ԿՈՐԾԱՆԻՉ ՍԷՐ

ՍԱՂՍԱՂԱՆ [ԿԱՉԱՂԱԿ]

Կատակախաղ, եօթ արար

Գործող անձեր

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ ԷՖԷՆՏԻ ատամնաբոյժ
ՕՐԻՈՐԴ ԶԱՐՈՒՀԻ Աւանակեանի սպասուհին
ՀԱԼԻՄ ՊԷՅ խարտեաշ երիտասարդ 
ՍԷԼԻՄ ՊԷՅ թուխ երիտասարդ

Ա․ ԱՐԱՐ
(Աւանակեանի սենեակին մէջ)

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Զարուհի՛, ներսը սպասող յաճախորդներ կա՞ն։ 

ԶԱՐՈՒՀԻ Մարդ չկայ։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Ուշ է արդէն, հա… ասկէ վերջ եկող-գացող չ’ըլլար։ Դեղնկեկ Օննիկը քառասուն տարի է «Եկուր նստինք» ըսելով կը կանչէ․ այսօր քիչ մը հանդիպիմ, մինչեւ գալս դուն Մկրտիչին ուշադիր եղիր, կերակուրները պատրաստէ։

ԶԱՐՈՒՀԻ Շատ պիտի մնա՞ք արդեօք։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Այո՛, մէկ-երկու ժամ կը մնամ։ 

ԶԱՐՈՒՀԻ Պատահի, որ յաճախորդ մը գայ, ե՞տ ղրկեմ։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Դուն կը կարգադրես, կը լմննայ կ՚երթայ, ասքան ժամանակ անցեր է, ասանկ բաներ նո՞ր պիտի սորվիս։

(Աւանակեանը կ՚երթայ, Զարուհին մինակ մնալուն պէս կը վազէ, պատուհանը կը բանայ, դարմանատան դիմացի տան կը սկսի նայիլ)։

Բ․ ԱՐԱՐ
(Աւանակեանին դիմացի խանին մէջ՝ սենեակ մը)

ՀԱԼԻՄ Այսօր այս մարդուն ի՞նչ եղաւ, դեռ չելաւ։

ՍԷԼԻՄ Դեռ կանուխ է… տե՛ս, ուրիշ յաճախորդ չընդունեցին։

ՀԱԼԻՄ Ատամնաբուժութենէ հասկցած չունի, պայտահար է, բայց առատ յաճախորդ ունի։ 

ՍԷԼԻՄ Անունին պէս ինքն ալ աւանա՞կ է աւանակ։ 

ՀԱԼԻՄ Ինչ կ՚ուզես՝ ըսէ, մարդը դրամ կը կտրէ, դարմանատունը մեղուի պէս կ՚աշխատի։ 

ՍԷԼԻՄ Այդ ապուշին մնայ՝ մարդ ա՛լ դուռը չի զարներ, եթէ «Զարուհի»ն չըլլայ՝ կործանուած է։ 

ՀԱԼԻՄ Բայց հայէն ալ, եթէ գեղեցիկ ելլէ, լաւը կ՚ելլէ, պէ։

ՍԷԼԻՄ Այդպէս է, սակայն մինչեւ աշուն յետաձգելու չի գար, շուտով Քարթալ կ՚երթայ։ 

ՀԱԼԻՄ Ճիշդ է, օրհնեալները մէկ սէզօնցու։ 

ՍԷԼԻՄ Հալիմ, մեր վիճակ ի՞նչ պիտի ըլլայ։ 

ՀԱԼԻՄ ես ի՛նչ գիտնամ։ 

ՍԷԼԻՄ Ես ի՛նչ գիտնամ ըսելով մի՛ անցնիր. Զարուհին ո՞ր մէկս կը սիրէ։ 

ՀԱԼԻՄ Գնա՛ իրեն հարցուր։ Ես մինակս գացի, «ընկերդ ո՞ւր է», ըսաւ, արժանապատուութեանս դպաւ, քեզի ըսի, դուն գացիր։

ՍԷԼԻՄ Ինծի ալ քեզ հարցուց։ 

ՀԱԼԻՄ Ուրեմն երկուքս միասին կը սիրէ։

ՍԷԼԻՄ Անանկ բան կարելի չէ, օր մը անպայման մեզմէ մէկը պիտի ընտրէ։

ՀԱԼԻՄ Եթէ զի՞ս ընտրէ։

ՍԷԼԻՄ Աշխահին վերջը չէ եա, այսպիսով անհանգիստ [վիճակէն] կ՚ազատինք։

ՀԱԼԻՄ Նայէ, նայէ, Զարուհին պատուհանը բացաւ, նշան կ՚ընէ, հատէ, երթանք։ 

ՍԷԼԻՄ Ի՞նչ կ՚աճապարես, կեցի՛ր, մարդը թող անկիւնը դառնայ…։

Գ․ ԱՐԱՐ
(Դարմանատան սպասման սրահը)

ՀԱԼԻՄ Ա՜խ, Զարուհիկս, այսօր շատ սպասցուցիր։

ՍԷԼԻՄ Աչքս պատուհանին էր։ 

ԶԱՐՈՒՀԻ Այսօր շատ գործ ունէինք, պարոն բժիշկը ուշ դուրս ելաւ։ 

ՀԱԼԻՄ Մինչեւ հոս գալը Սէլիմին հետ կը խօսէինք. Զարուհիկս, ո՞ր մէկս կը սիրես։

ԶԱՐՈՒՀԻ (նազանքով) Այդ մասին ես ձեզի պէտք է հարցնեմ։

ՍԷԼԻՄ Ինչո՞ւ համար պիտի հարցնես։

ԶԱՐՈՒՀԻ Ո՛վ որ շատ սիրէ՝ զայն․ հիմա հասկցա՞ք ինչ ըսել կ՚ուզեմ։

ՀԱԼԻՄ ԵՒ ՍԷԼԻՄ (միաբերան) Ըսէ՛, գեղեցկուհիս, մեր սէրը ինչպէ՞ս ապացուցենք։ Ըսէ՛, հրաման ըրէ՛, քեզի համար զոհուելու պատրաստ ենք… եւ այլն, եւ այլն…։

ԶԱՐՈՒՀԻ Ա՜խ, լռեցէ՛ք, դուռը կը զարնուի…։

ՍԷԼԻՄ Թող զարնուի, ի՛նչ ընենք։ 

ԶԱՐՈՒՀԻ Ինչպէ՞ս թէ ի՛նչ ընենք։ Այս զարկը պարոն բժիշկին զարկին կը նմանի։ «Մեղայ», հիմա ի՞նչ պիտի ընենք։ 

ՀԱԼԻՄ Բժիշկը մարդ չ’ուտեր եա… եթէ եկաւ՝ բարով եկաւ։ 

ԶԱՐՈՒՀԻ Եթէ ձեզ հոս տեսնէ, ի՞նչ կ՚ըսէ. խայտառակութիւն է հա…։ Չ’ըլլար որ հոս մնաք, այս մեծ բազկաթոռին տակը մտէք, պահուըտեցէք… ախ, չեղաւ, ոտքերնիդ կէս մը դուրսը մնաց… «Աստուած», դուռը բացուեցաւ… բժիշկը աստիճաններէն կը բարձրանայ… քա, վերջացայ ես, խայտառակ պիտի ըլլամ… եթէ հարցնէ, թէ ովքե՞ր են ասոնք, ի՞նչ պատասխան պիտի տամ… (մինչ Զարուհին կը տառապէր, Աւանակեանը կը մտնէ)։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Տեսա՞ր իմ խելքս, նորէն հովանոցս առնելու մոռցեր եմ… (Հալիմն ու Սէլիմը տեսնելով) այս պարոնները ո՞վ են։

ԶԱՐՈՒՀԻՆ (լեզուն խառնուելով) Հա… բաներն են… չեմ ըսած քեզի…։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Ի՞նչ ըսեր ես, «ծօ»։

ԶԱՐՈՒՀԻ (կմկմալով) բանենք են կարծես…։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Հիւա՞նդ են, ի՞նչ են։ 

ԶԱՐՈՒՀԻ (հանգստանալով) Հա, այո՛… մէկուն ակռան կը ցաւի եղեր… բժիշկը հոս չէ, դուրս ելաւ, մէկ-երկու ժամէն առաջ չի գար, ըսի, «Կը սպասենք», ըսին, (կամացուկ մը) կ՚ուզէիր որ վռնտէի՞…։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Խե՞նթ ես, «ծօ»… (Հալիմին, Սէլիմին) ասոր բախտ կ՚ըսեն, եթէ հովանոցս չմոռնայի, երկու, երկուքուկէս ժամ պիտի սպասէիք… թոյլ տուէք, որ ձեռքերս լուամ…։ (Բժիշկին սենեակը կը մտնէ)։

Դ ԱՐԱՐ

ԶԱՐՈՒՀԻ Ա՜խ, գիտէ՞ք, երկուքդ ալ գունատեցաք։ Բժիշկն ալ անգութ մարդ է, եթէ այս սուտը չըսէի, կը կասկածէր. ինչպէս տեսաք՝ կնոջ խելքը տղամարդու խելքէն վեր է, վայրկենական խօսքը փոխեցի…։

ՀԱԼԻՄ Լաւ, բայց ո՞ր մէկուս ակռան կը ցաւի։

ԶԱՐՈՒՀԻ Այլեւս ատքանը ձեր մէջ պիտի լուծէք։ 

ՍԷԼԻՄ Շատ ալ դիւրին բան չէ։ 

ԶԱՐՈՒՀԻ Ո՞ր մէկդ զիս աւելի կը սիրէ՝ ատկէ պիտի հասկնամ, դուք ձեր միջեւ խօսեցէք։

ՀԱԼԻՄ Լաւ, բայց ես…։

ԶԱՐՈՒՀԻ Այս կուրծքիս ծաղիկը կը տեսնէ՞ք․ ո՛վ որ ընտրեմ, ասիկա անոր պիտի տամ։ (Կ՚երթայ)։

Ե ԱՐԱՐ

ՍԷԼԻՄ Աս ի՞նչ բան է, պէ, ես այսպիսի սէր չեմ ուզեր, հէչ մարդու մը առողջ ակռան քաշել կու տա՞ն։ 

ՀԱԼԻՄ Բայց ի՞նչ ընենք։ 

ՍԷԼԻՄ Ես երբեք չեմ ընդունիր։

ՀԱԼԻՄ Ուրեմն ի՞մ ակռաս պիտի քաշուի, անանկ բան չ’ըլլար…։

ՍԷԼԻՄ Բայց Զարուհիէն ալ ատքան դիւրին հրաժարիլ չ’ըլլար. ուշադրութիւն դարձուցի՞ր, քիչ առաջ խնդացած ատեն ինչ գեղեցիկ այտափոսիկները կ՚երեւէին։

ՀԱԼԻՄ Կզակը, վիզը, կուրծքը, ամէն բան սքանչելի է, ճանըմ։

ՍԷԼԻՄ Աչքերը, կրակի պէս կարմիր շրթունքը, գէ՞շ են։

ՀԱԼԻՄ Հէլէ, քալած ատեն կոնքը շարժել մը ունի, որ մարդուս խելքը կը հանէ, Աստուած վկայ։ 

ՍԷԼԻՄ Ուրտե՞ղը գեղեցիկ չէ որ… մարմինը, երկար հասակը, գոյնը․ ամէն բան կատարեալ…։

ՀԱԼԻՄ Անթերի մարդ ասոր կ՚ըսեն։ 

(Հալիմին ու Սէլիմին խորհրդակցութիւնը չվերջացած բժիշկի սենեակին դուռը կը բացուի, Աւանակեանը կ՚ելլէ)։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Հրամեցէ՛ք, պարո՛ն, քիչ մը սպասցուցի, ներողամիտ եղէք… գործիքները պատրաստեցի։ Հիւանդներուն համար սպասելը, ցաւ քաշելը դժուար բան է, գիտեմ…։

(Հալիմն ու Սէլիմը Աւանակեանին հրաւէրը կ՚ընդունին)։

Զ․ ԱՐԱՐ
(Բժիշկին սենեակին մէջ)

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Գիտէք, ատամնաբուժութիւնը [մինչեւ] Փրոկրէ լերան գագաթը բարձրացեր է,[1] Հնդկաստանի Էտէրստ լեռը[2] կայ, ահա, գրեթէ այդ աստիճան բարձրացեր է, որ ոչ մէկ ցաւ կը պատճառէ՝ լուի խայթոցի մը չափ իսկ։ Ո՞ր մէկդ հիւանդ էք։ (Հալիմին, Սէլիմին առանձին-առանձին կը նայի, Սէլիմին թուխ դէմքը ատքան ալ հիւանդի տեսք չունի, իսկ Հալիմին դեղին դէմքը քիչ մը դալկահար հիւանդ մը կը յիշեցնէ. Աւանակեան Հալիմին կը մօտենայ) Այլեւս վարանում չ’ուզեր, ահա, ցաւէն պիտ ազատիք…։

ՀԱԼԻՄ Բայց…։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Ցաւ քաշողը ես չեմ… ակռան քաշուելուն համար սրտերնիդ մի նեղէք, բնականէն աւելի պինդ, շինծու ատամ կը շինենք, նախորդէն աւելի նրբագեղ, աւելի տեսքով կ՚ըլլայ։ 

ՍԷԼԻՄ Այո՛, պարոն բժիշկը իրաւունք ունի։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Սանկ թմրեցնող ասեղ մը զարնելուս պէս, բան մը պիտի չզգաք… ձեր բերանին մէջ աքցանին մուտքն ու ելքն իսկ պիտի չզգաք… քիչ մը համարձակութեան հարց է…։ 

ՀԱԼԻՄ (ներքուստ) Այ մարդ, Մէճնունը Լէյլային համար բոլոր ակռաները քաշել տուաւ. ի՛նչ կ՚ըլլայ, ես ալ ակռայ մը քաշելով չեմ մեռնիր եա…։ 

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ Հրամեցէք, նստեցէք… (Հալիմը բժշկական աթոռին կը նստի, Աւանակեան ձեռքը գործիքները կ՚առնէ) դուք երբեք ձեր գլուխը մի շարժէք… կեցէք տեսնեմ… շատը գնաց, քիչը մնաց…։

ՀԱԼԻՄ Ա՜խ… ա՜խ… ա՜խ…։

ԱՒԱՆԱԿԵԱՆ (յաղթական) Ահա, վերջացաւ… ինչպէ՞ս էր, ցաւ զգացի՞ք..․ բայց գիտէ՞ք, որ հմտութեան կէսը այս ամերիկեան գործիքին կը պատկանի, առաջ աքցան է ըսելով ցոյց կու տայի, ամէն մարդ տապակ է կը կարծէր․.. այլեւս ինծի կը ներէք, այս գաւաթին ջուրով բերաննիդ ցօղուեցէք… (Հալիմը գաւաթը կ՚առնէ, բերանը ցօղուել եւ քովի ամանին մէջ թքել կը սկսի, Աւանակեանը կ՚երթայ)։

Է ԱՐԱՐ

ԶԱՐՈՒՀԻ (ներս կը մտնէ) Ա՜խ, մինչեւ բժիշկին ելլելը սիրտս տրոփեց։ 

(Լռութիւն)։

ԶԱՐՈՒՀԻ Ի՞նչ է, անձայն էք, հա, դուք ալ բաւական յուզմունք ապրեցաք։

(Սէլիմը պատկերազարդ հանդէսի մը էջերը կը թերթատէ, իսկ Հալիմը գլուխը ամանին ծռած կը թքէ)։

ԶԱՐՈՒՀԻ (Սէլիմին մօտենալով) Քեզ շատ հաւնեցայ․ (կուրծքէն ծաղիկը կը հանէ եւ կու տայ), ահա, այս ծաղիկը քեզի արժանի է։ 

ՀԱԼԻՄ (գլուխը բարձրացնելով կը նայի)…։

ԶԱՐՈՒՀԻ (Սէլիմին կամացուկ մը) Ընկերդ լաւ է, բայց առջեւի ակռան հանելուն պէս դէմքը բաւական տգեղցաւ, հա…։

ՍԷԼԻՄ …։

ԶԱՐՈՒՀԻ (ներքուստ) Առաւել եւս ապուշ է… խելացի մարդ մը առողջ ակռան կը քաշէ՞ երբեք… լաւ որ անոր երես չեմ տուած, այլապէս ասքան անմիտ մարդու մը հետ ի՞նչ պիտի ընէի…։ 

Օսմաներէնէ թարգմանեց՝
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ

«Քէլէպէք» (Թիթեռնիկ), հանդէս գրական եւ երգիծական, լոյս կը տեսնէ Հինգշաբթի օրերը, տնօրէն՝ Մահմուտ Էսատ, պատասխանատու տնօրէն՝ Ահմէտ Շէֆիք, Բ. տարի, թիւ 67, 17 Յուլիս 1340 (1924), Կ. Պոլիս։

***

[1] Բժիշկ Աւանակեան այստեղ, մեծ հաւանականութեամբ, կիսատ-պռատ, թերի տեղեկութիւններով քիչ մը հիւանդը կ՚ուզէ հանգստացնել, քիչ մըն ալ մեծախօսութիւն ընել (ծանօթ․ թարգմանիչէն)։

[2] «Հնդկաստանի Էտէրստ լեռը», ըսել կ’ուզէ Էվէրէստը, լերան անունը աղաւաղուած կ՚արտասանէ, որուն աշխարհագրական վայրն ալ սխալ կը նշէ (ծանօթ․ թարգմանիչէն)։ 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԱՊՐՈՒՄԷՆ ՏԵՍԻԼՔԻ

ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ

Լուսինը վեր էր
Ու ժպիտով կը նայէր
Թարթիչները բացած, ակռաներով շողուն,
Ուրախ կեանք կը վայելէր։

Լուսինը իջաւ
Ու սասանեցուց յանկարծ
Ինչ որ տեսաւ, բնաւ չգոհացաւ,
Երբեք չմօտեցաւ։

Լուսինը զգաստ
Սանդուխներէն ելաւ
Տեսիլքը սրտին, ապրումներն ուսին
Մարդոց վշտով աղաղակեց․

«Երբ երկինքն էի՝
Ձեր հոգիները չնկատեցի,
Ու երբ երկիրն էի՝
Ձեր ըրածները չթողուցի։

«Հիմա ինծի մի՛ հարցնէք՝
Ո՞վ եմ, որ կը դատապարտեմ․
Ուրկէ՞ եկայ, ո՞ւր կ’երթամ․
Արդեօք շարժո՞ղն ալ ես եմ։

«Ներեցէ՛ք, նոր թափով կը շարունակեմ,
Ձեր հոգիէն ներս կը թափանցեմ․
Հապա՞․ շնորհքով զիրար գտանք,
Փառքի թեւերով փաթթուեցանք»։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԷՆ ՎԵՐՋ ԵՒ ԱՌԱՋ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ինչպէս ամէն համագումարէ
Այնպէս ալ ասկէ վերջ
Կամ առաջ
Ինչ որ նոյնն է
Ամէն մարդ իր տունը կ’երթայ
Եւ իր սովորական գործին կը նայի
Այսինքն ի՞նչ գործ
Ինչ որ կ’ընէր կամ չէր ըներ
Նոյն ձեւով նոյն տձեւութեամբ
Նոյն ոգիով անհոգի ու անհոգ
Կը շարունակէ
Ի՞նչ կարծեցիր
Բա՞ն պիտի փոխուի
Մէկուն բանն ալ չի փոխուիր
Բաները նոյնը կը մնան
Մանաւանդ անբաններուն
Բանը յաւիտենական է
Հրամեցէք մաամուլ կերէք
Աս մէկը շատ համով է
Չէ ասիկա աւելի համով է
Կը զղջաք եթէ չհամտեսէք
Դուք գիտէք
Փիղը արջը մուկը հաւը օձը աղուէսը
Հաւաքուեցան
Եւ համագումարի մաամուլ կերան
Կշտացան
Գոնէ իրարու ծանօթացան
Մէկը ըսաւ մուկ քու պոչդ շատ կարճ է
Առիթ գտիր եւ երկնցուր որքան որ կարելի է
Արջին ըսին միայն մեղրիդ երգը երգէ
Փիղը արդէն ամէնուն հաշիւը կ’ընէ
Հաշուեցուցակը հետը բերած է
Հաւը ածեց երեք ոսկի հաւկիթ
Եւ շուարեցաւ թէ որո՞ւ նուիրէ
Օձն ալ հոն էր
Ամէնքէն առաջ ամէնքին էր մէջ
Աղուէսը նոյնպէս
Ձայն-ձոյն չհանեց
Խաղցաւ պոչին հետ
Մտաւ-ելաւ ամէն տեղ
Եւ ժպիտը դէմքին հեռացաւ անհետ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՊՈՒ ՌԱՇԻՏ

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

Ապու Ռաշիտը մինակ սատկեցաւ։

Բոլորս կը գանէինք իրմէ։ Առաջինը՝ ես։ Կը փախչէի։ Չէ, չէ, սիրելիս, կը փախչէի ոչ թէ մօտէն, այլ նայուածքով անգամ իրեն դպնալ չէի ուզեր։ Կը վախնայի որ մարմինս դուրս տայ։ Մէկ անգամ, միայն մէկ անգամ մօտեցաւ ինծի բան մը ըսելու, հազար մեթր ետքայլ ըրի եւ խնամասպասարկուի մը փոխանցեցի հայցը։ 

Մարդը կը հասկնար, շատ չէր սլքտար մէջտեղերը։ Լորձունքը կը վազէր, անձեռոց թխմած կ’ըլլար բերանը։ Բժշկական անձնակազմէն զատ մարդ չեմ տեսած քովը։ Հովի պէս կ’անցնէինք մօտէն։ Նուազագոյնը։ Միայն։

Պարտականութիւն։ Առնելիքդ առ, ուտելիքդ կեր, գործերնիս կատարած ըլլանք ու Աստուած հետդ։ 

Ես միայն գրասենեակի մէջ, եթէ պէտք ըլլար, կը պաշտպանէի իր պարագան, քանի որ պարոն Ապու Ռաշիտ ունէր երիտասարդ որդի մը, զոր պիտի չմոռնամ ցմահ։ Ան միշտ կոկորդս պիտի լեցնէ արտասուքով։ 

Երկչոտ, որոնող հայեացք, ինքնահամոզիչ ուղիղ քալուածք, տեղը չեղող երիտասարդի մը ինքնապարտադիր, մտամոլոր, հեռուէն հասած այցելութիւն մըն է իրը։ Ուսանող է, հազիւ քսանչորս տարեկան։ Հօրը միակ այցելուն։ 

Անթեններս բացուեցան. ի՞նչ կ’ուսանիս, քանի՞երորդ տարիդ է, նիշերդ լա՞ւ են, ուսանողական կեանքիդ մէջ դժուարութիւններ ունի՞ս, դիւրին գտա՞ր սթաժդ,  ապագայի ծրագիրդ ի՞նչ է, օգնութեան պէտք ունի՞ս… հօրդ մասին մտահոգուելով յանկարծ դասիդ վրայ կեդրոնացումդ չկորսնցնես…։ 

Տղան հարկաւ չհասկցաւ եւ չեմ ակնկալեր, որ հասկնայ վերաբերումս։ Զարմացաւ։ Իր ուսումին հետ ի՞նչ առընչութիւն ունէր հոս մէկը, որ պէտք է միայն հօրը մասին խօսէր, առօրեայ մանրամասնութիւններ տար, հաստատութեան ընթացակարգին մասին տեղեկացնէր եւ մասամբք նոցին։ Ոչ, աղուոր մանչս, ոչ, ես քեզմո՛վ հետաքրքրուած եմ։ Հասկցուցի, որ շատ գոհ պիտի մնայի, եթէ ընդունէր ամէն գալուն գրասենեակս հանդիպիլ եւ երկու բառով իր ուսման վերաբերեալ նորութիւններ յայտնել ինծի։ Ալ չեմ գիտեր մա՞յրն է, թէ ուսուցչուհին, որ օրէնքները կը խախտէ, բայց աս ասանկ է ու վերջ։ 

Օր մըն ալ, հաստատութենէն ներս մտաւ այլայլած, լեզուն կլլած։ Չէր գիտեր՝ նայէ՞ր մէկու մը աչքերուն, թէ սանդուխներէն վազելով հօրը սենեակը հասնէր։ Լուր տրուած էր իրեն, թէ ջղային նոպայի մը պահուն հայրը կոպտօրէն վիրաւորած էր սենեկակիցը, զոր հիւանդանոց հասցուցած էին անյապաղ։ 

Կանչեցի։ «Հայրդ տեսնելէ առաջ զիս տես», ըսի։ Կ’ամչնար։ «Ինք չէ ընողը, հիւանդութիւնն է», փորձեցի հանգստացնել։ Ուզեց հաւատացնել, որ հայրը համեստ, հանդարտ, խաղաղասէր մարդ եղած էր անցեալին։ Լալ ուզեց. չկրցաւ։ Կը հաւատամ անշուշտ, իրեն պէս զաւակ ունեցող մարդը այլ կերպ չէր ըլլար։ Վիրաւորով հետաքրքրուեցաւ. կ’ուզէր ներողութիւն խնդրել ընտանիքէն, բայց կը վախնար մերժուելէ։ Զինք տարի վիրաւորին քով։ Սիրտը զովացաւ։  

Երկու օր առաջ անգղներ խուժեցին պարտէզը։ Չեմ գիտեր ո՞ւր էին մինչ այդ,  ինչպիսի՞ հաւատարմութիւն քով քովի բերած էր զանոնք, այնքան բազմաթիւ։ Շղթայ մը զարկին շուրջանակի եւ իրենց մէջ առին Ապու Ռաշիտի՝ ցնցումէն շշմած երիտասարդ զաւակը։ Ոմանք շրջապատել կը կոչեն ասիկա. բառի շահաբռնութիւն։ Տղուն հետ մտան, տղուն հետ ելան, տղուն տեղ խօսեցան եւ տղուն համար որոշում կայացուցին։

Ինչ հմայք ունին դիակները, Տէր Աստուած։ Մեռելի պաշտամունք՝ գերազանց կրօնք։ Սկսան թռվռալ Ապու Ռաշիտի մարդու կարօտէն ինքզինք աշխարհի քիթին-բերնին նետած մարմնին վրայ։ Թեւերնուն վրայ օրէնքին խստապահանջութիւնը կը սաւառնէր, այն՝ որմէ փախուստ չկայ, մէյ մը որ իյնաս գիրկը։ 

Կը դիտէի տղան։ Տեսաւ որ աչքս վրան է։ Յուսամ, մաղթեմ, Աստուած տայ, որ հասկցաւ, թէ զինք զգուշութեան կը հրաւիրեմ։ Բա՛ն մըն ալ չկրցայ ըսել։ Բարկութենէս կ’երեւակայէի, որ Գողիաթի դէմ ելլող Դաւիթի պէս ելլէր սանկ մէյ մը, բոլորը վռնտէր, երթար հօրը քով մինակ նստէր, ինչպէս միշտ, ինչպէս սովորաբար ըրած էր։ Սրբազան օրինազանցութիւն։ Երանի։ 

Բայց… բոլորը լալու ձայներ կը հանէին, ինք անձայն կու լար։ 

Իմ յուզումս ալ բանի՛ չի ծառայեր։ Իտալացիք կ’ըսեն՝ Tutto il mondo è paese – Ամբողջ աշխարհը գիւղ մըն է։ 

Եւ այս գիւղին մէջ Ապու Ռաշիտի տղան մինակ պիտի ապրի։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յունիս – 8 Յուլիս 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԴԷՊԻ ՓՕԼՕՆԷԶԳԻՒՂ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
25 Յունիս 2019

ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
28 Յունիս 2019

ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ, ՄԵՐ ԺՈՂՈՎԱՐԱՆԸ, ՔԱՄՓ ԱՐՄԷՆ
ՏԻԱՆԱ ԱՔՄԱՆ
28 Յունիս 2019

ԱՌԱՋԻՆ ԱՅՑՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ ԼԻՆՔ
30 Յունիս 2019

ԼԵՂԻ ԱՆՈՒՇԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Յուլիս 2019


ԱԿՆԱՐԿ
ԱԹՈՌԻ ԽԱՂ
ՄԱՐԻՆԱ ՊՈԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ
9 Յունիս 2019

ԺԱՆԵԱԿՆԵՐՈՒ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
10 Յունիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ա.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
25 Յունիս 2019

ՄԷԿ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
26 Յունիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Բ․)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
28 Յունիս 2019

ՏԱՐԵՎԵՐՋ
ՍԵՒԱՆ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
1 Յուլիս 2019

ՏԱԲԱՏԻՍ ԳՐՊԱՆՆԵՐԸ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
3 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Գ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
6 Յուլիս 2019


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԳԼԽԱՐԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
24 Յունիս 2019

«ԳԻՇԵՐ ԲԱՐԻ, ՄԱՄԱ՜»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Յունիս 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
***
ՏԻԱՆԱ ՕՐՄԱՆԵԱՆ
9 Յունիս 2019

ՖԵՏԱՅԻՆԵՐԸ ԳԻՐՔ ԿԸ ԿԱՐԴԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
11 Յունիս 2019

ՏԱՆՂԱԼԱԽ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԵՐՈՒ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
Ա. ՔԱՐԱՄԵԱՆ
12 Յունիս 2019

ՅԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
13 Յունիս 2019

ՅԱՅԷՐԷՆ ՋՔԻՏՁՕՂՆԷՐՈՒՆ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
14 Յունիս 2019

ԼԱՏԻՆԱՏԱՌ ԻՄ ՀԱՅԵՐԷՆ
ՍՐԲՈՒԿ ԴԱՒԻԹԵԱՆ
14 Յունիս 2019

ԼՈՒՍԱԽԱՒԱՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Յունիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԵ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
16 Յունիս 2019

ՍԵՐԴ ԵՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
19 Յունիս 2019

ԽՈԶԵՐՈՒ ՏԱՐԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Յունիս 2019

ԵՓՐԵՄ ԱՆՓԱՍՏԱՆԻՅԱԼ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
25 Յունիս 2019

MER HAYRENIK
LADINADAR GARTASOGH HAYEROUN HAMAR
ՍՐԲՈՒԿ ԴԱՒԻԹԵԱՆ
25 Յունիս 2019

ԵՈՒԹԱ
ՍՏԵՖԱՆԻ ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ
26 Յունիս 2019

ՎԻՇԱՊ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԶ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
30 Յունիս, 2019

ԳՐԱՀՈՍՔ
ՅԱՍ
30 Յունիս 2019

ՍՐՏԲԱՑ ԶՐՈՅՑ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Յուլիս 2019

ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Յուլիս 2019

ՀԱՅ ՄԱԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
2 Յուլիս 2019

ՄՏԻԿ ՉԸՐԱՒ ՄԻՆՉԵՒ ՎԵՐՋ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
5 Յուլիս 2019

ՄԿՆԻԿԸ ՄԻԱԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Յուլիս 2019

ԳԵՏՆՈՒՂԻ 6.
ՁԱՆՁՐՈՅԹԸ
ԱՍՈՒՆ
7 Յուլիս 2019

ԿԱՐԿԻՆԸ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
8 Յուլիս 2019

ԽՃԱՆԿԱՐ
ՅԱՍ
8 Յուլիս 2019


ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԲԱԽՏՈՎ ԾՆԱՅ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
24 Յունիս 2019


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՏՈՒՏՈՒԻՆ ՀՆԱՐՔԸ
ԱՆՍՏՈՐԱԳԻՐ
Օսմաներէնէ թրգմ.՝
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
11 Յունիս 2019

ԱՂԱՒՆԻՆ ԱՌԱՔՈՒԱԾ
Կանոն Պենտեկոստէի Ա․ օրուայ
(Հատուած)
Գրաբարէ թրգմ․՝
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
11 Յունիս 2019

ՄՇՈՒՇԸ
ԳԱՐԼ ՍԱՆՏՊԸՐԿ
Անգլերէնէ թրգմ․՝
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
28 Յունիս 2019

ԱՃԱՊԱՐԱՆՔԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԱՐՏ ԵՂԻՐ
ՈՒԷՆՏԷԼ ՊԵՌԻ
Անգլերէնէ թրգմ․՝
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ
4 Յուլիս 2019


ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ՋԻՂԸ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
25 Յունիս 2019


ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՊ ՎՐԷԺ–ԱՐՄԷՆԻ
«ՈՍՏԱՅՆ 12-ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ
13 Յունիս 2019


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՊԶՏԻԿ ԿԱՅԾԱԿԸ
ՆՈՐՎԱՆ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԵՐԱԶՆԵՐՍ
ՓԵՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԲԱՌԱՐԱՆԸ ԵՒ ԲՈԼՈՐԸ
ՍԻԼՎԱ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԴԷՊԻ ԴՊՐՈՑ
ԿԱՅԱՆԷ ՖՈՐԷԼ
18 Յունիս 2019

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԱՄԱՌ
ՍԷՐԼԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
27 Յունիս 2019

ԻՄ ՏԷՏԷՍ
ՍԵՒԱԿ ՊԱՏԷՄ
27 Յունիս 2019

ՆԿԱՐԻՍ ՄԷՋ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
27 Յունիս 2019

ՕԼԻՎԸՐԸ
ՓԱԹԻԼ ԻՇԽԱՆԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՏԱՐԲԵՐ ԽԱՂ ՄԸ
ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ԴՊՐՈՑԻ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐԸ ՉՄՈՌՆԱՍ
ՍԷՐԼԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՇԱՏ ՆԵՂՈՒԵՑԱՅ
ՄԷՅՐԻ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆԻՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ
ՏԻԱՆԱ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
30 Յունիս 2019

«ՀՈՂ» ԲԱՌԻՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԾԻՔՍ
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
30 Յունիս 2019

ԿԱՏՈՒ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
3 Յուլիս 2019

ՄԷԿ ՕՐՍ
ՏԱՐԻԱ ԱՎՃԸ
3 Յուլիս 2019

ՕՐՍ ԻՆՉՊԷ՞Ս Է
ՏԱՒԻՏ ԳԸԼԸՉ
3 Յուլիս 2019

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ
ՏԱՐԻԱ ԱՎՃԸ
4 Յուլիս 2019

ՈՒԼՈՒՏԱՂ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
4 Յուլիս 2019

ԴՊՐՈՑ
ՏԱՒԻՏ ԳԸԼԸՉ
4 Յուլիս 2019

ՏԻԵԶԵՐՔ
ՀԱՆԻԱ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ
4 Յուլիս 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԽՃԱՆԿԱՐ

ՅԱՍ

Լուսնագիշեր
արծաթած,
կաթ-կաթ անձրեւ
մաղէ ցած.
բառեր, բառեր
մեղրակաթ,
քաղցուկ հոգւոյս
քաղցր հաց…

Անկիւն հինուկ,
մտերմիկ.
աշխարհէ պուրծ,
աննշմար.
ապաշխարան
աննշխար,
հանդիպումի
նոր աշխարհ…

Երդիք մ’համեստ՝
մեզ զգե՜ստ.
լոյսեր գունատ,
ժիր յոյզեր,
գիշեր արթուն,
անստուեր,
ժամանակը՝
անհամբեր…

Սեղան մը սեղմ,
անպարոյր,
զոյգ մ’սկահակ
սրճաբոյր.
խորան խոհի,
խոհընկեր՝
երկու հոգի
ծուարեր… 

Մատներ, մատներ
խոնարհ, մերկ,
հլու՝ վրձնին
կաթնածոր.
շնորհընկալ
հպման հեզ,
անակնկալ
սիրոյն յորդ…

Ողջագուրում
աչքերու,
արտասուազօծ
զոյգ ժպտանք.
համատրոփ
փայփայանք…
յաւերժաթո՜վ
ակնթարթ: 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԿԱՐԿԻՆԸ

ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ

Կարկինը ամէն մի բոլորակով
նորոգում է թուղթը,
կէտն ու վերջակէտը՝

Մխիթարութիւն նրանց համար,
որոնք անհաւատ են
եւ միայն իրենց մարմինը պարփակող
գերեզմանի են սպասում՝
զուրկ տապանաքարից,
անտարբեր յիշատակման նկատմամբ։

Նրանք թղթով են բաւարարւում,
որի վրայ գծագրութիւնները
ոչ թէ գրեր են,
անուններ ու մականուններ,
այլ արդիական Design՝

Մխիթարութեան ու սփոփանքի փոխարէն։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: