ՔԱՐԱՑԱԾ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

մարմին
փակ մարմնի
շփում
մթնոլորտին մէջ առկախ
վերիվայրումներով ծփուն
լոյսի շեղջին ներքեւ
խաւարն է իջած
շղարշէ ծածկոյթին տակ
մերկութիւն
նուշ աչքեր
մշուշապատ
անխօս կը դիտեն անուրջը երկնային
անդորրը կ’իջնէ
լրթագոյն սնդուսին վրայ
գալարումներ հեշտագին
ոլորտներու մէջ անհունին
ձայներ կը մարին
դուն դողդոջուն եղնիկ 
ճիրաններուս տակ բանտուած
ծեքծեքումներով գերերջանիկ
մարմինդ կը հիւծի
կ’ուզէ շունչ առնել
վերջին ճիգ հեշտոլոր
կ’ըլլայ քար 
արձան

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԴԱՐՁԵԱԼ ՊԱԼԱՏՐՈՒԶ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ-ԼԻՆՔ

Երկու ամիսէ ի վեր COVID-19 ժահրի համաճարակին պատճառով մարդիկ ստիպուած մեկուսացած, իրենց տուներուն մէջ բանտարկուած են․ լաւ առիթ մը՝ տան մէջ ծակուծուկերը դասաւորելու, աւելորդ գոյքերէն ձերբազատուելու: 

Ես ալ այս առիթը օգտագործելով օր մը իջայ մեր բնակարանի ընդարձակ սրտապը (նկուղ), մտածելով, թէ ժամանակ է քիչ մը թեթեւցնելու հոն կուտակուած գոյքերը, մանաւանդ որ այս Ապրիլին Գերմանիոյ մեր բնակարանը եղած էր ճիշդ քառասուն տարեկան: 

Տարիներու ընթացքին, ինչ որ բնակարանին վերի յարկերուն մէջ տեղ չէր գտած, սրտապին մէջ անկիւն մը դրուած էր, պատէ պատ պահարաններուն եւ դարակներուն մէջ զանազան գիրքեր եւ պարբերաթերթեր տեղ առած էին, միւս կողմը՝ նկարներ, տան վերաբերեալ զարդեղէններ, շատ մը յուշանուէրներ Իրաքէն և Ափրիկէէն, ուր ընտանիքով ապրած էինք, կամ ալ ամուսինս հետը բերած էր աշխարհի տարբեր երկիրներէն, ուր գործի բերումով եղած էր: 

Ո՞րը նետեմ, ո՞րը պահեմ․ գիրք մը ձեռքս կ’առնեմ, վրան կը նայիմ, կը թերթեմ, նորէն տեղը կը դնեմ, մտքիս մէջ կ’ըսեմ. չէ, ասի չեմ կրնար նետել, յուշանուէրներուն կը նայիմ, ամէն մէկը իր պատմութիւնը ունի: 

Պրպտումներուս ընթացքին աչքս դպաւ պայտի մը, որ դրան մուտքին վրայ կախուած էր: Յիշեցի․ տարիներ առաջ իրաքցի հիւր մը այցելութեան եկած էր, հետը Իրաքէն այդ պայտը նուէր բերած էր մեր բնակարանը բարի մաղթանքներով շնորհաւորելու համար: 

Պայտը պատէն կախուած էր ոչ թէ իբրեւ երջանկութեան խորհրդանիշ, այլ պարզ բարեկամէ մը իբրեւ յիշատակ, բայց ան պատճառ դարձաւ, որ ես իյնամ հին մտորումներուս մէջ:

Աշխարհի բոլոր ժողովուրդները ունեցած են աւելորդապաշտ հաւատալիքներ, որոնք հին ժամանակներէն սերունդէ սերունդ փոխանցուած եւ հասած են մինչեւ 21րդ դար: Քրիստոնէութեան տարածումէն ետք, շատ մը սնապաշտական աւանդութիւններ անհետացան, բայց դեռ կան նման հաւատալիքներ, որոնք կը շարունակուին թէ արեւմտեան, թէ ալ արեւելեան ժողովուրդներուն համար եւ շատերուն առօրեայ կեանքէն ներս մեծ դեր կը կատարեն: 

Ես կը յիշեմ մանկութեանս օրերէն քանի մը օրինակներ, որոնց մենք անգիտակցաբար կը հաւատայինք․ եթէ ճամբուն վրայ սեւ կատու (կամ սեւ ագռաւ) տեսնես՝ դժբախտութիւն պիտի պատահի կամ տխուր լուր մը պիտի ստանաս․ մուտքի դրան վերը պայտ կախելը երջանկութիւն պիտի բերէ ընտանիքին․ կօշիկները երեսի վրայ դրուած ըլլալը զԱստուած չյարգել է, գէշ նշան է․ ամենաշատ տարածուած հաւատալիքներէն մէկն է կապոյտ hուլունքի ազդեցութիւնը. նորածիններուն բարձին տակ փոքր խաչին հետ կապոյտ հուլունք մը զետեղելը չար աչքերը խափանելու համար է․ եւ այլն, այսպէս շատ ուրիշ բաներ։  

Պիտի խոստովանիմ, որ ես մինչեւ օրս տունը երբ կօշիկ մը կամ հողաթափ մը երեսի վրայ դարձուած տեսնեմ, բնազդաբար, հաւատացեալի մը պէս, զայն կը շտկեմ եւ տեղը կը դնեմ:

Կան սակայն շատ մը հին հաւատալիքներ, որոնք վնասակար են եւ կրնան ծանր հետեւանքներ ունենալ կուրօրէն անոնց հաւատացողներուն կամ գործադրողներուն համար։ Յատկապէս հիւանդութիւններ բժշկելու մարզին մէջ կան այնքան շատ, աներեւակայելի սնապաշտական համոզումներ, եւ շատեր կը փորձեն այդ միջոցները օգտագործել իրենց ախտէն ազատուելու յոյսով: Վերջ ի վերջոյ հիասթափուած կը դիմեն բժիշկին, երբ արդէն շատ ուշ մնացած կ’ըլլան:

Կէս դար անցած է դէպքի մը վրայէն, որ մինչեւ օրս մտքէս չէ անցած… 

Դեռ Պալատրուզ էի, ցերեկը քաղաքին միակ ամպուլատորիային մէջ կ’աշխատէի, կէսօրէն վերջ ալ բնակարանիս աշխատասենեակին մէջ հիւանդներ կ’ընդունէի: Իրիկնամուտին, վերջին հիւանդներս ճամբու դնելէ ետք, աշխատասենեակս կը մաքրէի՝ գործիքները հականեխել, դեղերու ցանկը ձեռքս բռնած՝ պահարանին մէջի դեղերը ստուգել, ինչ որ պակսած է նշել, որ յաջորդ օրը Պաաքուպայի մեծ դեղարանէն բերել տամ: Տան դրան զանգը հնչեց․ գիտէի որ մայրս դուռը պիտի բանար․ այն օրէն, որ հեռաւոր Պալատրուզ աշխատիլ սկսած էի, լուսահոգի մայրս հետս կը բնակէր: Լսեցի դրան բացուելուն ձայնը, քիչ վերջ մայրս աշխատասենեակս մտաւ, դէմքին գոյնը նետած, եւ ըսաւ․

– Դուրսը ոստիկան մը կ’ուզէ հետդ խօսիլ, ինծի բան մը չըսաւ:

Հապճեպով գացի դէպի ոստիկանը եւ հարցուցի թէ ի՞նչ է պատահած:

Ոստիկանին ետեւը կեցած էին ամպուլատորիայի օգնականս եւ երկու ուրիշ

անծանօթ գիւղացիներ:

– Տոքթորա՛, հիւանդ մը կայ հեռու ագարակի մը մէջ, պէտք է գաս զինք տեսնելու:

– Բայց դուք գիտէք, որ ես տուներ այցելութիւն չեմ ըներ, մանաւանդ մութը կոխելէն ետք, ինչո՞ւ հիւանդը չէք բերած հետերնիդ:

Օգնականս բացատրեց, թէ գիւղացիները ըսած են, որ հիւանդը շատ ծանր վիճակի մէջ կը գտնուի, փոխադրելը անկարելի էր, եւ ըսաւ․ «Անհոգ եղէք, մենք հետդ պիտի ըլլանք»:

Ստիպուած յօժարեցայ, քանի որ ոստիկանը եւ ամպուլատորիայի օգնականս ինծի  պիտի ընկերակցէին: Մայրս ալ ոստիկանին ըսաւ․ «Աղջիկս առանց ինծի հեռու տեղեր չ’երթար», եւ միացաւ մեզի: Վերցուցի բժշկական գործիքներու պայուսակս եւ շտապ օգնութեան ինքնաշարժով, գիւղացիներուն ցուցմունքով, արտերու մէջէն քշեցինք դէպի բաւական հեռու գտնուող ագարակը, ուր հիւանդը կը սպասէր ինծի:

Մութը կոխած էր, քանի մը ելեկտրական լամբերու տժգոյն լոյսերուն տակ մեզ առաջնորդեցին ընդարձակ պարտէզին եզերքը գտնուող հողաշէն, ցած պատերով խրճիթ մը: Հեռուէն կանացի մեղմ ձայներ կը լսուէին, տղամարդիկ ետ կեցան, ես, մայրս ալ շուքիս պէս ետեւէս, մտայ սենեակը, որ աւելի խուց մըն էր․ աչքերս ակնթարթ մը մթութեան վարժուելէ ետք տարօրինակ տեսարան մը պարզեցին դիմացս․ պայուսակս ձեռքէս վար ինկաւ եւ պէտք էր իմ բոլոր ներքին ուժերս հաւաքէի ինքզինքս զսպելու համար:

Երիտասարդ՝ հազիւ 15 տարեկան կին մը գետինը նստած էր, ոտքերը լայնօրէն բացած, երկու կիներ՝ մէկը աջին, միւսը ձախին թեւերէն բռնած էին, երրորդ կին մըն ալ ոտքի կեցած կռնակին կողմը՝ հիւանդին երկար մազերը հաւաքած երկու ձեռքերուն մէջ փսփսալով եւ «եա Ալլահ» գոչելով համաչափ արագութեամբ մազերը ուղիղ եւ ուժգին դէպի վեր կը քաշէր, ամէն քաշելուն նստած հիւանդ կնոջ մարմինը վեր ու վար կը շարժէր: 

Խնդրեցի որ մազ քաշելը անմիջապէս դադրեցնէ եւ կինը ազատ ձգեն։ Երբ մազերը քաշող կինը ազատ ձգեց զայն, հիւանդը կռնակին վրայ գետին փռուեցաւ, արագ մը մօտեցայ կնոջ գլխուն կողմը, տեսայ դեղնած դէմքին վրայ սառած աչքերը, կապտած շրթունքը, մատներովս զննեցի շնչերակը, ապակիէ գործիքս դրի քթածակերուն մօտ, չկար շնչառութեան հետք, կուրծքին քանի մը անգամ բռունցքովս թափ տուի, կենդանութեան ո՛չ մէկ նշոյլ, յղութիւնը յայտնի էր, գործիքովս փորը քննեցի, ականջ դրի արգանդին՝ երեխային սրտի զարկերն ալ չէին լսուեր․․․: 

Երբ զգեստը վեր քաշեցի մարմնի վարի մասը եւ հեշտոցը քննելու, օ՛հ, Աստուած իմ, ըսի մտքիս մէջ․․․ արեան լճակ մը կուտակուած էր ոտքերուն եւ սրունքներուն տակ․ յայտնի եղաւ, որ սաստիկ արիւնահոսութիւն տեղի ունեցած էր երկունքի ընթացքին: Տխուր ծածկեցի մարմինը եւ սառած աչքերը փակեցի: 

Աւելին չէի կրնար ընել, այլ հիւանդին մահացած ըլլալը յայտարարել: 

Հազիւ խօսքս վերջացուցած կիները սուգի արարողութեան անցան, ձեռքերով կուրծքերնին ծեծել ու սուր ճիչերով լալ սկսան:  

Կիներէն մէկը մէկ կողմ կանչեցի եւ հարցուցի, թէ ինչո՞ւ հիւանդին թեւերը եւ մազերը կը քաշքշէին․ պատասխանը հետեւեալն էր․

Մահացած կնոջ առաջին ծննդաբերութիւնն էր, քանի մը ժամերէ ի վեր խիստ ցաւերու մէջ երեխան չէր ծներ, ուստի, ըստ սովորութեան, երբ երկունքի ցաւերը երկարին եւ պտուղը յղի կնոջմէն չծնի, կը հաւատան, որ չար ոյժերը կամ սատանաները կաշկանդած են պտուղը: Ուրեմն մազերը ուժգին, չափաւոր միօրինակութեամբ, Քուրանէն աղօթքի սուրաներ արտասանելով կը քաշեն դէպի վեր, որ չար ոյժերը դուրս քշուին մարմնէն եւ ճամբայ բանան երեխայի ծնունդին համար: 

Վա՛յ, խեղճ կին, մտածեցի, ո՛վ գիտէ որքան չարչարուած էր մինչեւ հոգին աւանդելը, իսկ զինք շրջապատող կիները ոչ իսկ նկատած էին իր անշունչ վիճակը։

Պաշտօնական ձեւակերպութիւնները աւարտելէ ետք կէս գիշերին տուն հասանք, եւ ծանր սրտով՝ սաստիկ ընկճուած տրամադրութեամբ մտայ անկողին: 

Կնոջ պատկերը աչքերուս առջեւ էր: Ամբողջ գիշերը անքուն հարցում մը կը հալածէր միտքս եւ կը տանջէր զիս․ արդեօ՞ք եթէ մարդիկ սնապաշտօրէն չար ոյժերուն վրայ հաւատք չընծայէին եւ աւելի կանուխ բժիշկի դիմէին պիտի ազատէր կինը, կամ եթէ ե՛ս աւելի կանուխ հասած ըլլայի հոն՝ պիտի կրնայի՞ փրկել երիտասարդ կնոջ կեանքը:

Հարցումներուս պատասխան չեմ գտած: Այս դէպքէն ետք արդէն երկար չմնացի Պալատրուզ: 

․․․Յուշերէս սթափելով, սրտապին մէջ ամէն ինչ նոյնութեամբ իր տեղը ձգեցի ու վեր ելայ:

1 Մայիս 2020

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՍԱՐՍԱԽԱՒԱՆ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մենք Սարսախաւան գիւղի բնակիչներն ենք
Մի՛ զարմանաք
Այս գիւղին անունը չէք լսած դեռ
Որովհետեւ դեռ չկայ
Մենք պիտի ստեղծենք զայն
Ֆրանսայի մէջ
Կամաց-կամաց
Բայց հիմակուընէ ստեղծումին
Յայտարարութիւնը կ’ընենք
Առ ի գիտութիւն
Պիտի հաւաքենք բոլոր սարսախ մկնիկները
Եւ պիտի լեցնենք այս գիւղին մէջ
Մեծ-պզտիկ կարեւոր չէ
Եւ գիւղին լեզուն արեւմտահայերէնը պիտի ըլլայ
Պիտի ուտենք խմենք պարենք ցատկենք գծենք մծենք
Արեւմտահայերէնով միայն
Մէկ ամիս սանկ
Յետոյ գիւղը պիտի փակենք եւ տուներնիս երթանք
Ամէն ինչ պիտի մոռնանք
Բայց մամանուս ըսենք որ
Մեզի հետ արեւմտահայերէն խօսին
Զօռով չէ
Եթէ ուզեն
Երբոր քէֆերնին ուզէ
Էհ Սարսախաւանի բնակիչ ըլլալ
Կը նշանակէ արեւմտահայերէն խօսիլ
Սխալ ճիշդ չունի արեւմտահայերէնը
Խօսիս նէ կ’ըլլայ
Անանկ հրաշազան լեզու մըն է
Ինքն իրեն ալ կը խօսուի
Չուսուցումով
Արժանթինի մէջ շատ լաւ կը խօսուի
Քանի հոն չ’ուսուցուիր ան
Հոն դրամի պէտք ունին
Զօռով հիմա արեւմտահայերէն սկսան չսորվիլ
Որ անօթի չմնան
Այլապէս Սարսախաւանի դրամ չենք տար իրենց
Ուրեմն կը հրաւիրենք որ դուք ալ հետեւիք
Սարսախաւանի գոնէ լուրերուն
Արեւմտահայերէնով

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԴՐԱՄ ՀԱՒԱՔՈՂ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Դրամ հաւաքելու պիտ հաւաքեմ
Ի՞նչ ընեմ որ յայտնի չըլլայ որ մասնագէտ գող եմ
Լաւ պիտ մտածեմ
Հիմնադրամներ կը հաստատեմ
Բայց այնպէս մը չըլլայ
Որ մէկը տասը ղրուշ
Միւսը քսան ղրուշ տայ եւ
Կարծէ որ նուէր ըրաւ
Չէ նուազագոյն սակ պիտ ըլլայ
Ամէն ինչին ձեւը կայ
Ամէն ինչ իր գինը ունի
Օրինակ ըսենք հազար տոլար
Անկէ քիչ տալը նուէր չի սեպուիր
Ո՞ւր կ’ապրինք կոր
Իրարու վրայ պիտ չխնդանք
Ուրեմն հազար տոլարի
Կը հաստատենք
Շնչելու հիմնադրամ
Արտաշնչելու հիմնադրամ
Ջուր խմելու հիմնադրամ
Հաց ուտելու հիմնադրամ
Շարժելու հիմնադրամ
Շարժում դադրեցնելու հիմնադրամ
Խօսելու հիմնադրամ
Լռելու հիմնադրամ
Պատուհան բանալու հիմնադրամ
Պատուհան կիսաբաց պահելու հիմնադրամ
Պատուհան գոցելու հիմնադրամ
Պատուհան գոց պահելու հիմնադրամ
Բարեւ տալու հիմնադրամ
Բարեւ առնելու հիմնադրամ
Կատակելու հիմնադրամ
Կատակը դադրեցնելու եւ լուրջ ձեւանալու հիմնադրամ
Քարոզի մէջ ստելու հիմնադրամ
Քարոզի մէջ սուտ բազմացնելու հիմնադրամ
Ժամուցի հիմնադրամ
Ժամուց աւելցնելու հիմնադրամ
Ժամուց պահանջելու հիմնադրամ
Պաշտօնական այցելութեան հիմնադրամ
Չայցելութեան հիմնադրամ
Ուսուցիչի հիմնադրամ
Չուսուցիչի հիմնադրամ
Աշակերտի չաշակերտի հիմնադրամ
Չարշաֆի եւ չարշաֆ բռնողի հիմնադրամ
Չարշաֆը վեր բռնողի հիմնադրամ
Չարշաֆը վար բռնողի հիմնադրամ
Պոռնիկ կարգադրելու հիմնադրամ
Կին կարգադրելու հիմնադրամ
Աղջիկ կարգադրելու հիմնադրամ
Տղայ կարգադրելու հիմնադրամ
Մանուկ կարգադրելու հիմնադրամ
Օտարազգի կարգադրելու հիմնադրամ
(Կարգադրել գիտէք ինչ ըսել է յուսամ)
Ծերերու հիմնադրամ
Տարեցներու հիմնադրամ
Երիտասարդներու հիմնադրամ
Մանուկներու հիմնադրամ
Երեխաներու հիմնադրամ
Ծծկերներու հիմնադրամ
Դեռ չծնածներու հիմնադրամ
Դեռ ծնելիքներու հիմնադրամ
Ողջերու հիմնադրամ
Մեռելներու հիմնադրամ
Մեռնելիքներու հիմնադրամ
Մահկանացուներու հիմնադրամ
Անմահներու հիմնադրամ
Ամէն ձեւի կարգադրութեանց մնայուն հիմնադրամ
Հիմերդ այսպէս զօրաւոր պիտ նետես
Ըսաւ առաջնորդը ինքն իրեն
Եւ շտեմարաններդ աւելի ու աւելի պիտ ընդարձակես
Որ «կեր արբ եւ ուրախ լեր» ըսելդ
Իմաստ ունենայ գոնէ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Դեկտեմբեր 2018 – 8 Յունուար 2019

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՎԵՐԻ ՅԱՐԿԷՆ ԿՐՈՒՆԿԻ ՁԱՅՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Դեկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
25 Դեկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ (Բ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
7 Յունուար 2019


ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՍ ԱՍՈՐ ՄԱՍԻՆ ՊԻՏԻ ԳՐԵՄ…
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
12 Դեկտեմբեր 2018

ՀԱՄԵՄԱՒՈՐ ԹՌԻՉՔ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
16 Դեկտեմբեր 2018

ԿԱՂԱՆԴ, ՀՐՃՈՒԱՆՔ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
18 Դեկտեմբեր 2018

ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ ՈՒ ՏԱՐԵԴԱՐՁՍ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
1 Յունուար 2019


ԱԿՆԱՐԿ
Ո՞ՒՐ ԵՆ ՄԺԵՂՆԵՐԸ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
9 Դեկտեմբեր 2018

ՄԵՐ ՊԱՏՇԳԱՄԻՆ ՈՒ ՊԱՐՏԷԶԻՆ ՀԻՒՐԵՐԸ (Բ․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
14 Դեկտեմբեր 2018

ՀՐԱՇՔԻ ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՄ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
18 Դեկտեմբեր 2018

ՍԻՐՈՅ ՏՕՆ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
23 Դեկտեմբեր 2018

«ՍԱՏԱՔՕ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
26 Դեկտեմբեր 2018

ՔԱԼԵԼ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
3 Յունուար 2019

ԹԱԽԻԾ
ՄԱՐԻՆԱ ՊOԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ
7 Յունուար 2019

ՕԺՏՈՒԱԾ ՅՈՅՍ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
8 Յունուար 2019

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՕՐԵՐ
ՍԻԼՎԱՆԱ ՍԱԱԹՃԵԱՆ
8 Յունուար 2019

ՄԱՆՈՒԿ ԸԼԼԱԼ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
8 Յունուար 2019


ՓՈՐՁԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՊԱՐԿ ԵՒ ՔԱՐՈԶ՝ ԵՐԿՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
3 Յունուար 2019


ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (11)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
14 Դեկտեմբեր 2018


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Բ․)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
10 Դեկտեմբեր 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ՆՈՐ
ԾՈՎԵԶԵՐՔԸ
ԵՐԳ ՄԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Դեկտեմբեր 2018

1914
Մ. Ա.
11 Դեկտեմբեր 2018

«ՄԻԱՀԵԾԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
11 Դեկտեմբեր 2018

ԵՐԳԸ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
12 Դեկտեմբեր 2018

ԱԼԱՍՔԱՅԻ ՄԵՐ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Դեկտեմբեր 2018

ԶԱՐԹՆՈՒՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Դեկտեմբեր 2018

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Դեկտեմբեր 2018

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Գ․)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
16 Դեկտեմբեր 2018

ՀԱՅ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Դեկտեմբեր 2018

ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Դեկտեմբեր 2018

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Դ․)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
24 Դեկտեմբեր 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ՏԱՐԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Յունուար 2019

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
3 Յունուար 2019

ԽԱՉՄԵՐՈՒԿԻՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
4 Յունուար 2019

ԺՊԻՏԻՆ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
5 Յունուար 2019

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԱՄԵՆԷՆ ԽՕՇԸ
ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Յունուար 2019

ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԱՄ ԱԹԻԿԵԱՆ
8 Յունուար 2019


ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
17 Դեկտեմբեր 2018


ԳԻՐՔԵՐ
«ՈՍՏԱՅՆ 10 – ԺՊՏԱՄԱՐՏ»
ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ
7 Յունուար 2019


ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ՊԱՏԵՐԸ ԲԵՐԱՆ ՈՒՆԻՆ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
5 Յունուար 2019


ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՄԱՔԱՐՈՆԻՆ
14 Դեկտեմբեր 2018

ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄ
14 Դեկտեմբեր 2018

ՃԻ՛ՇԴ ՏԵՂԸ
14 Դեկտեմբեր 2018

ՆՈՐ ՏԱՐԻԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈ՛Ր
14 Դեկտեմբեր 2018

ԻՐԱԿԱՆ «ՔՈՒՔՈՒՔ»
19 Դեկտեմբեր 2018

ՔՈՅՐԻԿՍ
19 Դեկտեմբեր 2018

Ի ՄԷՋ ԵՐԿՈՒՑ ԱՆՕՐԻՆԱՑ
19 Դեկտեմբեր 2018

ԸՍԻ ՈՐ ՆՍՏԻՔ
19 Դեկտեմբեր 2018

ԱՌԱՆՑ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ
26 Դեկտեմբեր 2018

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆ
26 Դեկտեմբեր 2018

ԿՈՐՍՈՒԱԾ ԳԼՈՒԽԸ
26 Դեկտեմբեր 2018

ԳԼԽԱՐԿ ԵՒ ԳԼՈՒԽ
3 Յունուար 2019

ՃԱՇԸ ՊԱՏՐԱՍՏ Է
3 Յունուար 2019

ՆԵՐՍ ՄՏՆԵ՞Լ ԹԷ ՉՄՏՆԵԼ
3 Յունուար 2019

ԼՈՒՐԵՐ
8 Յունուար 2019

ԲԱՆԱԼԻԻ ԾԱԿԷՆ
8 Յունուար 2019

ՄԷԿԸ ՄԻՒՍԷՆ ԱՒԵԼԻ ԲԱՐՁՐ
8 Յունուար 2019


Youtube
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ
Թատերախաղի հեղինակ՝ Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան
26 Դեկտեմբեր 2018


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՄԱՅՐ
ԱՒԵՏ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
13 Դեկտեմբեր 2018

ՄԵՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
ԿԱԼԻՆԱ ՇԷՕՀՄԷԼԵԱՆ
24 Դեկտեմբեր 2018

ԱՄԱՆՈՐ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
ԼԻԱՆԱ ՏԻՔՊԻՔԵԱՆ
ՍԵՒԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
ԼՈՒՍԻԱՆԱ ՀԷԳԻՄԵԱՆ
ԿԱԼԻՆԱ ՊՕՅԱՃԵԱՆ
ՄԱՐԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
ԶԱՒԷՆ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ
24 Դեկտեմբեր 2018

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
ՔՆԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
ՄԱՐԻԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
ՆՈՒՐԻԹԱ ՂԱՈՒԻ
ՏԱՆԻԷԼ ԳԱՍԱՊԵԱՆ
ՆԱՐԵԿ ՍԻՆԱՆԵԱՆ
ՄԵՂԵԴԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ
26 Դեկտեմբեր 2018

ՆԱՄԱԿ ՄԱՄԱՅԻՍ
ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ
4 Յունուար 2018

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԸՍԻ ՈՐ ՆՍՏԻՔ

Կարօ Գէորգեան, «Ամէնուն Տարեգիրքը», Է․ տարի, 1960, Պէյրութ, էջ 512:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

42941463_1706510306127818_3222436747266752512_n.jpg

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

կ’անձրեւէ
ցուրտ է արդէն
մոխրարծաթ
դուրսը աշուն
ներսս ոչ մէկ եղանակ
անկիւններս կը քամեմ
կաթիլ մ’իսկ չեմ մնացած
—կամ սկիզբէն չեմ եղած —
բառարան մը
գիրէ լքուած բառերու
հասցէատետր
առանց թիւի անունի
ժամացոյցի սլաքներ
ժամանակէն վրդոված
ընդյատակեայ խլութիւն մը
օտար լեզուս կը խլէ
զիս կը մատնէ մնալու

դուռս մատ մը կը բացուի
յանկարծակի
փախուստս կոյր կը մտնէ
հոտս քիթին՝ կը փնտռէ
կը շնչէ ուժգին
ծծել կ’ուզէ զիս իր մէջ
առեւանգել
անջրդի հողին գլխիվայր փռուած ուղեղս ծարաւ
կը կճրտէ ակռաներն
այնքան ոխ կայ ներսիդին
սպասեր է ինծի երկար
ես չեմ կրցած հասկնալ
նախընտրեր եմ ձանձրոյթը
զիս պատժելու եկած է
կ’ուզէ հասնիլ իմ պարտուած սարսուռիս
խանդով շոյել
ու հրահրել վախերս
ու տեւել
տեւեցնել հաճոյքը
գարշահոտած իր վէրքին
զոր կ’ուզէ քսել ամենասուրբ մասերուս
ամենանուրբ փլուածքիս

չէ չեմ մոռցած
խոստումս իրեն
ծնած վայրկեանիս
պիտի միասին բիւրեղանայինք
մէջ մէջի հալած
իր կիրքը մեծցաւ մինչեւ կուրութիւն
իմ կիրքս դարձաւ գունդ մը թնճուկ խելացի
ես զինք խաբեցի

Քրիստոսս մարդացած
հոս կ’անցնի ծաղրի
ու իր խաչը Գողգոթայէն
կը շպրտէ ամլացած

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

40903458_2283150008580282_8134397621713240064_n.jpg

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Երկու ափերու միջեւ ճամբայ կտրեցի.
հովը սաստիկ կը փչէր,
կամուրջը կը շարժէր,
ինչպէս կը շարժին լաթերը
լուացուած, մաս-մաքուր,
օճառին բուրմունքը վրանին:
Այս հովը անձրեւ կը բերէ:
Երբ տուն հասնիմ,
հաւաքեմ լաթերը,
բոյրով լեցուի սենեակը
թերեւս ծովու աղի,
թերեւս նարկիսի թերթիկներու:

Նարկիսներ կային մարգագետինը.
երկա՜ր ատենէ ի վեր չէի տեսած,
չէի շնչած․
անձրեւի կաթիլ անոնց վրայ,
կամ ցօղ… ո՜հ, շիթ մը իյնար…
նարկիսները կը թառամէին,
ծռած էին իրենց թերթիկները մետաքսեայ:
Ե՞րբ արցունքդ պիտի սրբես,
չըլլայ, որ վիրաւորուած ըլլաս
արմատախիլ ծաղիկի պէս,
սիրելի՜ս:

Երկու ափերու միջեւ երկա՜ր ճամբայ.
նարկիսներ են փռուած ուղիիդ վրայ.
բոյր սենեակիս մէջ:
Այս հովը բաժանում կը բերէ:
Քայլերդ հեռու ինձմէ:
Ես կը տատանիմ կամուրջի պէս.
լաթեր կը տարուբերին հովէն.
ճամբայ մը կ’անցնիմ
Եւրոպայէն դէպի Ասիա:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: