս չեմ հասկացել, թէ ի՞նչ է նշանակում «հայկական զգացում» կամ որո՞նք են այդ զգացուﬕ տարրերն ու նշանները։ Սակայն կռահելով ասածի եւ համոզուածի միջուկը, պիտի «զգացում» բառը փոխարինէի «զգայարանք» բառով եւ վերոյիշեալ ամփոփումը՝ հետեւեալով՝ «հայապահպանութիւնը» զգայական հարց է։

Զգայարանքները հայ մշակոյթի մէջ որբակեաց են, կարծես թէ երկրորդական լինեն, թերագնահատելի՝ նոյնիսկ մեղք, մինչ հոգեկանը ծնողանում է եւ դառնում ճշմարտութեան, բարութեան ու գեղեցկութեան ակունք։ Հաւանաբար քրիստոնէութեան թիւրըմբռնումն է, որ սատարում է նման նախապաշարումների տարածմանը։ Ճիշդ է, որ քրիստոնէութեան մէջ արմատացած է մարմնի ու զգայարանքների հանդէպ թերագնահատանքն ու արհամարանքը այն աստիճան, որ Աստծուն մօտենալու եւ միանալու համար անհրաժեշտ է համարւում «սպանել» մարմինը եւ չէզոքացնել զգայարանքները։ Պղոտինը (205 Ք. յ.) նոյնիսկ ամաչում էր, որ մարմին ունէր։ Սակայն սա քրիստոնէական հայեցակէտ չէ, որովհետեւ նախ մարմինը Աստծոյ արարչագործութեան մաս է կազմում ու «բարի» է, եւ ապա կենդանի մարմինը հոգեկանի եւ զգայականի անքակտելի ամբողջութիւնն է։ Թոյլն ու չարն ու մեղքը սերում են այդ ամբողջութիւնից եւ ոչ թէ միայն մարմնականից կամ զգայականից։

Սակայն անկախ աստուածաբանական այս մտքերից մարդաբանութիւնը մեզ ուսուցանում է, որ ճանաչողութեան հիմքը զգայարանքներն են։ Թովմաս Ագուինացիի (1225-1274) նշանաւոր ասոյթը հանրածանօթ է՝ „Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu“, որը նշանակում է՝ «Իմացութեան մէջ ոչինչ կայ, եթէ նախօրօք զգայարանքների մէջ չի եղել»։ Լայպնիցը (1646-1716) լրացնում է այս գաղափարը շարունակելով՝ „nisi intellectus ipse“, «բացի ինքը իմացութիւնը»։ Այն ինչ որ ինձ այստեղ հետաքրքրում է ոչ այնքան ճանաչողութեան էութեան հարցն է, այլ գործնական այն հետեւումը, որ նոր սերնդին «հայկականութիւնը» փոխանցելու համար պէտք է զգայարանքներից սկսել իմացութեան հասնելու համար։ Զգայարանքները այսօր կրկին թերագնահատւում են, բայց լրիւ տարբեր պատճառով։ Այսօր թուայնացումն է, որ եռածաւալ իրական աշխարհը սեղմում է համակարգիչի երկածաւալ աշխարհում, մարդը սակայն եռածաւալ էակ է եւ երեխաների կազմաւորման համար հոտոտելիքը, շօշափելիքն ու ճաշակելիքը նոյնքան կարեւոր են, ինչքան համակարգիչի միջոցով տեսնելն ու լսելը։ Նոյնիսկ այս պարագային էլ իրական ձայներ ու գոյներ լսելն ու տեսնելը տարբեր են, եւ այս տարբերութիւնը նկատելն էլ կոփում է երեխաների նկարագիրը։ Ինքնութիւնն էլ, թէ անհատականը եւ թէ հաւաքականը, online չէ, այլ offline, ոչ թէ երկծաւալ, այլ եռածաւալ։

Համայնքները փորձում են ամէն գնով առինքնել երիտասարդութիւնը, իրենց ներգրաւել համայնքային աշխատանքների մէջ, որպէսզի երբ հին սերունդը հրապարակից քաշուի, նոր սերունդը ստանձնի եւ շարունակի համայնքային կամ գաղութային աշխատանքները։

Այս ջանքերում համայնքներն ու հովիւները կեդրոնանում են երիտասարդների վրայ եւ յաճախ մոռանում են մանուկներն եւ մանուկների ծնողները։ Մինչ բարդ է թափանցել երիտասարդների գիտակցութեան ու ներաշխարհի մէջ եւ աւելի ժամանակատար՝ եթէ նրանք արբունքի տարիքի մէջ են, աւելի դիւրընթաց է հասնել մանուկների անգիտակցին՝ զգայարանքների միջոցով։ Հինգ զգայարանքների միջոցով կարելի է մանուկներին ընտելացնել, մտերմացնել հայ մշակոյթի հետ եւ յուսալ, որ աւելի ուշ, երբ երեխաները մեծանան, այդ մտերմութիւնը հանգի հարազատութեան։ Սակայն այս բոլոր նկրտումները ապարդիւն կը մնան, եթէ ծնողները չգործակցեն եւ ամբողջ պարտականութիւնը բեռնեն համայնքների եւ հոգեւորականների ուսերին։ Մինչ երիտասարդների պարագային ծնողների դերը սահմանափակ է, մանուկների պարագային դա էական է։

Այս ներածականից յետոյ ահաւասիկ իմ երկու առաջարկները։

Ա․) Պարկ

Ամէն հոգևորական թող երեխաներ մկրտելուց յետոյ ծնողներին մի պարկ նուիրի։ Այդ պարկը թող հինգ զգայարանքները սնող հինգ առարկաներ պարունակի՝ բոլորն էլ հայկական յղումներով, ինչպէս ներոյիշեալ ցանկում։ Այս ցանկը ոչ սպառիչ է, ոչ վերջնական, ոչ էլ հարկադրական։ Կարեւորը սկզբունքն է, իսկ օրինակները փոխարինելի են։

Տեսողական Այբուբենը՝ ամէն գիր տպուած, գծագրուած կամ լուսանկարուած առանձին թուղթի վրայ
Լսողական Կոմիտասի որեւէ մի մանրասկաւառակ
Ճաշակելիք Նուռ
Շօշափելիք Տեսանելիքի նման
Հոտոտելիք Խունկ կամ Papier d’Armenie

Երբ երեխան չոչում կամ խաղում է, թող գրերը երեխայի շրջապատում լինեն՝ յատակի կամ գորգի վրայ, որպէսզի ինքը խաղալու ժամանակ այդ գրերը անընդհատ տեսնի։ Երեխաների աչքն ու ձեռքը պիտի տեսնեն, շօշափեն, ակռկեն այս առարկաներին, առանց որ ծնողները երկար-բարակ այբուբենի կամ հայերէն լեզուի մասին խօսեն կամ այդ գրերը դիտումնաւոր երեխաների ուշադրութեանը յանձնեն։ Իրենց առկայութիւնը երեխաների շրջապատում բաւարար է։

Նոյն անուղղակի կերպով թող երեխան խաղալու ժամանակ ենթախորքում Կոմիտասի երաժշտութիւնը լսի՝ օրը գոնէ մէկ ժամ։ Այսպիսով մանուկները կամաց- կամաց կը մտերմանան հայկական երաժշտութեան եւ հայկական դասական երաժշտութեան հետ, առանց ծնողների առընթեր բացատրութիւնների կամ մեկնութիւնների։ Նոյն սկզբունքը կարելի է կիրառել միւս առարկաների պարագային։ Նուռի օշարակ եւ խունկի կամ Papier d’Armenie-ի բոյր։

Հոգեւորականները թող այս պարկը մկրտութիւնից յետոյ յանձնեն ծնողներին եւ իրենց հակիրճ բացատրեն այս միջոցառման նպատակն ու սկզբունքը։ Սա առաջին քայլն է։ Իսկ երկրորդը, նոյնքան կարեւոր, այն է, որ մկրտող հոգեւորականները պարբերաբար, տարին երկու անգամ, հանդիպեն ծնողներին եւ տեղեկանան, թէ արդեօ՞ք իրենք գործադրում են այս առաջարկը եւ որո՞նք են իրենց փորձառութիւնները։ Այս խօսակցութիւնն ու պարբերական յիշեցումը անհրաժեշտ է, որովհետեւ ծնողները նոյնքան ուղեցոյցի պէտք ունեն, ինչքան մանուկները։

Բ․) Քարոզ

Այս կիրառական կէտին ուզում եմ աւելացնել վարդապետական մի կէտ՝ պատարագիչների քարոզների բովանդակութիւնը։

Ինչքան լաւ կը լինէր, եթէ հոգեւորականները նաեւ այն հարցի մասին քարոզէին, որ զգայարանքներն էլ կրթութեան ու կրթանքի կարօտ են, որ թուայնացած այս ժամանակում հաղորդակցութեան նոր միջոցները պէտք է գիտակցաբար ու վերապահութեամբ գործածուեն, որ ծնողները պէտք է իրենց ընտանեկան կեանքում ժամեր վերապահեն՝ մանաւանդ երեխաների ներկայութեամբ, որոնց ընթացքին իրենք ոչ բջիջային հեռաձայնը գործածեն, ոչ համացանցում դեգերեն եւ ոչ հեռատեսիլ նայեն, այլ երեխաների հետ խաղան, երգեն, պարեն, արտասանեն, այսինքն բոլոր զգայարանքները բանեցնեն։

Հաղորդակցութեան այս նոր միջոցները մեզ նոյնիսկ անասնացնում են։ Անասունը իր հակազդեցութիւնների մէջ անմիջական է, որովհետեւ իր բնազդը անխաթար է, մինչդեռ ասունը, այսինքն մարդը, թոյլ եւ անորոշ բնազդ ունի եւ մշակոյթ է ստեղծում զսպելով իր կիրքերը, զգացումներն ու ձգտումները։ Անասունը չի կարող ինքն իրեն զսպել եւ հետեւում է իր բնազդին։ Հաղորդակցութեան նոր միջոցները մեզ ստիպում են SMS-ին, Facebook-ին, twitter-ին եւ այլն անմիջապէս պատասխանել, անմիջական ներկայութիւն ցուցաբերել, անմիջապէս կարծիք յայտնել՝ համաձայնել, հակառակել, հաւանել։ Այս անմիջականութիւնը անասնական է, ոչ ասնական, մարդկային։ Այսօրուայ գոնէ Եւրոպայում տիրող հանրային դիւրագրգռութիւնն ու յարձակողականութիւնը այս անմիջականութեան հետեւանքներն են։

Ինչքան լաւ կը լինէր, եթէ հոգեւորականները նաեւ այն հարցի մասին քարոզէին, որ երեխաների կեանքը կշռոյթի պէտք ունի՝ ամէնօրեայ կանոնաւոր կրկնութեան։ Այս առօրեայ կշռոյթը կոչւում է ծէս։ Ծէսը եւ ծիսակատարութիւնը միայն կրօնական երեւոյթներ չեն, այլ ընդհանուր մարդկային։ Ընտանիքներն էլ պէտք է մշակեն իրենց ծէսերը, որոնք երեխաներին վստահութիւն են ներշնչում եւ ինքնավստահութիւն տալիս։ Ծէսն էլ կրթութեան ու կրթանքի մաս է կազմում։

Եւ ինչքան լաւ կը լինէր, եթէ հոգեւորականները նաեւ այն հարցի մասին քարոզէին, որ խօսելուց բացի լռելն էլ առաքինութիւն է։ Յովհաննէս Մանդակունի կաթողիկոսը (410-490) «լռութիւնը» դասում է, «խոնարհութիւնից» առաջ, կարեւոր առաքինութիւնների շարքին։

Բեռլինի Յիսուսեան գիշերօթիկ մի վարժարանում տնօրէնը ամէն առաւօտեան աշակերտների հետ նախաճաշից առաջ մատուռ է գնում ոչ թէ առաւօտեան պաշտամունքը կատարելու, այլ երեք վայրկեան միասնաբար լռելու համար։ Հայերէնում «լռել» եւ «լսել» բառերը նոյն ակունքը ունեն։ Լսելու համար լռել է պէտք։ Նաեւ եկեղեցում։ Ինքնամփոփուելու ու կեդրոնանալու յատկութիւնները զօրացնում են երեխայի անհատականութիւնը եւ նպաստում իր առօրեայ յաջողութեանը։ Դասական հռետորութիւնը ուսուցանում է ոչ միայն լաւ խօսելու արուեստը՝ ars bene dicendi այլ նաեւ լռելու արուեստը՝ ars tacendi, որը չի հակադրւում խօսելուն, այլ ամբողջացնում է խօսելու արարքը։ Լռելու ունակութիւնն էլ կրթութեան ու կրթանքի մաս է կազմում։

Երբ հոգեւորականները այս հարցերի մասին քարոզեն, կ’օգնեն ընտանիքներին, կը նպաստեն երեխաների կրթութեանը, իրենց կ’ընտելացնեն հայ մշակոյթի հետ եւ կ’ուսուցանեն, որ աղօթել ոչ թէ միայն խօսել է նշանակում, այլ նաեւ լռել՝ լսելու համար։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԼԵԶՈՒ

25624849_826630717518929_1737001431_o

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Կան մարդիկ, որոնք կը թափառին մայրենի լեզուին հարուստ, զգլխիչ ոլորտներուն մէջ, կան նաեւ մարդիկ, որոնք քովէն կ’անցնին անոնց առանց բան մը տեսած կամ զգացած ըլլալու: Ես առաջիններէն եմ, նոյնիսկ կը խոստովանիմ, որ կոյրզկուրայն կը շրջիմ այն ոլորտներուն մէջ:

Ո՞րն է մայրենի լեզուն հայ մարդուն համար, եթէ ոչ իր ապրած երկրին լեզուն:

Ո՞րն է արդեօք հայ մարդուն համար ամենադիւրին լեզուն, եթէ ոչ իր ապրած տեղւոյն լեզուն:

Շա՜տ բան յուսալով մտեր եմ հոն ու կը զբաղիմ այն առարկային հետ, որ է հայերէն լեզուն: Սակայն ան իր փայլը կորսնցուցած է այլեւս, ինչու որ մարդիկ ամէն բանը նիւթապէս կը կշռեն այս ատեն: Ուստի լեզուն մարդուն համար բան մը չի նշանակեր, ոչ շահաբեր զբաղում մըն է, ոչ ապագային հասնելիք բարձրացման կէտ մը, նշաւակ մը եւ ոչ այլ երկրի մը մէջ ընդունելի առարկայ մը:

Խօսքս յաճախ արեւմտահայերէնի մասին է:

Ա՜խ, հայերէնը. հեռու այլեւս այն մարդուն համար, որ իր կեանքը հաստատած է Սփիւռքի երկիրներէն մէկուն մէջ եւ արդէն պատրաստ է գործածել այն պետութեան լեզուն, որ ո՛չ իրն է, ոչ ալ այն երկրին: Պարագան այնպէս է նոյնիսկ, որ արեւմտահայերէնը ընդունելի չէ հայրենիքի մէջ. գրեթէ ո՛չ մէկ գործնական տեղ ունի ան Հայաստանի մէջ եւ կամ ունի՞ ու ես չեմ գիտեր կամ չհանդիպեցայ:

Քանիցս գտնուեր եմ հոն: Սակայն այս վերջին անգամ ինծի այնպէս թուեցաւ, որ հասարակութեան կարծես պատուիրուած է, որ արեւմտահայերէնը չհասկնայ: Լա՛ւ, թող չհասկնայ արեւմտահայերէնը, սակայն հասկնալի է պարսկերէնը, ֆրանսերէնը, անգլերէնը եւ նոյնիսկ չինարէնը. հապա իմ լեզո՞ւս, հայերէ՞նը:

Պանդոկին մէջ ինկեր եմ անկողինէն – մի՛ խնդաք, ո՛չ թէ քնանալու պահուն, այլ՝ եզերքը նստելու. եւ արդէն անկողին ալ չէր, թերեւս մէջքը անհանգիստ մարդուն հրամցուած տախտակի վրայ հանգչելու դրութիւն մըն էր․ երբ առտու արթննաս, արդէն ինկած ես ձիէն եւ անդամալոյծ դարձած – խնդիրս, ցաւս, անհանգստութիւնս եւ չեմ գիտեր ինչս, հասկցնել կը ջանամ պատասխանատուին, որ ինծի կը պատասխանէ.

– Ախր, տիկին, չեմ հասկանում…

Վա՜յ, մամա ճան… չե՞ս հասկանում…

– Բա՛, հայերէն եմ խօսում, ասում եմ, թէ ինկել եմ պանդոկին անկողինէն, ո՞նց չես հասկանում:

Եւ մէկ ձայն կը գոռամ.

– Պիտի գանգատիմ ձեզի համաշխարհային զբօսաշրջկութեան կեդրոն – ո՞րն է ատիկա եւ ո՞ւր է՝ ես ալ չեմ գիտեր: Ես ախոռէն չեկայ. եկո՛ւր ու տե՛ս, թէ ապրած տեղիս բնակիչը օտարը, զբօսաշրջիկը գոհ ձգելու համար ինչպէ՞ս կը վարուի…:

Յաջորդ օր ինծի կը տրամադրուի հանգիստ սենեակ մը ու յաղթանակը տարած ըլլալու գոհունակութեամբ կը հարցնեմ պաշտօնեային.

– Ախր, տիկին, օրիորդ, ինչ ապուրս ես… հիմա հասկանո՞ւմ ես ինձ…:

Իմ մայրենի լեզուս հայերէնն է:

Մահմետական երկիրներու մէջ ի՞նչ բան կարելի է ըլլալ եւ ո՞ւր հասնիլ մայրենի լեզուով, քանի որ կրօնքը՝ քրիստոնէութիւնն ալ բաւական տարբեր երանգներով կը ներկայանայ այդ մարդոց, այդ երկիրներուն մէջ: Եթէ «համայնք» կոչուածն ալ կամաց-կամաց կը կորսնցնէ մայրենիին էական իմաստը, արժէքը եւ որպէս ինքնութեան առարկայ անոր անհրաժեշտութիւնը, հայ վարժարանին առաքելութիւնը. ա՛լ ի՞նչ ընել, ո՞ւր երթալ…:

Իմ մայրենի լեզուս հայերէնն է. թէեւ շատերուն համար մայրենին կրնայ ըլլալ երկրին տեղական լեզուն, բնականաբար: Շատ թերութիւններ ունեցաւ համայնքը այս գետնի վրայ. բացուածքին առաջքը առնել կարելի չեղաւ, որովհետեւ մենք՝ հայերս ունինք սովորութիւն մը, որ մեր հպատակած երկրին պայմանները կը կապկենք, կը զմայլինք այդ օտարով, տալով մեր ինքնութենէն, սովորոյթներէն եւ արժէքներէն:

Աշակերտութեանս շրջանին «Թանգարան»ը կ’օգտագործէինք որպէս դասագիրք եւ դեռ մինչեւ հիմա եւ նոյնիսկ դար մը առաջ ալ… «Թանգարա՛ն»…: Գիրքի նիւթերուն մէջ մխրճուիլ ինծի համար կը նշանակէր զանոնք գոց սորվիլ ու արտասանել բարձրաձայն կամ մտովի. գոց ընելը սորվելու միջոց մըն էր ինծի համար, որուն կը դիմէի: Ներկայ դարուն համար շատ սխալ կարելի է որակել այս ձեւը, սակայն որո՞ւն հոգը, ի վերջոյ ես իմ ըրածովս գոհ էի եւ բաւարարուած: Ատոր կը պարտիմ կարդալու, բառամթերքի ճոխութեան եւ ուղղագրութեան ըմբռնումս, որ արդէն զարմանալի տուեալներ չեն լեզուն գիտնալու համար: Նոր ստեղծուած դրութիւն մը չէ ասիկա:

Հարկաւ գիտական նիւթերը կրնան տարբեր ազդեցութիւններ ունենալ ուղեղին վրայ եւ ուղեղը զանոնք կը ջանայ ըմբռնել տեսնելով, փորձելով, վարկածներու կամ փաստերու վրայ յենլով, բայց չէ՞ որ հայերէնն ալ ունի իր լեզուագիտական նրբութիւնները: Հայերէնի լուսահոգի ուսուցչուհիս գրեթէ ամէն դասի կը կրկնէր. «Հայերէնը լոժիք լեզու է»: Այո՛, թէեւ լոժիք է, սակայն դժբախտաբար այդ սերունդները չմնացին, որ անոր մօտենան գիտականօրէն, որպէսզի հասկնան վտանգին լրջութիւնը:

Թուաբանութիւնը կամ բնագիտութիւնը եւ կամ տարրաբանութիւնը սորվելու համար անձը կը փորձէ, կը լուծէ, կը փաստէ եւ գիւտ մը կը կատարէ, իսկ լեզուն ալ կը գեղեցկացնէ, առաքինութիւններ կը շնորհէ եւ անոր ինքնութիւնը կը պահէ, որոնց ակը հայերէնն է հայ մարդուն համար:

Վերադառնամ դասագիրքին եւ իրականութեան մէջ շատ մը դասագիրքերու. ո՛չ միայն աշակերտական շրջանը, այլեւ ուսուցչական ասպարէզն ալ առիթներ շնորհեցին, որ գոց գիտնայի «Հայ Գեղջկուհին», հակառակ որ անգամ մը նոյնիսկ չէի տեսած հայ գեղջուկ կին մը կամ այր մարդ մը այն գիւղերուն մէջ, Կարսի, Կարինի, Վանի եւ կամ այլ նահանգներու կամ գիւղերու մէջ…: Տեսե՞ր էի անոր գեղջկական ապրելակերպը՝ քակորն ու աթարը պատրաստելու կերպը, անասունները կթելը եւ իր մանուկին համար պատրաստած օրօրոցը եւ արտասանած օրօրները. բայց այս նիւթերը գոց գիտէի:

Գոց արտասաներ էի Հրանտ Ասատուրի գրի առած «Ծերուկ Մալթըզ»ը. ընկերներս ափ ի բերան դիտեր էին, խորհելով որ պարտաւո՞ր էի արտասանել: Այո՛, սորվեր էի, բայց չէի ճանչցեր աշակերտութեանս եւ աւելի վերջ, Մալթըզին պէս, որ էր Ծերենցը, Տոքթ. Յովսէփ Շիշմանեանը կամ Հրանտ Ասատուրի նման պատկառելի անձնաւորութիւններ, որոնցէ ազդուէի ու կազմէի կեանքիս աշխարհահայեացքը: Ափսո՜ս, փշաքաղուեցայ պահ մը:

«Եղեւինները». չգտնուեցայ Մատթէոս Զարիֆեանի պտտած անտառներուն մէջ: Իրօք, այն անտառները, ուր եղեր էր վաղամեռիկ բանաստեղծը…

«Նարեկը եւ Նարեկացին» կը կարդայի, բայց տան մէջ չունէինք Նարեկ մը եւ նոյնիսկ եթէ ունեցած ըլլայինք, ո՛ր ծակին մէջ պահելու էինք, որ մէկու մը ձեռքը չանցնէր:

Ո՜հ, կոյրզկուրա՞յն կը պտտիմ հայերէն լեզուին հնչեղ, ոսկեղնիկ բառերով ճոխ մրգաստանին մէջ ու ամէն անգամ կը վառեմ այն կանթեղը, որ կը պատկանի Լուսաւորիչին, հաւատքս ամուր պահելու: Ի՜նչ տանջող կրակ է այս, Աստուա՜ծ իմ…: Ան կը մարի՞, ե՞րբ պիտի մարի, ե՞րբ յագեցում պիտի գտնեմ եթէ ոչ… ընթերցելո՞վ, գրելո՞վ, արտասանելո՞վ… եւ կամ միայն ողբալով:

Ըստ պատշաճի նորէն կ’օգտագործեմ «Թանգարան»ը աշակերտներուս համար, սակայն իւրաքանչիւր նոր նիւթին՝ պահանջք կը զգամ ըսելու, թէ ներկայիս չկայ «Գիշերապահը», «Գիւղիս Ճամբան», «Սրինգը»: Անոնք ալ նորէն ափ ի բերան եւ շշմած կը նային երեսս, ինչպէս կը նայէին դասընկերներս երբ կ’արտասանէի երկարաշունչ նիւթերը, ու աչքի պոչով կը քննեն, որ արդեօք նիւթերը կը կարդա՞մ, թէ կ’արտասանեմ եւ արդէն հարցումը շատ հեռուն չէր. «Դուք գո՞ց ըրիք: Ձեր գոցը ինչո՞ւ մենք կը կարդանք»:

Ե՞րբ պիտի նորոգուինք… ու հասկցնենք որ հայերէնը վտանգուած լեզուներու շարքին պէտք չէ ըլլայ… հայերէնը նոր սերունդին կողմէ անտեսուած լեզու պէտք չէ ըլլայ…:

Հայ գրականութիւնը միայն անցեալին չունէր իր ճոխ արտադրութիւնը, այսօր ալ կան շա՜տ արտադրութիւններ, որոնք կը հրամցուին Սփիւռքի մէջ սփռուած մարդոց կողմէ: Ո՞վ կը կարդայ եւ վառ պահել կը ջանայ հայ գրականութիւնը:

Վա՜հ մեզի, վա՛հ-վահ մեզի, որ ամէն բան կը նորոգուի, կը մշակուի, սակայն ոչ իմ ապրած երկրին մէջ հայերէնի դասագիրքերը յաճախ: Արդէն չպէտք է նորոգել, ինչու որ բացի հայերէն դասէն, միւս բոլոր դասերը կը դասաւանդուին երկրին տեղական լեզուով:

Կը կաղկանձեմ, կը հատնիմ, կը նուաղիմ, ուժասպառ կը զգամ այն պարագային,  որ մայրենի լեզուս հասած է այն կարմիր գծին եւ դատապարտուած է մոռացութեան:

Ներեցէ՛ք, ո՛վ Սուրբ Մեսրոպ, ո՜վ սուրբեր, ձեր գրիչէն ելած աղօթագիրքերը պիտի թաղուին ժամանակի կորուսեալ խաւերուն մէջ եւ անոնք միայն պիտի պահպանուին «Թանգարան»ներու մէջ, ո՛չ կենդանի արարածին բերանը:

Արդեօք մե՞ղք կը գործեմ, Տէր Աստուած, որ նման ժխտական գաղափարներու ազդեցութեամբ տարուած եմ: Կը փափաքիմ, որ յոյս ունենամ ու յոյսս չհատնի եւ վառ ըլլայ ան, որ զերծ մնամ ինքնութիւնը, մշակոյթը կորսնցնելու վտանգի մեղքերէ. վա՜յ ինձ, վայ ինձ, ո՞ր մէկը պատմեմ, ո՞ր մէկը խոստովանիմ…:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲԱԶՄԵՐԱՆԳ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ

19496185_745337515648250_2115452391_o

ՇԱՌԻ ՔԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Փետուրէ բաճկոնիս մէջ փաթթուած, ծանր պայուսակս ուսիս, տաքցած, տկարացած, դիմումին հարցումներուն վրայէն թեթեւ ձեռքով, արագ կը պատասխանեմ՝ «այո», «ոչ»։ Ընթացքս յանկարծ կը դադրի։ Կը կենամ վերջին հարցումին առջեւ՝«Ի՞նչ է ձեր մայրենի լեզուն»։ Մատիտը մատներուս մէջ կ’ոլորեմ։ Անվստահ ու տարտամ, անոր առջեւ ալ նշան կը գծեմ։

Դուրսը սաստիկ ցուրտը երեսս կը հարուածէ։ Կը քալեմ դէպի հանրակառքի կանգառը եւ կը կայնիմ ճամբորդներուն շարքին վերջը։ Հարցումը միտքս կու գայ նորէն։ Արդեօք տուած պատասխանս ճի՞շդ էր։ Անցեալէն՝ պատճառաբանող ու վիճաբանող ձայներ ականջիս մէջ կը հնչեն՝ «Մայրենի լեզուն այն լեզուն է, որով մարդ կը հաշուէ…», «Չէ՜, որով կը հայհոյես…», «Բոլորդ ալ կը սխալիք, ձեր երազներուն մէջ խօսած լեզուն՝ այդ մէկը միայն պիտ’ ըլլայ»։

Կիսափակ աչքերով մտածումներու մէջ կը կորսուիմ։ Ցուրտին կայնած, օճախի մը ջերմութեան կը կարօտիմ։ Տաք, հանգստաւէտ թէյ մը եւ երաժշտութեան քնքուշ վայելքը կը պատկերացնեմ արդէն։ Անգիտակցաբար միտքս կու գայ Օմ Քալսումէն մեղեդի մը։ Որեւէ ուրիշ օր շատ բնական պիտի համարէի արաբական երգի հանդէպ հակումս, նոյնիսկ պիտի չնկատէի զայն, սակայն քիչ առաջ հանդիպած մայրենի լեզուի հարցը ուշադրութիւնս կ’արթնցնէ եւ կը սկսիմ մտածել…

«Ճոռ էլ խայթ»… «լա եամօ»… թէեւ բոլորովին օտար եւ անհասկնալի, սակայն ականջիս շատ ծանօթ ու մտերիմ, ասորական բարբառի հնչիւնները՝ իբրեւ ինքնութեանս զարմանալիօրէն զուտ արտայայտութիւն, կը յիշեցնեն հին աշխարհ մը, հին ժողովուրդ մը, պատկանելիութեան զգացումի հաւաստիքը։ Մեծ մօրս շրթներէն եկած Մարտին ու Միտիաթ անունները կ’ակնարկեն շօշափելի տեղերու, առանց սակայն բերելու այնպիսի գիտակցութիւն մը, որ զիս մղէր դէպի քարտէս մը, անոնց իսկական տեղը գտնելու նպատակով։ Կարծես մոռացութեան դատապարտուած այժմու երեսը ժխտելու համար ան դարձած էր հայրենիքի յիշատակ, երազ։

Ասորական բարբառի մնացուքը մօրս ու մեծ մօրս միջեւ հաղորդակցութեան գաղտնի լեզուն էր, որ կը լսուէր, անմիջապէս որ խոհանոց ոտք կոխէինք…։ Խօսակցութեան նիւթը իսկոյն կը փոխուէր եւ լուրջ-լուրջ, մայրական կերպարները կը դառնային ճաշի պատրաստութեան գործին՝ Մարտինի աւանդական կերակուրներուն, որոնք տարիներով, մինչեւ Թուրքիա այցելելս, զուտ արաբական կը կարծէի։

Ասորականը եգիպտականին կը խառնուէր, – Արեւմուտք հասնելէ առաջ, մերիններուն ճանապարհը շրջան մը կանգ առած էր հոն՝  համաշխարհաքաղաք Գահիրէի մէջ, – Եգիպտոսի շարժանկարի ոսկեդարը, երգն ու պարը, արգիլուած սիրոյ հեքիաթային պատմութիւնները, թատերականը, ողբերգականը, զուարճալին, ամէնքն ալ կը թափանցէին մեր տունէն ներս, մինչեւ անգամ արքայական մուլուխիյյէն։ Ամառը, քեռիիս պարտէզին մէջ, ծունկի բարձրութեան հասած մուլուխիյյէի բոյսերը կը նմանէին ցորենի դաշտերու։ Հունձքը կը տեղաւորուէր պատշգամին վրայ՝ հսկայական դէզ մը, որու շուրջ հաւաքուած հինգ մանուկ, փոքր մատներով, տերեւները մէկ-մէկ կը քաղէինք։ Տարիներ ետք, չափահաս զարմիկներ, երեկոյ մը, գարեջրատան սեղանի մը շուրջ, կը յիշէինք քեռիին կողմէ սահմանուած մեր պատիժը։ Յանկարծ լուռ, տխրած, հին օրերը կարօտցած, զմայլելի տեսարաններ կը վերյիշէինք՝ թրջած մուլուխիյյէն արեւուն շողերուն տակ գետինը սփռած, անոր կանաչ ապուրը՝ հոտաւէտ փիլաւին վրայ…։ Մեր մէջի ծաղրածուն կը սկսէր Էտտի Մըրֆիի, Ռոպին Վիլլիամզի տողերը յիշել։ Մելամաղձոտութիւնը կ’անհետանար, կատակներն ու խնդուքը կը սկսէին, եւ կը կորսուէինք հին ամերիկեան կատակերգութիւններուն մէջ, որոնցմով կ’անցընէինք Շաբաթ երեկոները, եւ Երկուշաբթի առտու հազիւ դպրոց հասած, դասընկերներուն հետ արդէն գոց սորվուած խօսքերով դերասանները կը ծաղրէինք։

Ճիշդ այդ Երկուշաբթի առտուներուն նման առտու մըն էր, երբ աչքերս հանդիպեցան տղու մը աչքերուն, եւ առաջին անգամ զգացի այդ հրեղէն ճառագայթը, որ կը թափանցէ սիրտէն ներս եւ յանկարծ կը ծագեցնէ տակաւին պատանի աղջկան մէջ կանացիութեան զգացումը։ Խնդուքի աղմուկին մէջ հասարակ ընկերութիւնը դարձաւ սէր։ Կատակ մը, ծաղր մը, ձեւացում մը, վայրկենական առիթ մը ու հարուած մը, «Դրիզ Գամբանի»ի Ճաքին անընդհատ աջ ու ձախ սայթաքումները, անճարակ ձեւերը ծաղրելով, յանկարծ վրաս ինկաւ ան։ Բոլորը խնդալէն ճաթեցան։ Ես ալ, ապշած, կը նայէի իրեն ու ինք՝ ինծի։ Այդ դէպքին յիշատակը մեր միջեւ երկար տարիներ մնացած էր խնդուքի պատճառ, կամ նեղութեան պահերուն՝ հաշտութեան։

Մեր ազգային դպրոցէն ներս, կատակաբանութեան ու զուարճութեան լեզուն՝ անգլերէնը ամերիկեան, թարմ, արագ, աշխոյժ, թեթեւ, կտրուկ, սրամիտ, հոլիվուտեան անգլերէնն էր, որ մեր զրոյցները կը կէտադրէր՝ «եու նօո՞ւ»ներով, իսկ մահացած հօրս մայրենի լեզուով կ’երգէինք ու կը բացագանչէինք հայկական ոգին, հայրենիքի կարօտը, կ’երազէինք այն օրը, երբ մեր աչքերով պիտի տեսնէինք ամպածրար Արարատը։

Վիպականը, զգացականը, քմոյշը գտայ գրական լեզուին մէջ, օր մը, երբ  տարին զիս առաջին անգամ մեր թաղի գրադարանի մեծերու բաժինը։ Գիրքերու դրախտ մը՝ անսահման, իրարու փակցուած, ետեւ ետեւի շարուած, ամէն մէկուն մէջ պարունակուած ամբողջ աշխարհ մը, ուր ես, ամէն առտու, ամէն իրիկուն, դպրոցական հանրակառքի մանուկներու աղմկոտ խաղերուն կամ գիշերուան լռութեան մէջ, պատուհանի մը քով կծկտած, կամ ծածկոցիս տակ, լոյսին քով թաքնուած, կը գողնայի օրուան ազատ ժամերը ու կը դառնայի Հայտին՝ զուիցերիական Ալպերուն վրայ, կամ ալ Լորա Ինկալզը՝ մարգագետնի մեկուսի փոքրիկ տնակին մէջ եւ կ’ապրէի անմեղ աղջկայ մը գիւղական կեանքը։

Տարիներ ետք, հրապուրուած Գոլէթի եւ Ֆլօպերի կատարեալ տողերով, պատկերներով, դարձուածքներով, այնպիսի ներդաշնակ բառերու շարուածքով, որոնք գրականութեան պատմութեան մէջ չէին տեսնուած, ֆրանսական մշակոյթի մէջ թաթաւուած, ներշնչուած այլափոխութենէն, սադրանքէն, նոյնիսկ գայթակղութեան եռանդէն, ես ալ դարձայ Գոլէթ մը՝ քմայքի, հաճոյքի, զգայասիրութեան թագուհի։ Իգական բազմապատիկ երեսներ ընդգրկելով, մինչեւ անգամ խենթութիւնը, մոլուցքը՝ մարմնաւորած քեպեքցի երգչուհի Տիան Տիւֆրէնի կողմէ, որու կերպարը ժամանակ առ ժամանակ ինծի համար անհրաժեշտութիւն մըն էր։ Լսելով զինք՝ մէջս բան մը կը յագենար, որու սակայն անունն անգամ չէի գիտեր։

Սէրը՝ քնքուշ ալիքը, որ կամացուկ կը բարձրանայ, մինչեւ որ ողողէ ամբողջ էութինը, որ ուրիշին աչքերուն, անոր հոգիին մէջ կը ցոլացնէ նոյնիսկ իրենը, այդ կատարեալ, իտէալ սէրը, ծագեցաւ մէջս Գլոտ Լելուշի «Տղամարդ եւ կին» ֆիլմը դիտած պահուս։ Ֆիլմին սկսելէն առաջ, քովս նստած երիտասարդ տղան, շարժանկարչութեան ուսանող, արուեստագէտ, փիլիսոփայ, բանաստեղծ տղան, որ ուզեց ծանօթացնել ինծի իր սիրած գեղարուեստական գործերը, ընկերս, դասընկերս, աչքերուս հասարակ թուող այն տղան, երկու ժամ վերջ յանկարծ դարձած էր իղձ, հոգիի պահանջք, շրթներէն ելածը նուագի նման հոգիիս կը խօսէր, մտաւորական անհրաժեշտութիւն՝ Ֆուգօ, Տեռիտա, կառուցողապաշտութիւն, յետկառուցողապաշտութիւն։

Մեր պատմութիւնը տեւեց տարիներ, ընթացաւ մեր կեանքի փորձառութիւններով՝ ուսանողական, սիրոյ յաջողութիւններով եւ ձախողութիւններով, մինչեւ որ հասաւ ողբերգական վերջին՝ «Oublie-moi, c’est fini, je ne suis pas pour toi»։ Վիշտս ու տառապանքս ալ տեւեցին տարիներ, եւ երբ այդ եղանակին առաջին հնչիւնը հազիւ ականջիս գար՝ «լա՜ լա՜ լալալալալա՛, լալալալալա՛, լա՜լա՜լա՜ լալալալալա՛ լալալալալա՛…»՝ սիրտս կը բաբախէր, թէ տխրութեան, թէ երջանկութեան զգացումներով, եւ մնաց մինչեւ այսօր՝ երկարաձգուող շարժումի մը պէս։

Սիրոյ համար ապրած եմ, նուիրուած եմ ֆրանսերէնին, անգլերէնին, եւ կամաց-կամաց սկսած եմ նուրբ եւրոպական լեզուով թէ՛ համրել, թէ՛ հայհոյել, թէ՛ ալ երազել՝ «Je t’aime, je t’aime, oui, je t’aime»

Սակայն աշխարհը կը շփոթեցնէր՝ այլազան ինքնութիւններով կարելի չէր ներկայանալ, ոչ ալ ընդունուիլ։ Ուստի, կը սորվէի ըլլալ այն ինչ որ չէի, աշխարհին ցուցնել միայն ծանօթ երես մը, այն մէկը, որ աշխարհը պիտի կարենար ճանչնալ։ Մէկ կողմէն՝ արեւմտեան, միւս կողմէն՝ արեւելեան։ Մէկ կողմէն՝ համեստ, պարկեշտ, ընտանիքի եւ զաւկի նուիրեալ, միւս կողմէն՝ անառակ, հրապուրելի, հրապուրիչ, դիւթիչ։

Սակայն աշխարհին աչքերուն՝ կէս, այլազան ըլլալով անկարելի էր անթերի ըլլալ։ Ամէն մէկը կը նկատէր զիս ուրիշ, օտար։ Եւրոպական գաղութատիրութեան հին օրերու ժառանգորդներ կ’արտայայտուէին խրախճանքներու մէջ՝ խնդուքի, ժպիտի, կատակի մը մէջ, փափկութեամբ, ծածուկ, առանց նուազագոյն կասկածն ունենալու, թէ ունկնդիրը կրնար անհանգստանալ, ու… ցեղային խտրականութիւնը կը յայտնուէր։ Չուզելով մթնոլորտը խանգարել՝ միւսներէն ընդունուելու համար, եւ կատարելապէս մարմնաւորելու՝ ըլլալո՛ւ տիպար մը՝ դիտողութիւններս կը զսպէի։ Ու այսպէս, միշտ, կարծես բնական օրէնքի մը համաձայն, ակնարկ մը կը բաւէր ինքնութիւնս յարմարցնելու համար՝ սովորութիւն մը, որ հակառակ մեր պզտիկ տարիքին, արդէն սորված էինք Ամերիկայի զարմիկներուն հետ ամրան արձակուրդներուն, յանուն թաղի տղոց քնքուշ ականջներուն՝ Րաֆֆին կը դառնար Ֆրէտի, Ռազմիկը՝ Ռենտի։ Խուսափողական պէտք էր ըլլայինք, բայց ճշգրիտ հարցումին՝ ճշգրիտ պատասխան՝ «Պզտիկ եղած ատենդ մայրդ արաբերէն կը խօսէ՞ր հետդ»։ «Այո, կը խօսէր»։ «Հայերէն կը խօսէի՞ք, երբ պզտիկ էիք»։ «Այո, կը խօսէինք»։

…Այդ օրուան հարցումը յիշելով, նեղութիւն կու գար վրաս։ Գիտնալով որ ֆրանսերէնի իմացութիւնը գերագոյն կարեւորութիւն մըն էր, ու այս լեզուի հմտութիւնս կը գերազանցէր բնիկ ֆրանսացիի գիտութիւնն անգամ, աշխատանքի այդ դիմումնագիրին մէջ իբրեւ գլխաւոր, մայրենի լեզու ընտրեցի ֆրանսերէնը։ Ուրիշ մը եթէ ընտրած ըլլայի, սխալ ենթադրութեան առիթ տուած պիտի ըլլայի՝ թերեւս ֆրանսերէնս այն միւս լեզուին չափ զարգացած չէր․ ան ալ ոչ միայն սխալ պիտի ըլլար, այլեւ ինծի վնաս էր։

Նեղութեանս պատճառը պատասխանս չէր այնքան, որքան այդ անհնար հարցումը, որ ամէն անգամ ամօթահար կ’ընէր զիս, ստիպելով ինքզինքիս դաւաճանելու։ Մէկ չէի՝ այլ երկու, երեք, եւ չորսը՝ մէկ։ Հայ-անգլ-ֆրանս-արաբերէն խօսող ազգ թէեւ գոյութիւն չունի, սակայն բնակչութիւնը կայ՝ քսաներորդ դարու անձ, ծնած ու մեծցած երկլեզու Գանատայի մէջ, մէկ ծնողը՝ արաբախօս, միւսը՝ հայ, մէկ ծնողը՝ ֆրանսական դպրոց յաճախած, «j’ai dit խալա՛ս»՝ ֆրանսերէնի եւ արաբերէնի խառնուրդ մը կը խօսուէր հայերէնին հետ փոխնիփոխ։ Յետոյ ամուսնացած ըլլալով պաղեստինցիի հետ, արաբերէնի բարբառներուն չյարմարելով, անգլիախօս դարձանք, եւ այսպէս, կեանքի փուլերուն համեմատ՝ չորս լեզուներէն մէկը կամ միւսը կը խօսուէր, մինչդեռ մնացածները, մի քանի տարի, ժամանակաւորապէս, կը մոռցուէին, մինչեւ անակնկալ դէպք մը, որ կը պարտադրէր նոր իրականութիւն, մոռացութենէն կ’արթնցնէր այս կամ այն լեզուն, որ երկար տարիներէ ի վեր արդէն կորսուած, մեռած էր։

Օտարութիւնը՝ կեանքի անբաղձալի բարեկամ, որ տարիներու ընթացքին անժխտելի հաճոյքներու պատճառն էր, սակայն, որքա՞ն՝ հոգիիս համար տառապող։ Օտարը եւ ընտանին իրարմէ զանազանելը դիւրին էր։ Սակայն մայրենի՜ն։ Մանկան առաջին արտասանած բառե՞րը։ Ի՞նչ տեսակ մայրենի լեզու պիտի ըլլայ, զոր կը խօսիմ, բայց որու այբուբենի առաջին տառին անգամ անգիտակ եմ՝ զոր կը կարդամ, բայց որով չեմ կրնար արտայայտել նուազագոյն բարդութեամբ զգացում կամ միտք, որով ամենազարգացած մտածութիւն կը գրեմ, որ սակայն բոլորովին անջատ է մանկութեանս յիշատակներէն։ Բնազդի՞ լեզու, թէ մտաւորականի։ Ամենալաւ գիտցա՞ծ լեզուդ կամ սրտի խօսող լեզուդ։ Առաջի՞ն լսուածը։ Ինքնութիւնը սահմանո՞ղը։ Իսկ ի՞նչ է այն պարագան, երբ ինքնութիւնը բաղկացած է զանազան, անջատ ինքնութիւններէ, օտար թուող, որ սակայն անկարելի է ջնջել նոյնիսկ զօրով։

Լեզուները մէջս ստեղծեցի՞ն ինքնութիւններ, թէ մէջտեղ բերին արդէն ձեւաւորուած ինքնութիւններ, – լեզուն գաղափարէն առա՞ջ, թէ հակառակը, –  չէի կրնար ըսել։ Լեզու եւ մշակոյթ միեւնոյնն են։ Մէկը միւսէն զանազանել, բաժնել անկարելի բան է։

Ընտրելու բռնադատելը՝ մէկէն կամ միւսէն հրաժարելու ստիպել է։ Հարցումին մէջ կար բռնութիւն։ Հարցում մը, որ արդէն կ’ենթադրէ, որ անձը ունի մէկ ինքնութիւն եւ համապատասխան լեզու։ Ընտրելու ստիպելն անարդար է, այնպէս ինչպէս հարցնել՝ թէ որո՞ւ հանդէպ սէրդ աւելի մեծ է՝ մօ՞րդ, հօ՞րդ, քրո՞ջդ, սիրահարի՞դ։ Բռնի եղած գործողութիւնը որքանո՞վ կրնար ըլլալ ճշմարիտ։ Հետաքրքրական չէ՞, թէ մայրենի լեզուի մասին հարցում մը լարուածութեան պատճառ կրնայ դառնալ։ Քսանմէկերորդ դարու ախտանի՞շ։

Սահմանուած երկիրներ, սահմանուած հողեր, սահմանուած ամբողջ աշխարհ մը, յատուկ ժողովուրդներով, մշակոյթներով, պատմութիւններով։

Այլազանը, բազմերեսայինը սահմաններուն մէկ կամ միւս կողմին չի պատկանիր․ արդեօք ո՞ւր է իր տեղը՝ սահմաններուն քո՞վ, տա՞կ, վրա՞յ… գիծերը քաշած ատեն տեղ մը նախատեսա՞ծ էին անոր համար։ Անոնք, որոնք կը հաւատան, թէ «Ի՞նչ է ձեր մայրենի լեզուն» հարցումին միայն մէկ, ճշգրիտ, պատասխան կայ, եւ այլազանը՝ իրենցմէ տարբեր ու թերակատար, կը պատկանի միւս կողմին, հակառակ կողմին, սխալ կողմին, թշնամի կողմին՝ չեն անդրադառնար, որ այն միւս կողմը՝ այլազանը կը մտածէ ճիշդ նոյն ձեւով, որովհետեւ սահմանուած, բաժնուած աշխարհը, որ հարցումին առջեւ չի վարանիր, որ միշտ ու միշտ մէկ ու միակ պատասխան պիտի ունենայ այդ անհնար հարցումին, «ուրիշին» դէմ յարատեւ պատերազմի մը մէջ կը գտնուի, այն ուրիշին, որու մայրենի լեզուն իրը չէ, որ գոյութիւն անգամ չունի, որ ստանձնուած դեր կը խաղայ շինծու պատերազմի մը մէջ։

…Հանրակառքին մէջ սովորական տեղս կ’առնեմ՝ առանձին նստարան մը, մէջտեղը, պատուհանին քով։ Ինքզինքիս կը նայիմ պատուհանին արտացոլումին մէջ։ Ձիւնը ծանր քարերու նման կը տեղայ։ Տեղալու ձեւէն արդէն գիտէի, թէ ինչպիսի գիշեր պիտի ըլլայ՝ սպիտակութեան պայծառութիւնը պիտի թափի պատուհաններէն ներս, լուսնի լոյսը պիտի շողայ ձիւնին վրայ։ Ամուսինս պիտի խնդրէր տաք բան մը՝ տարջինով քաղցր պաղեստինեան խմելիք, որ կը յիշէր իր մանկութենէն։ Մօրս պիտի հեռաձայնէի՝ «Բարեւ, մամ, comment vas-tu?»։ Եղբօրս զաւակներուն հետ պիտի խօսէի՝ «Հօքքուր, վաղը պիտի գա՞ս մեր տունը… «սնո ման» շինեցինք», յատուկ արմինկլէշով, որ որքան սրբագրէինք, կարծես այնքան ուժգին կը կենդանանար։

Մայրս պիտի գանգատէր իր օրուան ձանձրութենէն, եգիպտական բարբառի անթարգմանելի արտայայտութիւններով։ Այդ է մեր լեզուն՝ ոգեկոչելով բառ, երգ, համ, հոտ, յիշատակ, մեր հանգստութինը, սփոփանքը, մեր տեղը կը գտնենք աշխարհին մէջ։

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԿԸ ՍՊԱՍԵՆՔ ԿՈՏՈՅԻՆ

waiting-for-godot

ՎԱՀԷ ԱԲԷԼԵԱՆ

“Waiting for Godot” («Սպասելով Կոտոյին») թատերգութիւն մըն է, որ ոչ տեսած եմ, ոչ ալ կարդացած եմ, բայց թատերգութեան մասին կարդացած եմ, այլապէս պիտի չհամարձակէի այսպէս վերնագրել յօդուածս։ Գրական այս գործը կը նկատուի իրլանտացի Սամուէլ Պէքէթ (Samuel Becket) անունով թատերագիրի մը լաւագոյն գործը, ուր երկու, այսպէս ասած հերոսները՝ Vladimir եւ Estragon կը սպասեն մէկու մը կամ վիճակի մը, որ լուծումը պիտի ունենայ իրենց հարցերուն, բայց եւ սպասուածը չի գար։

Կրնանք որոշ վստահութեամբ ըսել որ հանրութեան ջախջախիչ մեծամասնութիւնը թատերգութիւնը, ինծի նման, ոչ տեսած է եւ ոչ ալ կարդացած, բայց հաւանաբար անոր խորագրին գործածութեան ծանօթ է որպէս ակնկալութեան, թէ բան մը պիտի պատահի կամ անձ մը պիտի գայ այս ներկայ վիճակէն ձերբազատելու համար, բայց այդ չ’իրականանար։

Ահաւասիկ այս յատկաբանութիւնը, անգլերէնով պիտի ըսէի՝ idiom-ը միտքս ինկաւ, երբ դիմատետրին վրայ կարդացի Վարուժան Բամպուքճեանի (Varujan Pambukhchyan) «Քւէն Արժէ՞ք է» յօդուածը, որ աղերս ունի Հայաստանի մէջ կայանալիք սահմանադրական նոր դրութեամբ հաստատուած նախարարական դրութեան ընտրապայքարին հետ։ Հասկնալի որ Հայաստանի մէջ կայանալիք ընտրութիւնը այս օրերուն մեր լրագրութեան կիզակէտներէն է։

Սրտցաւ յօդուած մըն է Վարուժանին գրութիւնը, ուր կը գրէ՝ «Վօղբէրգոթյոն է մէր ժօղօւրդի համար, ւօր հրապարակոմ չկա հոսալի մի ոժ, ւօրի օգտին կարէլի լինի սրտանց քւէարկէլ»: Ուղղագրական սխալները ինծի ենթադրել կու տան, որ յօդուածագիրը արհեստով լրագրող մը չէ, այլ պարզ հայ մը եւ իր սղագրած միտք բանին իսկապէս կը ներկայացնէ տիրող հոգեբանութիւնը, որ ժողովուրդին քով վստահութեան պակաս կայ։ Իր խօսքով՝«Այժմ բօլօր ոժէրը, ւօրօնք ձգտոմ էն ընտրոթյոննէրի միջօցօւ ինչ-ւօր բանի հասնէլ, անւէրջ խօսոմ էն իրէնց բացառիկ գաղափարնէրի, ժօղօւրդի շահէրին անսահման նւիրւածոթյան, իրէնց անցած փառաւօր ողինէրի մասին յէւ այլն: Բայց ամէնքն էլ պէտք է հասկանան, ւօր մէր ժօղօւորդը չի քւէարկոմ ընտրոթյանը մասնակցօղ ոժէրի գաղափարախօսոթյոննէրի, հայտարարւօղ նւիրւածոթյոննէրի, փառահէղ, թէկոզ՝ հարյորամյա, պատմոթյոննէրի օգտին, այլ կօնկրէտ անձանց ո նրանց կատարած գօրծէրի օգտին»։

Իսկապէս ողբերգական վիճակ մընէ է. իսկ ողբերգութիւնն ալ այն է որ հայաստաբնակ ժողովուրդը կը թուի կորսնցուցած ըլլալ իր վստահութիւնը։ Եթէ չես վստահիր, վստահելիներ չկան։

Բայց այս երեւոյթը յատուկ չէ միայն Հայաստանին․ թերեւս հոն աւելի շեշտուած եւ բացայայտ ըլլայ ան, հասկնալի պատմական հոլովոյթին հետեւանքով։ Քաղաքական տեսութիւնները կը թուին սպառած ըլլալ լուծելու 21րդ դարու ընկերային եւ տնտեսական վիճակները եւ այժմ կը փնտռուի գերանձ մը, որ ունենայ դարմանը բարդուող ընկերային եւ տնտեսական ընդհանրացող վիճակներուն եւ բերէ արագ լուծումներ։ Արդեօք բարձրացող պատերը  ազդանշաններ չե՞ն։ Նոյն այս ընդհանրացող հոգեբանութիւնը չէ՞ որ տեղ տուած է Էրտողանի, Ալիեւի եւ նոյնիսկ Թրամբի երեւոյթներուն։ Կը կասկածիմ որ սխալած պիտի ըլլամ ըսելով, թէ Յունուար 20էն ի վեր Մ.Նահանգներու քաղաքականութիւնը կը վարէ նորընտիր նախագահը գործադիր կանոնագիրներով (executive orders): Չմոռնանք որ երկրի նախագահական դրութիւնը, որուն յաճախ կ’ակնարկուի որպէս «կայսերական նախագահութիւն» (Imperial Presidency), նման իրաւասութիւն տուած է նախագահին:

Կոտոյի մը սպասման ժամը հասած կը թուի, այս անգամ ոչ թէ թատերաբեմին վրայ, այլ քաղաքական դրութեան մը գագաթը բազմած: իսկ Կոտոն ալ, շրջող եւ ապրող չաստուածի մը (god) տարբերակն է։ Պէտք չէ զարմանանք որ նոյն այս հոգեբանութիւնը տիրական է ներկայիս Հայաստանի մէջ ալ եւ ոչ մէկ դրութիւն, ըլլայ ան նախագահական, կամ ինչպէս ներկայիս՝ հանրապետական, պիտի անմիջապէս փարատէ այդ հոգեբանութիւնը, ընտրական վիճակներ ստեղծելով։

Ալ Աստուծմէ բարին։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: